Μηνιαία Πληρωμή:162,56 €

%

Συνολική Πληρωμή σε
μήνες
5.852,14 €
Συνολικό ποσό από το επιτόκιο 852,14 €
Μηνιαία δόση 162,56 €Ένα δάνειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσετε ποσά που απο πιστωτικές καρτες με πολύ υψηλό επιτόκιο ή έκτακτες ανάγκες και λογαριασμούς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε του ψιλά γράμματα στους όρους.

Το επόμενο βήμα είναι να βρείτε ποιο είναι το ποσό που μπορείτε να δανειστήτε και τι επίπεδο δόσης μπορείτε να αποπληρώνετε κάθε μήνα. Με αυτό το calculator θα βρείτε το κατάλληλο ποσό δόσης εσάς.

Για να γίνει έγκριση μικρού καταναλωτικού δανείου χρειάζεται να προσδιοριστεί η ικανότητα αποπληρωμής μέσα από το εκκαθαριστικό εφορίας

Τι είναι το επιτόκιο στο δάνειο

Κάνοντας μια έρευνα αγορας μπορείτε να βρείτε το χαμηλότερο επιτόκιο, αυτό ειναι κρίσημος παράγοντας δίοτι δρα σωρευτικά στο πέρασμα του χρόνου. Οπότε έχοντας ένα υψηλότερο μισθό στη δήλωση Ε1 ίσως μπορείτε να πετύχετε χαμηλότερο επιτόκιο με ευνοικότερους όρους.

Κατανωλικά δάνεια από τραπεζες

Μπορούν να χρησιμοιηθούν για την αγορά καινούργιο ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, οικιακές εργασίες ή προσωπικές ανάγκες,

Δάνειο από ιδιώτη σε ιδιώτη

Εκτός από το δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα υπάρχει και ο ιδιωτικός όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψουν φορολογικά τεκμήρια και η σύμβαση με τους όρους όπως ο σκοπός του δανείου, το επιτόκιο, οι δόσεις καθορίζονται εγγράφως σε ιδιωτικό συμφωνητικό όπου θα πρέπει να καταχωρηθούν στην κατάσταση ιδιωτικών συμφωνητικών. Επιπλέον για αυτά ισχύει τέλος χαρτοσήμου 3%(+20% υπερ ΟΓΑ).

Επιχειρηματικά δάνεια

Για την εύρεση δανείων για χρηματοδότιση στο κεφαλαίο κίνησης ή επένδυσης μπορείτε να ανατρέξετε στις τράπεζες όπου μέσω της αναπτυξιακής τραπεζας προσφέρονται εγγυήσεις σε ατομική επιχείρηση ή εταιρείες

To Ταμείο εγγυοδοσίας επενδύσεων προσφέρει δάνεια επενδύσεων ή κεφαλαίου κίνησης με αναπτυξιακό σκoπό με εγγύηση μέχρι το 80% του δανείου

Ειδικότερα μέρος ενός επενδυτικού δανείου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από επιχερηματική χρηματοδότηση ώστε να λάβει η επιχειρήση ενισχυση υπο μορφή δανείου με μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο για ένα μερος αυτού.

Αν έχετε κάνει άιτηση στο αναπτυξιακό νόμο ή σε επιδοτούμενα προγράμματα εσπα που απαιτούν μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου να υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση, για το μέρος αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα δάνεια της αναπτυξιακής τράπεζας μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ακόμα σε υπό σύσταστη επιχειρήσης

ταμείο επιχειρηματικότητας II προσφέρει καλός όρους όπου το 40% ενός δανείου είναι άτοκο

´Ενα βασικός ορισμός είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήχησης που είναι η παρούσα αξία (ΠΑ) της ενίσχυσης κατά το χρόνο επιχορήγησης, πάραδειγμα λαμβάνετε ένα δάνειο όπου 50% του κεφαλαίου έχει επιτόκιο π.χ 4% απο την τράπεζα και το άλλο 50% έχει μικρότερο ποσοστο επιτοκίου λόγο επιδότηση τόκων. Τότε η ΠΑ = (50%*Κεφαλαίου)/(1+επιτόκιο τράπεζας)έτη + (50%*Κεφαλάίου)/(1+μειωμένο επιτόκιο λόγω επιδότησης)έτη

Ταμείο εγγυοδοσίας προσφέρει μέχρι 80% εγγύηση σε ένα δάνειο εφόσον καλύπτετε ο κανονισμός de minimis


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.