Υπόδειγμα Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων Β.6. πολύ μικρών οντοντήτων


Οι πολυ μικρές οντόντητες Αρθρα 2 και αρθρο 16 Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα με Αρθρο1 παραγραφο 2γ στις οικονομικές κατασταστάεςι καταρτήζουν μόνο Κ.Α.Χ και προσάρτημα ή Σημειώσεις.