Το καθαρό εισοδημα είναι : _______Ασφαλιστικές Εισφορές 0 €
Κέρδη προ Φόρων 0 €
Φόρος 0 €
Τέλος Επιτηδεύματος 0 €
Κέρδη μετά Φόρων 0 €
Συμψηφισμός προπλ. φόρου 0 €
Εισόδημα που έμεινε 0 €
Remaining Income
1st Year2nd Year
0 € 0 €

Πόσα έσοδα πρέπει να έχω για να έχω ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους

Παρόλο που το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα είναι πολύπλοκο είτε φτιάχνετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή έχετε ήδη μια επιχείρηση είναι σημαντικό να γνωρίζετε το ύψος εσόδων πρέπει να πετύχετε για να μην έχετε ζημίες ή πόσα θα βγάλετε στο τέλος της χρονιά.

Κέρδη προ φόρων του προηγούμενου έτους

είναι η διαφορά έσοδα - εξοδα του προηγούμενου έτους πριν τοn υπολογισμό των φόρων, άν εχετε κάνει έναρξη πρώτη φορά βάλτε το 0. Aυτό το πεδιο συγκεκρίμενα καθορίζει οι ασφαλιστικες εισφορές που θα πληρώσετε. Προσοχή για το 2018 στις ασφαλιστικές δαπάνες προστιθενται αντι αφαιρούνται, και μόνο για το έτος 2018 υπάρχει έκτπωση 15% στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

 • 2017 στο Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = Εσοδα 2016 - Εξοδα 2016 - Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2016
 • 2018 στο Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = (Εσοδα 2017 - Εξοδα 2017 + Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2017)*0,85
 • 2019 Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = Έσοδα 2018 - Εξοδα 2018 + Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2018
Πηγή: Αριθ. 25599/1453/2017 Τροποποίηση της 61502/3399/30.12.2016 [ 07-06-2017 ]

Οι ασφαλιστικές εισφορές

Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 περί «Ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και Ψηφιακού μετασχηματισμού του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», μεταξύ άλλων, θεσπίζεται νέο πλαίσιο εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών.

Με τις πιο πάνω σχετικές διατάξεις αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 36, 39, 40 και 41 του Ν.4387/2016, όπως ίσχυαν, με τις οποίες ως βάση υπολογισμού εισφορών είχε καθοριστεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση ασφαλιστέας δραστηριότητας και εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους, όπου μπορείτε να βρείτε στο ΕΦΚΑ μη μισθωτών.

Φορολογία ατομικής επιχείρησης

H φορολόγηση ακολουθεί την παρακάτω κλιμακα

Επίπεδο Συντελεστής
10.000 9%
20.000 22%
30.000 28%
40.000 36%
> 40.000 44%

Προκαταβολή φόρου

σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να προπληρώνεται και το φόρο κερδών του επόμενου έτους με βάση τα φετινά σας έσοδα, εάν το επόμενο έτος υπάρχει διαφορα θα γίνεται ένα συμψιφισμός. Για παράδειγμα εάν είστε καινούργια επιχείρηση το πρωτο χρόνο λειτουργίας η φορολογία στα κέρδη σας είναι 3000 € τότε η προκαταβολή φόρου που είναι 100% θα είναι αλλα 3000 €. Την επόμενη χρονιά έαν τα κέρδη σας μειώθηκαν και η φορολογία τους είναι 2000 € συν άλλα 2000 η προκαταβολή, αλλά θα έχετε επιστροφή 3000 € οπότε το συνολο του φόρου στα κέρδη θα είναι 1000 €.

Επιπλέον για όσους κάνουν δήλωση απο επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά η προκαταβολή φόρου ειναι 55% για το 2021

Απαλλαγή ΦΠΑ

Η απαλλαγή φπα με βάση το αρθ 39 μπορεί να γινει σε μια ατομική επιχείρηση που έχει ετήσιο σύνολο εσόδων μέχρι 10.000€

Ελεύθερος Επαγγελματίας

συμφωνα με το ελληνικό φορολογικό σύστημα ελευθέρια επαγγέλματα ανήκουν τα παρακάτω ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα Πηγή: άρθρο 48 παρ. 1 (Ν.2238/1994)

Επιπλέον για αυτή τη περίπτωση ισχύει παρακράτηση φόρου αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών του οποίου γίνεται παρακρατηση στην πηγή.

Αποσβέσεις Παγίων

Οι αποσβέσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακα στοιχεία αναγνωρίζονται ως μέρος στα έξοδα ατομικής επιχείρησης. Στο τέλος της χρονιάς πρέπει να αφαιρεθούν από τα έσοδα για το προσδιορισμό του κέρδους. Έχοντας τους σχετικούς συντελεστές αποσβέσεων που προκύπτουν απο τους σχετικούς νόμους και με το calculator για υπολογισμό απόσβεσης μπορείτε να τις υπολογίσετε εύκολα.

Ιδιωτικό συμφωνητικό

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά θα πρέπει να συντάσσονται όταν υπάρχει ανεξάρτητη παροχή υπηρεσιων μεταξύ επιχειρήσεων σε συνεχή επαναλαμβανώμενη και στη περίπτωση εργασίας δηλαδή τα μπλοκάκια. Αυτά τα συμφωνητικά κατατήθονται στη με τα μπλοκάκια. Αυτα τα ιδιωτικά θα πρέπει να υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην εφαρμογή κατάσταση συμφωνητικών παρ16άρθρ8Ν.1882/1990

Εμπορική ιδιότητα

Αυτή την ιδιότητα την έχουν όσοι προβαίνουν σε εμπορικές πράξεις και σύνηθες επάγγελμα τους είναι η εμπορία. Όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να εγγραφουν στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το παρ.1.άρθ.1.3419/2005.

Για τις εμπορικές επιχείρησεις υπάρχει η διαδικασία της απογραφής αποθεμάτων στο τέλος χρήσης. Από αυτήν τη διαδικασία μπορούν να απαλλαγούν οι πολύ μικρές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αν τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών είναι μικρότερα από 150.000€. Αν επιλέξει ο επιχειρηματιάς να κάνει απογραφή παρόλο που έχει μικρότερο από 150.000 τότε θα πρέπει να κάνει υποχρεωτικά και για τα επόμενα 3 χρόνια.

Τέλος Επιτυδεύματος

επιβάλλετε σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις όταν λειτουργούν πάνω από 5 χρονια. Ειναι 650€ και εναι υποχρεωτικός να πληρωθεί παρά το γεγονος εάν εχετε μηδενικά έσοδα ή ζημίες. Αν κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης για τα πρώτα 5 χρόνια έχετε απαλλαγή από το τέλος επιτυδεύματος

Tίτλος κτήσης

Η επιχείρηση όταν απασχολεί ευκαιριακά ιδιωτή, ο ίδιος χρειάζεται να απογραφεί στο ΕΦΚΑ με την ιδιότητα Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών με έγγραφή σύμβαση ή προφορική συμφωνία (υπέυθυνη δήλωση). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στην καθαρή αξια του παραστατικού, αφού έχει αφαιρεθεί 20% φόρος κ' 3,6% χαρτόσημο. Αναλυτικά δείτε τον υπολογισμός αμοιβής με τίτλο κτήσης. Αρθ 55 Ν.4509/2017, με τροπ. Αρθρ.21 Ν.4578/2018, Δ.15/Γ'/67695/1825/28-12-2018, ΕΓΚ 14/2019

Εργασία με μπλοκάκι

Παρόλο μπου μπορείτε να έχετε ατομική επιχείρηση μπορείτε να φορολογηθείτε ως μισθωτός με όλα τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και να έχετε το αφορολόγητο που ισχύει για όλους του μισθωτούς.

Αρκεί να ισχύουν και τρεις παρακάτω περιπτώσεις

 • απασχολείστε σε έναν έαν ως τρεις εργοδότες με έγγραφη σύμβαση που έχει καταχωρηθεί στη κατάσταση συμφωνητικών
 • δεν έχετε την εμπορικη ιδιoτητα
 • η έδρα είναι η οικίας σας

Ενα βασικό σημείου αυτής της περίπτωση είναι ότι δεν μπορείτε να εκπεσετε τα έξοδα

Προσδιορισμός Εισοδήματος

Στις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες εκτός από to εντυπο E1 φορολογικής δήλωσης συμπληρώνουν και το έντυμπο Ε3

Ορισμός επιχείρησης

Ειναί κάθε οικονομική μονάδα όπου χρησιμοποιεί παραγωγικούς συντελεστές για να παράγει ή να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυτές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το μέγεθος και τη διασύνδεση τους με άλλες και τη νομική τους μορφή.

Μέγεθος επιχειρήσεων

Mεγάλες επιχειρήσεις Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από 53 εκατ € ή 43 εκ. € είναι μεγαλύτερα > 43 εκατ. € και ταυτόχρονα απασχολεί 250 ή περισσοτερο προσωπικό.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Μια επιχείρηση για να χαρακτηριστεί ως μικρομεσαία πρέπει να πληρεί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια

 • Ο αριθμός των εργαζομένων θα πρέπει να είναι μικρότερος < 250 εργαζόμενους
 • Ο ετήσιο τζίρος < 53 Εκατ. Ευρώ ή κύρια στοιχεία ενεργητικού < 43 Εκατ. Ευρώ

Πιο συγκεκριμένα

Τύπος Αριθμός Εργαζομένων Ετήσιος Κύκλος εργασιών ή Στοιχεία ενεργητικού
Πολύ μικρή επιχείρηση < 10 < 2.000.000 Ευρώ < 2.000.000 Ευρώ
Μικρή επιχείρηση < 50 < 10.000.000 Ευρώ < 10.000.000 Ευρώ
Μεσαία επιχείρηση < 250 < 50.000.000 Ευρώ < 43.000.000 Ευρώ

Για δύο συνεχόμενα οικονομικά έτη

Επιπλέον κάθε επιχερήση μπορεί να χαρακτηριστεί ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεμένη

Είδη επιχειρήσεων

Ανεξάρτητη είναι αν δεν συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση ή άλλες δεν συμμετέχουν σε αυτή. Στη περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή και σε μία απο τις δύο κατευθύνσεις πρέπει να ικανοποιείται το κρίτήριο της συμμετοχής < 25% κεφαλαίου ή δικαιώματων ψήφων.

Συνεργαζόμενη είναι αν συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση με ποσοστό μεγαλύτερο >= 25% κεφαλαίου ή δικαιώματων ψήφων και με το ίδιο κριτήριο αν ισχύει το αντρίστροφο δηλαδή αν συμμετέχουν άλλες σε αυτή. Επιπλέον το ποσοστό δεν πρέπει να υπερβαίνει το <= 50%.

Συνδεμένη δύο ή περισσσότερες είναι συνδεμένες όταν υπάρχει μια από τις παρακάτω σχέσεις

 • πλειοψηφία στους ψήφους μετόχων ή εταίρων σε άλλη
 • μπορεί να ελέγχει τη διοίκηση της αλλης
 • κυριάρχη επιρροή μέσω σύμβασης
 • ελεγχόμενη θυγατρική εταιρεία
 • υπάρχη σημετοχή ενός ή περισσοτερο φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού στις ίδια αγορά

Μορφές Εταιρειών

Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο απλή μορφή επιχείρησης, άλλά όταν συνεργάζονται δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορείτε να προχωρήσετε σε ίδρυση εταιρείας όπου κάθε μορφή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειωνεκτήματα σας συμφέρει περισσότερο με βοήθεια από κάποιο λογιστικό γραφείο

Επιχειρηματικο σχεδιο

To επιχειρηματικό σχέδιο είναί ένα κείμενο το οποίο περιγράφει τη φύση της επιχείρησης, τηστρατηγική πωλήσεων και marketing κ.α. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το calculator για να σχεδιάσετε το χρηματοοικονομικό μέρος του επιχειρηματικού σας σχεδίου στη περίπτωση που κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης καθώς και άλλο calculator για το μισθολογικό κόστος.

Έχοντας κάνει βασικούς υπολογισμούς μπορείτε να βρείτε τα επιπεδα κεφαλαίων που χρειάζεστε ώστε να βρείτε τις πηγές χρηματοδότησης όπως είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα. Ένα βασικό εργαλείο για να υλοποιήσετε το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το εντάξετε στο αναπτυξιακό νόμο καθως και βρείτε και λαβεται επιχειρηματική χρηματοδότηση σε μορφη δανείου από αναπτυξιακή τράπεζα.

H εναρξη ατομικής επιχείρησης και οι αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις θα αναλυθουν στο επόμενο χρονικό διάστημα αλλά προς το παρόν παρακολουθήστε τις δύο επόμενες βασικές έννοιες

Λογιστική Βάση

Είναι η αναγνώριση των γεγονότων συναλλαγής στον χρόνο που προκύπτουν χρονολογικά και όχι στο χρόνο ταμειακής είσπραξης ή πληρωμής και η αξία συμπεριλαμβάνεται στις χρηματοικονομικές καταστάσεις.

Φορολογική Βάση

Η αξία που αναγνωρίζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.

Οι διαφόρες μεταξύ λογιστική και φορολογικής που προκυπτουν είναιοι προσωρινές διαφορές για ένα στοιχείο όπου η διαφορά αναστρέφεται στο μέλλον και εγγράφονται στον πίνακας Κ' του Ε3. Οι μόνιμες είναι οι διαφορές που δεν αναστρέφονται και εγγράφονται στον πίνακα Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Για πάράδειγμα έξοδα όπως το τέλος επιτηδεύματος, δαπάνες ψυχαγωγίας που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, πρόστιμα και προσαυξήσεις, τιμολόγια άνω των 500Ε που δεν εξοφλήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος αλλά με μετρητά συμπεριλαμβάνονται εως δαπάνες στη λογιστική βάση. Στη φορολογική βάση δεν συμμετέχουν ως δαπάνες και επιπλέον αποτελούν μόνιμες διαφορές.

H ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί έσοδο στη φορολογική βάση αλλά όχι στη λογιστική.

Ενω οι ασφαλιστικές εισφορές ακόμα και αν δεν πληρώθουν εξολοκλήρου για ένα έτος υπολογίζονται στη λογιστική βάση ενώ στη φορολογική μετράει μόνο το ποσό που πληρώθηκέ, αν στο επόμενο χρόνο πληρωθούν αναγνωρίζονται τότε.

υπολογισμού φόρου εισοδήματος

Φορολογητέο Εισόδημα = Λογιστικό κέρδος προ φόρου + (Διαφορά λογιστικής – Φορολογικής βάσης)

Αποτελέσματα μετά από τον φόρο = Φορολογητέο Εισόδημα - φόρου εισοδήματος

Κατάσταση φορολογική αναμόρφωσης συμπληρώνεται από τους νόμους
άρθρων 22, 22Α, 23, 24 και 26 του ν.4172/2013 (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες) κτλ
δαπάνες των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων κ κινητή τηλεφωνία (άρθρο 31 ν.2238/1994
.

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.