Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων, χρειάζεται να ακολουθηθεί η διαδικασία μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων έναντι χρηματικού ποσού και του τρόπου φορολογίας τους.

Με τα άρθρα 42 και 43 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε. - Ν 4172/2013), το κέρδος (υπεραξία) από την μεταβίβαση τίτλων ημεδαπών κεφαλαιουχικών εταιρειών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) ή προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), που κατέχουν φυσικά πρόσωπα και τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, φορολογείται με συντελεστή 15%.

Ο φόρος αυτός θα συμπεριληφθεί το αντίστοιχο εισόδημα στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο τέλος του έτους (Έντυπο Ε1, Πίνακας Ε, κωδ. 829-830 ) και θα φορολογηθεί με τον ανωτέρω συντελεστή.

Σύμφωνα με το νόμος 4646/2019 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μια ελληνική εταιρεία μπορεί να πωλήσει συμμετοχές που κατέχει σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς να φορολογηθεί για την υπεραξία που θα προκύψει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, του ΚΦΕ όπως αυτές ερμηνεύτηκαν από την Πολ. 1032/2015,η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων Μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβαση και την τιμή κτήσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης.

Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, θα εννοούμαι τα ίδια κεφάλαια, με την μορφή που εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της επιχείρησης.

Μεταβίβαση μεριδίων ΟΕ&ΕΕ

Όσο αφορά τη μεταβίβαση εταιρικής μερίδας προσωπικής εταιρίας Όμμορυθμης Εταιρείας και Ετερρόρυθμης Εταιρείας απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού με ιδιωτικό έγγραφο και η συναίνεση των εταίρων.

Μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ

Για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ απαιτείται απόφαση της Γενικής συνεύλεσης με πλειοψηφία προσώπων ή κεφαλαίου και συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Μεταβίβαση μεριδίων ΙΚΕ

Όσον αφορά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ που αντιστοιχούν σε όλα τα είδη των εισφορών είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου είναι ελεύθερη εκτός από τη περίπτωση που εταίρος έχει μερίδια εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, εκτός αν έχει εξαγοράσει τις υποχρεώσεις του

o διαχειριστής της ΙΚΕ θα πρέπει καταχωρίζει τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι ηρήθηκαν όταν τα νόμιμα

.

Ειδική περίπτωση μπορεί να αναφέρεται στο καταστατικό ότι μπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει τη μεταβίβαση


επικοινωνήστε για την έναρξη της επιχείρησης σας