Αριθμός Επισκεπτών
Αριθμός Μετατροπών
A

B

Αποτελέσματα

Η εκδοχή "Α" έχει καλύτερο αποτέλεσμα κατά 12%. Είμαστε βέβαιοι κατά 98,94% οι αλλαγές στην επικρατούσα εκδοχή θα έχει βελτιστοποίηση στο conversion rate. Σε επίπεδο σημαντικότητα 95% με z 2.3061 και P-value 0.9894, το τεστ είναι στατιστικά σημαντικό

Conversion Rate Standard Error Διάστημα εμπιστοσύνης
Εκδοχή Α 14% 0,49% 13,04% 14,96%
Εκδοχή B 12,5% 0,43% 11,66% 13,34%

Τι είναι το Conversion Rate

Είναι ο αριθμός των conversion μετατροπών διαιρεμένο με τον αριθμό των επισκεπτών. Για παράδειγμα ένα ecommerce website (e shop) που έχει 500 επισκέπτες σε μήνα γίνουν πχ 100 πωλήσεις το Conversion Rate είναι 20%. Γενικά ως μετατροπή μπορεί να χαρακτηριστεί η πώληση , η εγγραφή στο newsletter η οποιοδήποτε action σε μια ιστοσελίδα.

Βελτιστοιήση CRO

To conversion rate optimization είναι η διαδικασία βελτιστοποίσης τωνPay Per Click Ads, landing Pages καθω και τα UX μέρη σε μια ιστοσελίδα, χρησιμοποίώντας τη μεθοδολογία A/B testing ή αλλιώς split testing.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.