Αρχικά θα αναφέρουμε τι ειναι εταιρεια, είναι η συνεργασία 2 ή περισσότερων φυσικών ή / και νομικών προσώπων για να επιτεύξουν ένα κοινό σκοπό μέσω των δραστηριοτήτων της που έχει ο σκοπός το κέρδος ή να μεγιστοποιήσει την αξία της.

Τα είδη των εταιρικών επιχειρήσεων

Οι εταιρείες χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τις προσωπικές εταιρείες όπου κυρίαρχο ρόλο έχουν οι ίδιοι εταίροι και στις κεφαλαιουχικές όπου το σημαντικό ρόλο έχει το κεφάλαιο, αυτό χωρίζεται σε ίσες μετοχές ή μερίδια. Επιπλέον υπάρχει και μία έξτρα κατηγορία όπου ονομάζονται μικτές και είναι μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών

 1. Ομόρρυθμη
 2. Ετερόρρυθμη
 3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 4. Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρεία
 5. Ανώνυμη Εταιρεία
 6. Σύγκριση Νομικών μορφών

Προσωπικές Εταιρείες

Ομόρρυθμη Εταιρεία • ΟΕ

ίδρυση εταιρείας λογιστικές υπηρεσίες Βοντικάκης Βασίλειο

Τα βασικά στοιχεία εδώ κατά την ίδρυση δεν υπάρχει ελάχιστο κεφαλαίου σύστασης, οι εταίροι είναι 2 ή περισσότεροι και έχουν απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Επιπλέον μπορεί να γίνει απλό συμφωνητικό ή σύνταξη καταστατικού με τη καθοδήγηση νομικού συμβούλου.

Η εισφορά κεφαλαίου μπορεί να είναι σε χρήματα, σε είδος ή δικαιώματα όπως είναι η παραχώρηση χρήσης ακινήτου, επιπλέον δεν υπάρχει φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου στην έναρξη παρά μόνο στην αύξηση του με συντελεστή 0,5%.

H διαφορά σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές είναι τρόπος εκτίμησης των αξιών παροχής σε είδος. Η εκπροσώπηση γίνεται από τους ίδιους του εταίρους, η συμμετοχή στα κέρδη γίνεται βάση του ποσοστού τους στο εταιρικό κεφάλαιο εκτός αν έχει οριστούν διαφορετικά ποσοστά στο καταστατικό.

Τα κέρδη διανέμονται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης στη περίπτωση που τηρείται απλογραφικό σύστημα, και αν τηρείται διπλογραφικό σύστημα τότε όπως έχει οριστεί στο καταστατικό. Ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών είναι 29% 24%22% και επιπλέον το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 1000Ε εκτός και αν βρίσκεται σε μικρή πόλη.

Τα μέλη των ομμόρυθμων ειναι υποχρεωτικό να ασφαλιστούν στο ΕΦΚΑ και οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζεται με βάση εισφορές των αυτοαπασχολούμενων μη μισθωτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016.

Διαχείρηση
 • Αν εταιρος ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αλλά χωρίς αμοιβή από το καταστατικό πληρώνουν εισφορές ως αυτοαπασχολούμενοι μέσω ατομικής επιχείρησης με βάση άρθρο 39 Ν.4387/2016 χωρίς να δηλώνονται στη ΑΠΔ.

 • Στη περίπτωση που προβλέπεται αμοιβή διαχείρισης σε κάποιο εταίρο τότε αυτός καταβάλει δύο είδη εισφορών δηλαδή θα πρέπει να ασφαλιστεί και ως μισθωτός άρθρου 38 του ν.4387/2016 εφαρμοσμένων και των διατάξεων παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

  Η ασφαλιστική απεικόνηση στην είναι με ΚΑΔ 0832 : ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ Ν.1759/1988 και ΚΩΔ. ΕΙΔ 000858 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε και Κ.Π.Κ. 1106.

  Μπορείτε να βάλετε τα παραπάνω ποσοστά στο calculator υπολογισμού μισθοδοσίας πατώντας το link αλλαγή ποσοστών για τοποθετήσετε αυτά που αναφέραμε προηγουμένος.

 • Εάν ο διαχειριστής είναι τρίτο πρόσωπο τότε ασφαλίζεται μόνο ως μισθωτός με ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016. H ασφαλιστική απεικόνηση σε ΑΠΔ γίνεται κατά τα γνωστή περίπτωση

Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα είναι η δυσκολία μεταβίβασης στα μερίδια.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία • ΕΕ

O ομόρρυθμος εταίρος έχει απεριόριστη ευθύνη ενώ ο ετερόρρυθμος μόνο μέχρι το ποσό εισφοράς κεφαλαίου. Όπως και στην ομόρρυθμη υπάρχει φόρος συγκέντρωσης σε αύξηση κεφαλαίου 0.5%. Στην περίπτωση της απλής ετερόρρυθμης τα μερίδια των εταίρων δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας και μόνο αν προβλέπεται από το καταστατικό.

Κεφαλαιουχικές εταιρίες

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης • σύσταση ΕΠΕ

Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο συγκέντρωσης κεφαλαίου δηλαδή είναι 1 ευρώ, αλλά υπόκειται σε 0,5% φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου μόνο σε αύξηση του, επιπλέον πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο από τους εταίρους κατά της σύσταση της εταιρείας. Το κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια και το κάθε μερίδιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1 ευρώ. Η σύσταση μπορεί να γίνει και με πρότυπο καταστατικο αντί για συμβολαιογραφικό έγγραφο όπως γινόταν παλιοτερα.

Η διανομή των κερδών φορολογείται με βάση το φόρο εισοδήματος 29% 24%22% και αφού αφαιρεθεί το τακτικό αποθεματικό 5%, τα κέρδη από τα μερίσματα διανέμονται με βάση τα μερίδια, αυτά φορολογούνται με 15% 10% π.1 άρθ.65 N.4603/2019 , 01/01/2020 με 5% π.1 άρθ24 N.4646/2019 με παρακράτηση φόρου και με εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον οι έταιροι είναι υπεύθυνοι για χρέη που δημιουργούνται στο δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εταίροι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ έχοντας ως βάση υπολογισμό επι των μερισμάτων υπόδειγμα καταστατικού ΕΠΕ.

 • Εταίρος ασκεί διαχείρηση χωρίς αμοιβή οι ασφαλιστικές εισφορές είναι επι τών μερισμάτων άρθρ39.ν.4387/2016
 • Εταίρος ασκεί διαχειριση με αμοιβή οι εισφορές υπολογίζονται ύψος της αμοιβής άρθρ38.Ν.4387/2016 χωρίς ΟΑΕΔ,ΟΕΚ
 • Ο διαχεριστής είναι τρίτο πρόσωπο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρ.38 Ν.4387/2016

μονοπροσωπη • επε

είναι όταν η εταιρεία έχει ένα μοναδικό έταιρο ή όλα τα εταιρικά μερικά περάσουν σε ένα άτομο τότε είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στην επωνημία η λέξη μονοπρόσωπη. Πλεονεκτήματα μονοπρόσωπης επε ότι ο μοναδικός μέτοχος έχει ευθύνη μέχρι τό ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας και προφανώς μπορεί να ορίσει διαχειριστή ένα άλλο πρόσωπο. Ο μοναδικός εταίρος για αλλάγες θα πρέπει να τις καταγράφει σε πρακτικό παρουσία συμβολαιόγραφου στην έδρα της εταιρίας. Επιπλέον μπορεί να αποφασίσει τη μη διανομή των καθαρώ κερδών σε μία χρήση όπότε θα πρέπει να τα καταχωρήσει στο υπόλοιπο κερδών σε νέο στην ομάδα 4. Μπορεί να τα διανέμει σε μεταγένεστερο χρόνο ή να τα αποθεματεκοποιήσει ή να κεφαλαιοποιήσει με τις ανάλογες διαδικασίες.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία • ίδρυση ΙΚΕ

Η Eταιρεία ικε τι σημαινει; Είναι μία νομική μορφή είναι παρόμοια με την Ε.Π.Ε, το ελάχιστο κεφάλαιο συγκέντρωσης είναι το 1 ευρώ. Το καταστατικο μπορεί να είναι ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό ή να συνταχθεί καταστατικό με νομική υποστήριξη, αν δεν αναφέρεται ο χρόνος ζωής εταιρείας είναι τα 12 χρόνια και μπορεί να λάβη παράταση. Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους και ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Αυτη εταιρία είναι εμπορική ακόμα και ο σκοπος της δεν είναι αυτός, υπάρχει τακτικό αποθεματικό 5%, υπόκεινται σε φόρο 22% επι το κερδών και 01/01/2020 με 5% π.1 άρθ24 N.4646/2019 επί των μερισμάτων.

Το πλεονέκτημα αυτής είναι ότι μόνο οι διαχειριστές είναι υπόχρεοι σε ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, αν ένας έταιρος είναι διαχειριστής τότε καταβάλει εισφορές με βάση το εισόδημα του ως διαχειριστής από την εταιρία και όχι με βάση το ποσοστό συμμετοχής του και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι υπόλοιποι εταίροι δεν είναι υποχρεωμένοι να ασφαλιστούν στο ΕΦΚΑ. υποδειγμα καταστατικού IKE
Ν.4072/2012 ΙΚΕ

Ανώνυμη Εταιρεία • ΑΕ

Στην ανώνυμη Εταιρία το κεφάλαιο της διαιρείται σε ίσα μερίδια που είναι τίτλοι ή μετοχές. Το ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο σύστασης είναι 25.000 ευρώ και η ελάχιστη αξία ανά τίτλο είναι τα 0,04 ευρώ. υπόδειγμα καταστατικού ΑΕ

Με βάση το Ν.4548/2018 τα μέλη το Δ.Σ. αμείβονται

 • Συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. για λήψη αποφάσεων
 • Πάγια αντιμισθία
 • Σε ποσοστό επί κέρδους εταιρικής χρήσης
 • Σε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών
 • Σε άλλου είδους αμοιβή π.χ. δωρεάν παραχωρήσεις παγίων

Σύγκριση Νομικών μορφών

Σύγκριση για να βρείτε τη νομική μορφή της εταιρείας που σας συμφέρει φορολογικά
ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΑΕ
Εταιρικός Φόρος 22% 22% 22% 22% 22%
Φόρος Μερισμάτων 0 απλογραφικό /
5% διπλογραφικό
0 απλογραφικό /
5% διπλογραφικό
5% 5% 5%
Προκαταβολή Φόρου
για 3 έτη
50% 50% 50% 50% 50%
Προκαταβολή Φόρου
για 4ο έτος και μετά
80% 80% 80% 80% 80%
Τέλος Επιτυδεύματος
πόλη < 200.000
800 € 800 € 800 € 800 € 800 €
Τέλος Επιτυδεύματος
πόλη > 200.000
1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι
Διάθεση κερδών Υποχρεωτική διανομή στους εταίρους Υποχρεωτική διανομή στους εταίρους Εταίροι αποφασίζουν Εταίροι αποφασίζουν Μέτοχοι αποφασίζουν

Για την αναλυτική ενημέρωση ποια μορφη σας συμφέρει φορολογικά και επιχειρηματικά λογιστικό γραφείο μπορεί να σας προσφέρει μια σωστή ενημέρωση και με τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσίας

Συσταση Εταιρείας Ηλεκτρονικά

H ηλεκτρονική έναρξη μπορεί να γίνει μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης e-ΥΜΣ εκτός κάποιον μικρών εξαιρέσεων για συγκεκριμένες δραστηριότητες

Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι οι συγκεντρώση των απαρατίτητων δικαιολογητικών για κάθε περίπτωση και το κόστος που προκύπτει για το ΓΕΜΗ και το επιμελητήριο

Πρότυπο Καταστατικά

Τα πρότυπα καταστατικά των εταιρειών ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο Αριθμ. 11026 – ΦΕΚ Τεύχος B 491/19.02.2020 για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

Οι προϋποθέσεις για Εισαγωγή Ανώνυμης Εταιρίας στο Χρηματιστήριο είναι συγκεκριμένες και μία από αυτές είναι η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για 3 συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις.


Αποποίηση ευθύνηςΣας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.