Διάκριση Εταιρειών

Οι εταιρείες χωρίζονται σε προσωπικές εταιρίες όπου κυρίαρχο ρόλο έχουν οι ίδιοι εταίροι και στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, κυριάρχο ρόλό έχει το κεφάλαιο όπου χωρίζεται σε ίσες μετοχές ή μερίδια. Επιπλέον υπάρχει και μία έξτρα κατηγορία όπου ονομάζονται μικτές και είναι μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών

 1. Ομόρρυθμη
 2. Ετερόρρυθμη
 3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 4. Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρεία
 5. Ανώνυμη Εταιρεία
 6. Συγκριτικός Πίνακας Εταιρικών Φόρων

Προσωπικές

Ομόρρυθμη Εταιρεία • ΟΕ

Σε αυτή τη περίπτωση δεν απαιτείται ελάχιστο κεφαλαίου σύστασης, οι εταίροι πρέπει να είναι 2 ή περισσότεροι και έχουν απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου είναι 1% και η εισφορά του κάθε εταίρου μπορεί να είναι σε χρήματα, σε είδος ή δικαιώματα όπως είναι η παραχώρηση χρήσης ακινήτου, η διαφορά σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές είναι τρόπος εκτίμησης των αξιών παροχής σε είδος.

Η εκπροσώπηση γίνεται από του wίδιους του εταίρους, η συμμετοχή στα κέρδη γίνεται βάση του ποσοστού τους στο εταιρικό κεφάλαιο εκτός αν έχει οριστούν διαφορετικά ποσοστά στο καταστατικό, επιπλέον δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο κατά τη σύσταση απλά ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τα κέρδη διανέμονται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης στη περίπτωση που τηρείται απλογραφικό σύστημα, ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών είναι 29% 24%22% και επιπλέον το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 1000Ε. Αν εταιρεία έχει την εμπορική ιδιότητα μπορεί να κάνει πτώχευση.

Τα μέλη των ομμόρυθμων ειναι υποχρεωτικό να ασφαλιστούν στο ΕΦΚΑ και οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζεται βάση του ποσοστού τους συμμετοχής στα κέρδη, λαμβάνοντας υπόψη ένα κατώτατο όριο.

Διαχείρηση
 • Αν εταιρος ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αλλά χωρίς αμοιβή από το καταστατικό πληρώνουν εισφορές επί τα ποστοστά ως αυτοαπασχολούμενοι με βάση Aρθ 39 Ν.4387/2016.

 • Στη περίπτωση που προβλέπεται αμοιβή διαχείρισης σε κάποιο εταίρο τότε αυτός κατάβάλει δύο είδη εισφορών δηλαδή θα πρέπει να ασφαλιστεί και ως μισθωτός με βάση άρθ.1 παρ.3 Ν.1759/1988.

  Η ασφαλιστική απεικόνηση στην είναι με ΚΑΔ 0832 : ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ Ν.1759/1988 και ΚΩΔ. ΕΙΔ 000858 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε και Κ.Π.Κ. 1106.

  Το ποσοστό εργοδοτικών εισφορών είναι 21,13% μέχρι 31.05.2022 και 20,88% από 01.06.2022
  Το ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου 12,47% μέχρι 31.05.2022 και 12,22% από 01.06.2022

  Μπορείτε να βάλετε τα παραπάνω ποσοστά στο calculator υπολογισμού μισθοδοσίας πατώντας το link αλλαγή ποσοστών για τοποθετήσετε αυτά που αναφέραμε προηγουμένος.

 • Εάν ο διαχειριστής είναι τρίτο πρόσωπο τότε ασφαλίζεται μόνο ως μισθωτός άρθ.1 παρ.3 Ν.1759/1988. H ασφαλιστική απεικόνηση σε ΑΠΔ γίνεται κατά τα γνωστή περίπτωση

Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα είναι η δυσκολία μεταβίβασης στα μερίδια.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία • ΕΕ

O ομόρρυθμος εταίρος έχει απεριόριστη ευθύνη ενώ ο ετερόρρυθμος μόνο μέχρι το ποσό εισφοράς κεφαλαίου. Όπως και στην ομόρρυθμη υπάρχει φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%. Στην περίπτωση της απλής ετερόρρυθμης τα μερίδια των εταίρων δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας και μόνο αν προβλέπεται από το καταστατικό.

Ετερόρρυθμη κατά Μετοχές Εταιρεία

η διαφορά αυτής από την απλή είναι ότι εδω ετερόρυθμοι μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάσουν τα μερίδια τους ελεύθερα γιατί αντιμετωπίζονται ως μετοχές, επιπλέον το καταστατικό να δημοσιευθεί στο πρωτοδικείο.

Κεφαλαιουχικές

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης • ΕΠΕ

Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο συγκέντρωσης κεφαλαίου δηλαδή είναι 1 ευρώ, αλλά υπόκειται σε 1% φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, επιπλέον πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο από τους εταίρους κατά της σύσταση της εταιρείας. Το κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια και το κάθε μερίδιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1 ευρώ. Η σύσταση μπορεί να γίνει και με πρότυπο καταστατικο αντί για συμβολαιογραφικό έγγραφο όπως γινόταν παλιοτερα.

Η διανομή των κερδών φορολογείται με βάση το φόρο εισοδήματος 29% 24%22% και αφού αφαιρεθεί το τακτικό αποθεματικό 5%, τα κέρδη από τα μερίσματα διανέμονται με βάση τα μερίδια, αυτά φορολογούνται με 15% 10% π.1 άρθ.65 N.4603/2019 , 01/01/2020 με 5% π.1 άρθ24 N.4646/2019 με παρακράτηση φόρου και με εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον οι έταιροι είναι υπεύθυνοι για χρέη που δημιουργούνται στο δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εταίροι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ έχοντας ως βάση υπολογισμό επι των μερισμάτων υπόδειγμα καταστατικού ΕΠΕ.

 • Εταίρος ασκεί διαχείρηση χωρίς αμοιβή οι ασφαλιστικές εισφορές είναι επι τών μερισμάτων άρθρ39.ν.4387/2016
 • Εταίρος ασκεί διαχειριση με αμοιβή οι εισφορές υπολογίζονται ύψος της αμοιβής άρθρ38.Ν.4387/2016 χωρίς ΟΑΕΔ,ΟΕΚ
 • Ο διαχεριστής είναι τρίτο πρόσωπο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρ.38 Ν.4387/2016

μονοπροσωπη • επε

είναι όταν η εταιρεία έχει ένα μοναδικό έταιρο ή όλα τα εταιρικά μερικά περάσουν σε ένα άτομο τότε είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στην επωνημία η λέξη μονοπρόσωπη. Πλεονεκτήματα μονοπρόσωπης επε ότι ο μοναδικός μέτοχος έχει ευθύνη μέχρι τό ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας και προφανώς μπορεί να ορίσει διαχειριστή ένα άλλο πρόσωπο. Ο μοναδικός εταίρος για αλλάγες θα πρέπει να τις καταγράφει σε πρακτικό παρουσία συμβολαιόγραφου στην έδρα της εταιρίας. Επιπλέον μπορεί να αποφασίσει τη μη διανομή των καθαρώ κερδών σε μία χρήση όπότε θα πρέπει να τα καταχωρήσει στο υπόλοιπο κερδών σε νέο στην ομάδα 4. Μπορεί να τα διανέμει σε μεταγένεστερο χρόνο ή να τα αποθεματεκοποιήσει ή να κεφαλαιοποιήσει με τις ανάλογες διαδικασίες.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία • ΙΚΕ

Η ιδρυση εταιρειας ικε είναι παρόμοια με την Ε.Π.Ε, το ελάχιστο κεφάλαιο συγκέντρωσης είναι το 1 ευρώ. Το καταστατικο μπορεί να είναι ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό και αν δεν αναφέρεται ο χρόνος λύσης της εταιρείας σε αυτό τότε η διάρκεια ζώης της είναι τα 12 χρόνια. Αυτη εταιρία είναι εμπορική ακόμα και ο σκοπος της δεν είναι αυτός, υπάρχει τακτικό αποθεματικό 5%, υπόκεινται σε φόρο 29%24%22% επι το κερδών και 15% 10% π.1 άρθ.65 N.4603/2019J 01/01/2020 με 5% π.1 άρθ24 N.4646/2019 επί των μερισμάτων.

Το πλεονέκτημα αυτής είναι ότι μόνο οι διαχειριστές είναι υπόχρεοι σε ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, αν ένας έταιρος είναι διαχειριστής τότε καταβάλει εισφορές με βάση το εισόδημα του ως διαχειριστής από την εταιρία και όχι με βάση το ποσοστό συμμετοχής του και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι υπόλοιποι εταίροι δεν είναι υποχρεωμένοι να ασφαλιστούν στο ΕΦΚΑ. υποδειγμα καταστατικού IKE

Ανώνυμη Εταιρεία • ΑΕ

Στην ανώνυμη Εταιρία το κεφάλαιο της διαιρείται σε ίσα μερίδια που είναι τίτλοι ή μετοχές. Το ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο σύστασης είναι 25.000 ευρώ και η ελάχιστη αξία ανά τίτλο είναι τα 0,04 ευρώ. υπόδειγμα καταστατικού ΑΕ

Με βάση το Ν.4548/2018 τα μέλη το Δ.Σ. αμείβονται

 • Συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. για λήψη αποφάσεων
 • Πάγια αντιμισθία
 • Σε ποσοστό επί κέρδους εταιρικής χρήσης
 • Σε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών
 • Σε άλλου είδους αμοιβή π.χ. δωρεάν παραχωρήσεις παγίων

Συγκριτικός πίνακας εταιρικών φόρων

ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΑΕ
Εταιρικός Φόρος 22% 22% 22% 22% 22%
Φόρος Μερισμάτων 5% 5% 5% 5% 5%
Προκαταβολή Φόρου 80% 80% 80% 80% 80%
Τέλος Επιτυδεύματος 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Για την αναλυτική ενημέρωση ποια μορφη σας συμφέρει φορολογικά και επιχειρηματικά λογιστικό γραφείο μπορεί να σας προσφέρει μια σωστή ενημέρωση και με τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσίας

Πρότυπο Καταστατικά

Τα πρότυπα καταστατικά των εταιρειών ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο Αριθμ. 11026 – ΦΕΚ Τεύχος B 491/19.02.2020 για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ


Αποποίηση ευθύνηςΣας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.