Πολλές φορές αν διαθέτουμε κάποιο προϋπολογισμό για να διαφημίσουμε υπηρεσίες ή προϊόντα στο internet και τίθεται το ερώτημα πως θα γίνει η κατανομή του προϋπολογισμό (budget) στα διάφορα διαφημιστικά μέσα όπως είναι το adwords search network , adwords display network, τις διαφημίσεις του facebook και σε λοιπά διαφημιστικά μέσα του internet.

Η απάντηση είναι απλή θα χρησιμοποιήσουμε μία από τις συνήθεις μεθόδους βελτιστοποίησης κάτω από περιορισμούς, δηλαδή παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούμε σε προβλήματα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου ή κατανομής της παραγωγής στα οικονομικά, και είναι η δημοφιλής μέθοδος simplex (ή ο αλγόριθμος simplex) που επιλυει προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού.

Η μέθοδος δημιουργήθηκε από τον George Dantzig το 1947, είναι  δεύτερος δημοφιλέστερος αλγόριθμος του 20ου αιώνα και γνώρισε ιδιαιτερή άνθηση στα οικονομικά αφού μία από τις καταλληλότερες μεθόδους για τη βελτιστοποίηση προβλημάτων προϋπολογισμών και βοηθάει να φτάνεις εύκολα σε βέλτιστες λύσεις/απαντήσεις. Για να χρησιμοποιήσει κανείς αυτό τον αλγόριθμο δεν χρειάζεται να είναι ειδικός στον προγραμματισμό ακόμα και το excel, και το calc του libreoffice διαθέτουν κάποιους απλούς solver γτα τέτοιους είδους προβλήματα.

Ένα παράδειγμα επίλυσης και βελτιστοποίησης προβλήματος γραμμικού προβλήματος ads pay per click έχουμε υλοποιήσει στη γλώσσα python χρησιμοποιώντας τον LP solver από τo πακέτο pulp https://github.com/vontikakis/ppc