Υπολογισμός δόσης δανείου

λογιστικά αρχική

Όταν λαμβάνετε ένα δάνειο από μια τράπεζα αυτό που είναι απαραίτητο να γνωρίζετε είναι πόσο είναι το συνολικό ποσό αποπληρωμής στο τέλος. Η αριθμομηχανή του δανείου θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε πόσο είναι το επιπλέον ποσό που θα πληρώσετε σε τόκους μέχρι τη λήξη του δανείου.

Μηνιαία Πληρωμή:162,56 €

%

Συνολική Πληρωμή σε
μήνες
5.852,14 €
Συνολικό ποσό από το επιτόκιο 852,14 €
Μηνιαία δόση 162,56 €Ένα δάνειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσετε ποσά που έχουν συσσωρευθεί απο πιστωτικές καρτες με υψηλό επιτόκιο ή για τις έκτακτες ανάγκες και λογαριασμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε του ψιλά γράμματα στους όρους.

Το πιο σημαντικό βήμα είναι να βρείτε ποιο είναι το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε και ποιό είναι το επίπεδο δόσης μπορείτε να αποπληρώνετε κάθε μήνα. Χρησιμοποιώντας αυτόν το calculator θα βρείτε το κατάλληλο ποσό δόσης εσάς.

Ειδικα για τα καταναλωτικά δάνεια σε ιδιώτες χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η εισροές εισοδηματών για την έγκριση μικρού καταναλωτικού δανείου, αυτό μπορεί να προσδιοριστεί μέσα από το εκκαθαριστικό εφορίας των προηγούμενων ετών

Τι είναι και πως υπολογίζεται το επιτόκιο ενός δανείου

Κάνοντας μια έρευνα αγορας μπορείτε να βρείτε το χαμηλότερο επιτόκιο, αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα δίοτι δρα σωρευτικά στο πέρασμα του χρόνου. Οπότε έχοντας ένα υψηλότερο μισθό στη δήλωση Ε1 ίσως μπορείτε να πετύχετε χαμηλότερο επιτόκιο με ευνοικότερους όρους.

Κατανωλικά δάνεια από τραπεζες

Μπορούν να χρησιμοιηθούν για την αγορά καινούργιο ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, οικιακές εργασίες ή προσωπικές ανάγκες.

Δάνειο από ιδιώτη σε ιδιώτη

Εκτός από το δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα υπάρχει και ο ιδιωτικός όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψουν φορολογικά τεκμήρια και η σύμβαση με τους όρους όπως ο σκοπός του δανείου, το επιτόκιο, οι δόσεις αθορίζονται εγγράφως σε ιδιωτικό συμφωνητικό όπου θα πρέπει να καταχωρηθούν στην κατάσταση ιδιωτικών συμφωνητικών.

Με βάση του Ν.4172/2013 όπου ισχύει από 01/01/2014 τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών ή από εταιρεία προς τρίτους έχει ελάχιστο επιτόκιο που έχουν τα έντοκα γραμμάτεια ελληνικού δημοσίου 3μήνης διάρκειας.

Επιπλεον κάθε έγγραφη σύμβαση τέτοιου δανείου υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2%(+20% υπερ ΟΓΑ).

Επιχειρηματικά δάνεια

Για την εύρεση δανείων για χρηματοδότιση στο κεφαλαίο κίνησης ή επένδυσης ακόμα και για έναρξη ατομικής επιχείρησης ή εταιρεία, μερικά εργαλεία χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις δανείων είναι

Τα δικαιολογητικά για επαγγελματικά δάνεια μπορεί να περιμβάνουν τα λογιστικά βιβλία της της τελευταίας 3τίας και μια σειρά δικαιολογητικών και βεβαιώσεων

Δάνεια Ταμείου Ανακάμψης και ανθεκτικότητας

Τα δάνεια του ΤΑΑ μπορούν να συνδιαστούν με κρατικές ενισχύσεις επιδοτήσεις όπως αναπτυξιακός νόμος. Για να χρηματοδοτήσετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτηκότητας Go Beyond. Αν θέλετε να συντάξει τη επενδυτική πρόταση και να την υποβάλει εξειδικευμένος σύμβουλος επικοινωνήστε μαζί μας κιν.6977460137 τηλ. 2810254605.

Δάνεια EaSI

Μικροπιστώσεις εως 25.000€ για επιχειρήσης όπου η εγγυητής είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, όπου χρειάζονται απαραίτητα δικαιολογητικά για την τράπεζα

Έντυπα τελευταίας τριετίας για το Ε3, βεβαιώσεις έναρξης επιτηδεύματος και του ενεργούς ΚΑΔ, φωτοαντίγραφα Περιοδικη δηλωση φπα απο λογιστή τις τελευτάιας τριετίας και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης με προσάρτημα όπου είναι διαθεσιμα, και μια σειρά από άλλα δικαιολογητικά

Tαμείο εγγυοδοσίας επενδύσεων

Το ταμέιο προσφέρει δάνεια επενδύσεων ή κεφαλαίου κίνησης με αναπτυξιακό σκoπό με εγγύηση μέχρι το 80% του δανείου, ειδικότερα μέρος ενός επενδυτικού δανείου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από επιχερηματική χρηματοδότηση ώστε να λάβει η επιχειρήση ενισχυση υπο μορφή δανείου με μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο για ένα μερος αυτού.

Αν έχετε κάνει άιτηση στο αναπτυξιακό νόμο ή σε επιδοτούμενα προγράμματα εσπα που απαιτούν μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου να υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση, για το μέρος αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα δάνεια της αναπτυξιακής τράπεζας μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ακόμα σε υπό σύσταση εταιρεία

Tαμείο επιχειρηματικότητας τεπιχ II

προσφέρει καλός όρους όπου το 40% ενός δανείου είναι άτοκο σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) ύψους από 10.000Ε με περίοδο χάριτος 6 μήνες και επενδυτικου σκοπού από 25.000Ε

Ένας βασικός ορισμός είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήχησης που είναι η παρούσα αξία (ΠΑ) της ενίσχυσης κατά το χρόνο επιχορήγησης, πάραδειγμα λαμβάνετε ένα δάνειο όπου 50% του κεφαλαίου έχει επιτόκιο π.χ 4% απο την τράπεζα και το άλλο 50% έχει μικρότερο ποσοστο επιτοκίου λόγο επιδότηση τόκων. Τότε η ΠΑ = (50%*Κεφαλαίου)/(1+επιτόκιο τράπεζας)έτη + (50%*Κεφαλάίου)/(1+μειωμένο επιτόκιο λόγω επιδότησης)έτη

Ταμείο εγγυοδοσίας προσφέρει μέχρι 80% εγγύηση σε ένα δάνειο εφόσον καλύπτεται ο κανονισμός de minimis

Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων για καινοτόμες ΜμΕ

COSME Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.