Διάκριση Εταιρειών

Οι εταιρείες χωρίζονται σε προσωπικές εταιρίες όπου κυρίαρχο ρόλο έχουν οι ίδιοι εταίροι και στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, κυριάρχο ρόλό έχει το κεφάλαιο όπου χωρίζεται σε ίσες μετοχές ή μερίδια. Επιπλέον υπάρχει και μία έξτρα κατηγορία όπου ονομάζονται μικτές και είναι μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Προσωπικές

Ομόρρυθμη Εταιρεία • ΟΕ

Σε αυτή τη περίπτωση δεν απαιτείται ελάχιστο κεφαλαίου σύστασης, οι εταίροι πρέπει να είναι 2 ή περισσότεροι και έχουν απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου είναι 1% και η εισφορά του κάθε εταίρου μπορεί να είναι σε χρήματα, σε είδος ή δικαιώματα όπως είναι η παραχώρηση χρήσης ακινήτου, η διαφορά σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές είναι τρόπος εκτίμησης των αξιών παροχής σε είδος.

Η εκπροσώπηση γίνεται από του ίδιους του εταίρους, η συμμετοχή στα κέρδη γίνεται βάση του ποσοστού τους στο εταιρικό κεφάλαιο εκτός αν έχει οριστούν διαφορετικά ποσοστά στο καταστατικό, επιπλέον δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο κατά τη σύσταση απλά ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Τα κέρδη διανέμονται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης στη περίπτωση που τηρείται απλογραφικό σύστημα, ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών είναι 29% και επιπλέον το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 1000Ε. Αν εταιρεία έχει την εμπορική ιδιότητα μπορεί να κάνει πτώχευση.

Τα μέλη ειναι υποχρεωτικό να ασφαλιστούν στο ΕΦΚΑ και οι ασφαλιστικές εισφορές μπορεί να είναι δύο τύπων. Oι εισφορές εισοδήματος ως εταίρου απο συμμετοχή στα κέρδη, έαν ένας εταιρος ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αλλά χωρίς να προβλέπεται αμοιβή από το καταστατικό πληρώνουν εισφορές επι τα ποστοστά ως αυτοαπασχολούμενοι με βάση Aρθ 39 Ν.4387/2016. Στη περίπτωση που προβλεπεται αμοιβή διαχείρισης τότε απο κάποιο εταίρων τότε αυτό κατάβάλει δύο είδη εισφορων δηλαδή θα πρέπει να ασφαλιστει και ως μισθωτός με βάση άρθ.1 παρ.3 Ν.1759/1988. Εάν ο διαχειριστής είναι τρίτο πρόσωπο τότε ασφαλίζεται μόνο ως μισθωτός άρθ.1 παρ.3 Ν.1759/1988. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα είναι η δυσκολία μεταβίβασης στα μερίδια.υποδειγμα καταστατικού ομμόρυθμης

Ετερόρρυθμη Εταιρεία • ΕΕ

O ομόρρυθμος εταίρος έχει απεριόριστη ευθύνη ενώ ο ετερόρρυθμος μόνο μέχρι το ποσό εισφοράς κεφαλαίου. Όπως και στην ομόρρυθμη υπάρχει φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%. Στην περίπτωση της απλής ετερόρρυθμης τα μερίδια των εταίρων δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας και μόνο αν προβλέπεται από το καταστατικό.

Ετερόρρυθμη κατά Μετοχές Εταιρεία

η διαφορά αυτής από την απλή είναι ότι εδω ετερόρυθμοι μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάσουν τα μερίδια τους ελεύθερα γιατί αντιμετωπίζονται ως μετοχές, επιπλέον το καταστατικό να δημοσιευθεί στο πρωτοδικείο.

Κεφαλαιουχικές

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης • ΕΠΕ

Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο συγκέντρωσης κεφαλαίου δηλαδή είναι 1 ευρώ, αλλά υπόκειται σε 1% φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, επιπλέον πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο από τους εταίρους κατά της σύσταση της εταιρείας. Το κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια και το κάθε μερίδιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1 ευρώ. Η σύσταση μπορεί να γίνει και με πρότυπο καταστατικο αντί για συμβολαιογραφικό έγγραφο όπως γινόταν παλιοτερα.

Η διανομή των κερδών φορολογείται με βάση το φόρο εισοδήματος 29% και αφού αφαιρεθεί το τακτικό αποθεματικό 5%, τα κέρδη από τα μερίσματα διανέμονται με βάση τα μερίδια, αυτά φορολογούνται με 15% 10% π.1 άρθ.65 N.4603/2019 με παρακράτηση φόρου και με εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον οι έταιροι είναι υπεύθυνοι για χρέη που δημιουργούνται στο δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εταίροι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ έχοντας ως βάση υπολογισμό επι των μερισμάτων υπόδειγμα καταστατικού ΕΠΕ.

  • Εταίρος ασκεί διαχείρηση χωρίς αμοιβή οι ασφαλιστικές εισφορές είναι επι τών μερισμάτων άρθρ39.ν.4387/2016
  • Εταίρος ασκεί διαχειριση με αμοιβή οι εισφορές υπολογίζονται ύψος της αμοιβής άρθρ38.Ν.4387/2016 χωρίς ΟΑΕΔ,ΟΕΚ
  • Ο διαχεριστής είναι τρίτο πρόσωπο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρ.38 Ν.4387/2016

μονοπροσωπη • επε

είναι όταν η εταιρεία έχει ένα μοναδικό έταιρο ή όλα τα εταιρικά μερικά περάσουν σε ένα άτομο τότε είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στην επωνημία η λέξη μονοπρόσωπη. Πλεονεκτήματα μονοπρόσωπης επε ότι ο μοναδικός μέτοχος έχει ευθύνη μέχρι τό ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας και προφανώς μπορεί να ορίσει διαχειριστή ένα άλλο πρόσωπο. Ο μοναδικός εταίρος για αλλάγες θα πρέπει να τις καταγράφει σε πρακτικό παρουσία συμβολαιόγραφου στην έδρα της εταιρίας. Επιπλέον μπορεί να αποφασίσει τη μη διανομή των καθαρώ κερδών σε μία χρήση όπότε θα πρέπει να τα καταχωρήσει στο υπόλοιπο κερδών σε νέο στην ομάδα 4. Μπορεί να τα διανέμει σε μεταγένεστερο χρόνο ή να τα αποθεματεκοποιήσει ή να κεφαλαιοποιήσει με τις ανάλογες διαδικασίες.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία • ΙΚΕ

Η ιδρυση εταιρειας ικε είναι παρόμοια με την Ε.Π.Ε, το ελάχιστο κεφάλαιο συγκέντρωσης είναι το 1 ευρώ. Το καταστατικο μπορεί να είναι ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό και αν δεν αναφέρεται ο χρόνος λύσης της εταιρείας σε αυτό τότε η διάρκεια ζώης της είναι τα 12 χρόνια. Αυτη εταιρία είναι εμπορική ακόμα και ο σκοπος της δεν είναι αυτός, υπάρχει τακτικό αποθεματικό 5%, υπόκεινται σε φόρο 29% επι το κερδών και 15% 10% π.1 άρθ.65 N.4603/2019 επί των μερισμάτων.

Το πλεονέκτημα αυτής είναι ότι μόνο οι διαχειριστές είναι υπόχρεοι σε ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, αν ένας έταιρος είναι διαχειριστής τότε καταβάλει εισφορές με βάση το εισόδημα του ως διαχειριστής από την εταιρία και όχι με βάση το ποσοστό συμμετοχής του και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι υπόλοιποι εταίροι δεν είναι υποχρεωμένοι να ασφαλιστούν στο ΕΦΚΑ. υποδειγμα καταστατικού IKE

Ανώνυμη Εταιρεία • ΑΕ

Στην ανώνυμη Εταιρία το κεφάλαιο της διαιρείται σε ίσα μερίδια που είναι τίτλοι ή μετοχές. Το ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο σύστασης είναι 25.000 ευρώ και η ελάχιστη αξία ανά τίτλο είναι τα 0,04 ευρώ. υπόδειγμα καταστατικού ΑΕ

Με βάση το Ν.4548/2018 τα μέλη το Δ.Σ. αμείβονται

  • Συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. για λήψη αποφάσεων
  • Πάγια αντιμισθία
  • Σε ποσοστό επί κέρδους εταιρικής χρήσης
  • Σε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών
  • Σε άλλου είδους αμοιβή π.χ. δωρεάν παραχωρήσεις παγίων

Για την αναλυτική ενημέρωση ποια μορφη σας συμφέρει φορολογικά και επιχειρηματικά λογιστικό γραφείο μπορεί να σας προσφέρει μια σωστή ενημέρωση και με τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσίας

Πρότυπο Καταστατικά

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ O.E.

(Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και στα άρθρα 249 επ. του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86)

Αρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «......................... Ομόρρυθμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «.......................... »

`Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος .............................

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ..........................

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε .............. έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την............................

`Αρθρο 5

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εταίροι μετέχουν στην εταιρεία με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:

1. Ο εταίρος.............................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος.............. επί της Οδού............................ αρ............., κάτοχος Δ.Α.Τ........................ και Α.Φ.Μ. ....................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..........., υπηκοότητας ......................), με ποσοστό ....................%.

2. Ο εταίρος ................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος....................... επί της Οδού .......................... αρ................., κάτοχος Δ.Α.Τ.. ..................... και Α.Φ.Μ. .............................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..........., υπηκοότητας.....................................), με ποσοστο...............%.

3. Ο εταίρος ................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος................................. επί της Οδού ..................... αρ........., κάτοχος Δ.Α.Τ..................... και Α.Φ.Μ..................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ............., υπηκοότητας.................................), με ποσοστο ................... %. κ.ο.κ.

Τα άνωθεν ποσοστά αντιστοιχούν στην αξία της εισφοράς του κάθε εταίρου. Η συμμετοχή του κάθε εταίρου στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας είναι ανάλογη με την συμμετοχή τους σε αυτή.

`Αρθρο 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν όλοι οι εταίροι:

1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

`Αρθρο 7

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι:

1 ................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

2 ................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

3 ................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

κ.ο.κ., οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ..................., σήμερα,....................

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

`Αρθρο 1

Η επωνυμία της Ι.Κ.Ε. μπορεί να περιέχει τα ονόματα των εταίρων ή/και το αντικείμενο της δραστηριότητας της ή είναι φανταστική. Επίσης η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Πάντα πρέπει στην επωνυμία να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή σε συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.». Όταν η εταιρία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της περιλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single Member P.C.»

Η προσθήκη διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική καθόσον αυτός δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού μίας Ι.Κ.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α΄) και του άρθρου 50 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄).

Σε κάθε περίπτωση η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Ι.Κ.Ε. υπόκεινται σε προέλεγχο, βάσει της διάταξης της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό.

`Αρθρο 2

Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται ή Δήμος ή τοπική ή δημοτική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ( άρθρο 2 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α΄).

`Αρθρο 3

Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της IKE. Απαγορεύεται στην Ι.Κ.Ε. η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή.

`Αρθρο 4

Η Ι.Κ.Ε. είναι εκ του νόμου εταιρεία ορισμένης διάρκειας, συνεπώς δεν μπορεί να οριστεί στο καταστατικό αόριστη διάρκεια αυτής. Εάν οι εταίροι δεν επιθυμούν κάτι διαφορετικό, η διάρκεια της εταιρείας είναι εκ του νόμου δώδεκα έτη.

`Αρθρο 5

1. Στην Ι.Κ.Ε. η εταιρική συμμετοχή και τα εταιρικά μερίδια έχουν αποσυνδεθεί από το κεφάλαιο της εταιρείας. Η συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων εκφράζει το σύνολο όλων των εταιρικών εισφορών (ήτοι κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές), συνεπώς η συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων δεν ισούται πάντα με το κεφάλαιο της εταιρείας. Αντίθετα, το κεφάλαιο της εταιρείας ισούται με τη συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών μόνο.

2. Η ονομαστική αξία των μεριδίων είναι η ίδια για όλα τα μερίδια, ανεξαρτήτως του είδους της εταιρικής εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.

3. Δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται και τα τρία είδη εισφορών. Ειδικά στην περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί κεφαλαιακές εισφορές η παρ. 1 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 0 ευρώ.», η δε περ. α της παρ. 2 παραλείπεται.

4. Στις περιπτώσεις κεφαλαιακής εισφοράς σε είδος που είναι δεκτική αποτίμησης δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίμησης της εισφοράς αυτής κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» εάν η αξία του εισφερόμενου στοιχείου δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Η εισφορά σε είδος λογιστικοποιείται στην αξία την οποία δηλώνουν τα συμβαλλόμενα μέρη στο καταστατικό.

5. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό (π.χ. τήρηση λογιστικών βιβλίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μάρκετινγκ, εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας κ.λπ.). Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ή εργασίας μπορεί να είναι αόριστη ή συγκεκριμένη. Για τις εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» αλλά η αξία τους καθορίζεται στο καταστατικό από τους συμβαλλόμενους.

6. Οι εταίροι που παρέχουν εγγυητικές εισφορές ουσιαστικά δεσμεύονται να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προβούν στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό της εγγυητικής εισφοράς που ορίζεται στο καταστατικό. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και η αξία των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχεί σε αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης για χρέη της εταιρείας έναντι των τρίτων που ορίζεται επίσης στο καταστατικό. Με άλλα λόγια, η σχέση αναληφθείσας ευθύνης Ε και συνολικής αξίας εγγυητικών εισφορών Ζ του προτύπου καταστατικού εκφράζεται από το μαθηματικό τύπο Ζ < 0,75*Ε, ενώ η σχέση συνολικής αξίας των εγγυητικών μεριδίων εκφράζεται από το μαθηματικό τύπο α6*(Α)+α7*(Α) = Ζ < 0,75*Ε. Παραδείγματος χάριν, εάν το ποσό της ευθύνης Ε που ορίζεται στο καταστατικό είναι εκατό ευρώ, τότε η συνολική αξία των εγγυητικών εισφορών Ζ που θα καθορίζεται στο καταστατικό και η συνολική αξία των εκδιδομένων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τα εβδομήντα πέντε ευρώ.

7. Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να συστήνεται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη οπότε τα στοιχεία του μοναδικού εταίρου της υποβάλλονται σε δημοσιότητα μέσω του Γ.Ε.ΜΗ..

`Αρθρο 6

Η διαχείριση της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι είτε εκ του νόμου (νόμιμη διαχείριση) είτε καταστατική. Εάν επιλεγεί η νόμιμη διαχείριση, το άρθρο αυτό παραλείπεται και το επόμενο άρθρο 7 αναριθμείται σε 6. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο. Εάν ένας εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι ο διαχειριστής, ωστόσο η ευθύνη της διαχείρισης παραμένει εις ολόκληρο στο νομικό πρόσωπο εταίρο.0

Εάν επιλεγεί η καταστατική διαχείριση, διαχειριστής μπορεί να ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη. Νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να οριστεί διαχειριστής πράγμα που σημαίνει ότι αν στο καταστατικό υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, αυτή είναι άκυρη. Η καταστατική διαχείριση μπορεί να είναι ορισμένης ή αόριστης διάρκειας. Εάν επιλεγεί η ορισμένη διάρκεια, τότε το καταστατικό μπορεί να ορίζει και συγκεκριμένους λόγους ανάκλησης. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου σχετικά με τη δυνατότητα ανάθεσης εξουσιών από το διαχειριστή σε τρίτους μπορεί να παραληφθεί.

Καταληκτικό εδάφιο του καταστατικού

Εάν η Ι.Κ.Ε. συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το καταληκτικό εδάφιο έχει ως εξής:

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής .................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό στ.................., σήμερα,...........................

(Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227) και στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α' 91) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το ν. 4541/2018 (Α' 93)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Π.Ε.

`Αρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία «............................................... Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (ή Ε.Π.Ε.), και το διακριτικό τίτλο «.................................................................». Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «.....................................Limited Liability Company (ή «L.L.C.» ή «LTD» και о ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «..........................................................».

`Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος......................................

`Αρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:.....................................

`Αρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε......................... έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την..........................

`Αρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε.............. (....) ευρώ που διαιρείται σε ......... εταιρικά μερίδια αξίας...........(....) ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά την κατάρτιση του καταστατικού. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

1) Ο εταίρος..........................................(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), κάτοικος........................επί της οδού........................, αρ............., κάτοχος Α.Δ.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)........................, Α.Φ.Μ............................., επάγγελμα..........................και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)................................ κατέβαλε.................. ευρώ μετρητά και έλαβε ......................εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας..................ευρώ έκαστο.

2) Ο εταίρος........................................

β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (συμπληρώνεται μόνο εφόσον το εισφερόμενο είδος δεν υπόκειται σε συμβολαιογραφικό τύπο από ειδικές διατάξεις). Οι εισφορές των εταίρων σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ' αναλογική εφαρμογή των οικείων διατάξεων του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, σε .......................ευρώ, αντιστοιχούν σε...............εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας.....................ευρώ έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. Ο εταίρος..........................................(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), κάτοικος........................επί της οδού........................, αρ............., κάτοχος Α.Δ.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)........................, Α.Φ.Μ............................., επάγγελμα..........................και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)................................ παρέχει στην εταιρεία............................... (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας........................ευρώ και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας.........................ευρώ έκαστο.

2. Ο εταίρος..................................................... Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του έχουν ως εξής: 1. Η μερίδα του εταίρου.............................αποτελείται συνολικά από.................................μερίδια 2. Η μερίδα του εταίρου............................αποτελείται συνολικά από.................................μερίδια.

`Αρθρο 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

`Αρθρο 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την............... /............ /20............. του ιδίου έτους. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ........./...................../ ...................

`Αρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια/ (ή για ορισμένη διάρκεια, η οποία ορίζεται στα ..........έτη), στον/ στους..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), κάτοικος...................................επί της οδού............................ αρ.............., κάτοχος Α.Δ.Τ. (ή αρ. Διαβατηρίου)........................, Α.Φ.Μ.................................., επάγγελμα............................και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)........................ο/οι οποίος/οι θα ενεργεί/ουν για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και εκπροσωπεί/ούν και δεσμεύει/ουν την εταιρεία νόμιμα υπογράφοντας από κοινού/μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

`Αρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1 ................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, Α.Δ.Τ. ή αρ. διαβατηρίου)

2 .............................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, Α.Δ.Τ. ή αρ. διαβατηρίου)

3 ................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, Α.Δ.Τ. ή αρ. διαβατηρίου)

4 .................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, Α.Δ.Τ. ή αρ. διαβατηρίου)

οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ ................., σήμερα .......................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Β. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της ΕΠΕ σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις και μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στην επωνυμία θα πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ή το ακρωνύμιο «Ε.Π.Ε.».

3. Στην περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης ΕΠΕ, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ή «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

3. Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική, καθόσον δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.

5. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου για διεθνείς συναλλαγές είναι προαιρετική. Εφόσον όμως είναι επιθυμητή, μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες που έχει ήδη επιλεγεί είτε, εάν έχει επιλεγεί επωνυμία με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτή να αποδίδεται ή να μεταφράζεται σε ξένη γλώσσα. Ο νομικός τύπος θα πρέπει να αποδίδεται υποχρεωτικά με τις λέξεις «Limited Liability Company» ή το ακρωνύμιο «L.L.C.» ή «LTD» και αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη με την προσθήκη των λέξεων «Single Member Limited Liability Company» ή «Single Member L.L.C» ή «Single Member LTD».

6. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου απαιτεί προέλεγχο, όπως προβλέπεται, βάσει της διάταξης της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό.

Άρθρο 2v

Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται και οποιαδήποτε τοπική ή δημοτική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Άρθρο 3v

1. Στο σκοπό περιλαμβάνεται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της Ε.Π.Ε.

2. Στις Ε.Π.Ε. απαγορεύεται η άσκηση επιχείρησης για την οποία από τον νόμο έχει οριστεί αποκλειστικός εταιρικός τύπος.

Άρθρο 4

Στις Ε.Π.Ε. απαγορεύεται η εταιρεία να έχει αόριστη διάρκεια.

Άρθρο 5

1. Κατά την σύσταση θα πρέπει υποχρεωτικά να βεβαιώνεται από τους ιδρυτές η ολοσχερής καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.v

3. Το κείμενο που αφορά τις εισφορές σε είδος συμπληρώνεται μόνο εφόσον υπάρχουν και εφόσον δεν απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος για την

μεταβίβαση τους, οπότε σε αυτή τη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης εισφορών σε είδος, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθούν στο καταστατικό το αντικείμενο των εισφορών σε είδος, η αποτίμηση αυτών, το όνομα του εισφέροντος εταίρου και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος.

5. Αποδεκτές εισφορές σε είδος είναι μόνο όσες αποτελούν περιουσιακά αγαθό δεκτικό εμφανίσεως στον ισολογισμό.

5. Η αποτίμηση των εισφορών σε είδος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2190/1920. ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 01-01-2019 ο ν. 2190/1920 καταργείται και τίθεται σε ισχύ ο ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και η αποτίμηση των εισφορών σε είδος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 (Α' 104).v

Άρθρο 7

Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στο τέλος της χρήσης που έχει οριστεί από το καταστατικό (π.χ. αν η εταιρική χρήση έχει ορισθεί από 1/1 31/12 και η σύσταση της ΕΠΕ γίνει 30/6, η λήξη της Α' εταιρικής χρήσης θα είναι 31/12, ήτοι μετά από 6 μήνες).

Άρθρο 8v

1. Το άρθρο αυτό συμπληρώνεται μόνο αν οι εταίροι επιλέξουν να αναθέσουν με το καταστατικό την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.v

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση επιλογής καταστατικής διαχείρισης:

α) για την αλλαγή του διαχειριστή απαιτείται υποχρεωτικά τροποποίηση του καταστατικού και

β) για να μπορέσουν οι εταίροι να επιλέξουν είτε τη νόμιμη (υπό 3 παρακάτω) διαχείριση είτε την ανάθεση της διαχείρισης με απόφαση της συνέλευσης (υπό 4 παρακάτω) θα πρέπει επίσης να προηγηθεί τροποποίηση του καταστατικού με κατάργηση του άρθρου αυτού.

2. Οι διαχειριστές που θα οριστούν με το καταστατικό, μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, εταίροι ή μη εταίροι, η δε χρονική διάρκεια της ανάθεσης μπορεί να είναι ορισμένη ή αόριστη.v

3. Εάν οι εταίροι επιλέξουν να μην ορίσουν διαχειριστή με το καταστατικό, ισχύει η νόμιμη διαχείριση (άρθρο 16 ν. 3190/1955 ως ισχύει), δηλαδή η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει σε όλους τους εταίρους, που δρουν συλλογικά.v

4. Εάν οι εταίροι επιλέξουν να μην ορίσουν διαχειριστή με το καταστατικό, μπορούν με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων (άρθρο 17 ν. 3190/1955 ως ισχύει) μετά τη σύσταση της εταιρείας να αναθέσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη εταίρους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Καταληκτικό εδάφιο του Καταστατικού

Εάν η Ε.Π.Ε. συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το καταληκτικό εδάφιο έχει ως εξής: «Αυτό ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής............................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό στ................ σήμερα............................»

Άρθρο 3

Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της υπουργικής απόφασης 31637/2017

Τ

ο υποκεφάλαιο β' του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της υπουργικής απόφασης 31637/2017 «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.» (Β' 928) αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

vΒ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η σύσταση ΕΠΕ γίνεται μέσω των ΥΜΣ (ν. 4441/2016). Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3190/1955 (Α' 91) και της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016) προκύπτει πως η σύσταση μιας ΕΠΕ δύναται να πραγματοποιηθεί:

1. είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν, ή θέλουν να διαφοροποιηθούν από το πρότυπο καταστατικό ή, σε κάθε περίπτωση, αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων είναι απαραίτητος ο συμβολαιογραφικός τύπος, όπως π.χ. ακίνητα,

2. είτε με την χρήση του παρόντος πρότυπου καταστατικού, το αποκλειστικό περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να ακολουθείται πιοτά και χωρίς καμία παρέκκλιση.

Άρθρο 4

Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III

Το υποκεφάλαιο β' του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III της υπουργικής απόφασης 31637/2017 «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E.

και Ε.Ε.» (Β' 928) αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Β. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης που ορίζει ο νόμος, τότε η σύσταση θεωρείται ελαττωματική. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 ορίζονται με τρόπο περιοριστικό οι λόγοι ακυρότητας της σύστασης μιας ΕΠΕ, οι οποίοι είναι οι εξής:

0. η κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης δεν έγινε με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με χρήση του πρότυπου καταστατικού,

1. η παράλειψη ορισμένων από τα στοιχεία του καταστατικού που αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενο του (συγκεκριμένα τα άρθρα 1, 3 και 5 του πρότυπου καταστατικού),

3. αν ο σκοπός της εταιρείας είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, και τέλος

4. στην περίπτωση που όταν υπογράφηκε η εταιρική σύμβαση δεν είχαν όλοι οι ιδρυτές ικανότητα για δικαιοπραξία.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A.E.

`Αρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «................................................» και το διακριτικό τίτλο «...... »

`Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος.................................

`Αρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:.......................................

`Αρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε................. έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την.............

`Αρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ............... (00.000) ευρώ που αναλύεται ως εξής:

καταβεβλημένο ποσό .......... (00,0000 ευρώ) με μετρητά και/ή ποσό...................... (00,000 ευρώ) με εισφορά σε είδος, διαιρούμενο σε .................. χιλιάδες (00.000) ονομαστικές ή ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ........................ ευρώ εκάστης.

`Αρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

`Αρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ............... (..............) έως .................... (.............) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία ...................... ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

`Αρθρο 8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την ............... /............ /20............ του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την.........................

`Αρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, υπηκοότητα, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Πρόεδρο.

2) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Αναπληρωτή Πρόεδρο.

3) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Μέλος.

4) ...............................

`Αρθρο 10

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

α) ..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

β) ..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

γ) ...................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

δ) ........................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ............, σήμερα ..............


Αποποίηση ευθύνηςΣας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.