Παράγωγα προϊόντα είναι μια κατηγορια χρηματοοικονομικών αξιογράφων, δηλαδή είναι συμβόλαια των οποίων η αξία εξαρτάται από την αξία ενός υποκείμενου προϊόντος, το οποίο μπορεί είναι μία μετοχή, ομόλογο, δείκτης χρηματιστηρίου ή φυσικό αγαθό. Ανάλογα με το είδος του παραγώγου υπάρχουν κανόνες ανάμεσα στα αντισυμβαλλόμενα μέρη, σε αυτά τα συμβόλαια μπορούν διαπραγματεύονται σε οργανωμενες και μη οργανωμένες αγορές.

Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι μια από τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες χρηματοοικονομικών παραγώγων, αποτελούν συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων μερών όπου το ένα μέρος πληρώνει premiums σε ένα άλλο, με σκοπό να αποκτήσει το δικαίωμα (προαιρετικα) να αγοράσει ή να πωλήσει την υποκείμενη αξία στο μέλλον σε μια προσυμφωνημένη τιμή Κ (Strike price) ανεξάρτητα από το ποια είναι πραγματική υποκείμενη αξία (Spot price) σε εκείνη τη μελλοντική στιγμή.

Μερικές απλές θέσεις που μπορεί να πάρε ένας επενδυτής στα δικαίωμα προαίρεσης είναι οι παρακάτω.

  • Η αγορά ενος δικαιώματος αγοράς (Long Call Option)
  • H πώληση ενός δικαιώματος αγοράς (Short Call Option)
  • H αγορά ενός δικαιώματος πώλησης (Long Put Option)
  • H πώληση ενός δικαιώματος πώλησης (Short Put Option)

Υπάρχουν πολλά είδη δικαιωμάτων αλλα οι δύο κύριες κατηγορίες είναι το Eυρωπαϊκό και Αμερικάνικο στυλ, η διαφορά τους είναι στα Αμερικάνικα δικαιώματα μπορούν να εκτελεστούν στο Strike Price καθόλη τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου ενω τα ευρωπαϊκά η εκτέλεση γίνεται μόνο στη λήξη του δηλαδή τη χρονική στιγμή Τ.

η τιμολόγιση γίνεται με Options Calculator

Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών φορολόγηση

Μπορούν να αγοραστούν σε οργανωμένες αγορές όπως το Χρηματιστήριο Παραγώγων ή και μπορούν να δωθούν ως κίνητρο από εταιρίες στους εργαζομένους τους ως κίνητρο για την αύξηση τη απόδοσης τους

Για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, οι μετοχές θα πρέπει να μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 42 Α, παρ. 1). Γενικά τα κέρδη από υπεραξία κεφαλαίου φορολογική δήλωση αναγράφονται στους κωδ. 659 - 660 ή 619 - 620. Κωδ. 829-830 , Κωδ. 865-866, Κωδ. 871-872