Απόδοση έως τη λήξη (YTM) είναι το συνολικό επιτόκιο που κερδίζει ένας επενδυτής που αγοράζει ένα ομόλογο στην αγοραία τιμή και το διατηρεί μέχρι τη λήξη. Μαθηματικά, είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο στο οποίο το άθροισμα όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών (από τοκομερίδια και αποπληρωμή κεφαλαίου) ισούται με την τιμή του ομολόγου.

%

Αγοραία αξία 920 €
Ονομαστική αξία 1.000 €
Κουπόνι 10 %
Χρόνια 10
Απόδοση στη Λήξη (ΥΤΜ): 11.25 %


Τι είναι το ομόλογο

Το ομόλογο είναι ένα χρηματοπιστωτικό εργαλείο όπου το δημόσιο, κράτη, ιδιωτικές εταιρίες μπορούν να δανειστούν χρήματα από κεφαλαιαγορές, ιδιώτες, θεσμικούς επενδυτές κτλ. Οι κάτοχοι ομολόγου λαμβάνουν ένα, τόκο με συγκεκριμένο επιτόκιο αυτό ονομάζεται κουπόνι.

Οι όροι του ομολόγου

Κουπόνι: Αυτό είναι ποσό επιτόκιο που καταβάλλεται από το ομόλογο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν θα αλλάξει μετά την έκδοση του ομολόγου.

Aπόδοση επιτοκίου: Αυτό είναι ένα μέτρο του επιτοκίου που λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις της αξίας του ομολόγου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης της απόδοσης, αλλά ο απλούστερος είναι το κουπόνι του ομολόγου διαιρεμένο με την τρέχουσα τιμή.

Ονομαστική αξία: Αυτό είναι το ποσό που αξίζει το ομόλογο όταν εκδίδεται, επίσης γνωστό ως "par value".

Αγοραία αξία: Αυτό είναι το ποσό που θα κόστιζε προς το παρόν το ομόλογο στη δευτερεύουσα αγορά. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την τρέχουσα τιμή ενός ομολόγου, αλλά ένας από τους μεγαλύτερους είναι πόσο ευνοϊκό είναι το κουπόνι του σε σύγκριση με άλλα παρόμοια ομόλογα.

Yield to maturity: είναι η απόδοση που θα έχει ο επενδυτής από τη αγοραία αξία μέχρι τη λήξη του, μαθηματικά ειναι προεξοφλητικό επιτόκιο των μελλοντικών ταμειακών ροών από το κουπόνια και της αρχικής αξίας που ισούται με την

Yπό το άρτιο (Discount Bond) : αγοραία αξία < ονομαστική αξία

Υπέρ το άρτιο (Premium Bond): αγοραία αξία > ονομαστική αξία

Premium bonds προσφέρουν κουπόνια με μεγαλύτερη απόδοση και έχουν λιγότερη διακύμανση από τα discount bonds

Διηνεκής ομόλογο (Perpetual bonds): είναι το ομόλογο που ποτέ δεν λήγει δεν έχει maturity day

Oμολογία μηδενικού κουπονιού (Zero Coupon Bond):The maturity date of zero-coupon bonds είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας μεγαλύτερη των 10ετών και εκδίδονται σε πολύ χαμηλή αγοραία αξία

Η σχέση ομολόγων και επιτοκίων

Υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ των τιμών των ομολόγων και των επιτοκίων όταν υπάρχει αύξηση του επιτοκίων οι τιμές των ομολόγων μειώνονται ενώ όταν υπάρχει μείωση των επιτοκίων οι τιμές αυξάνονται, στη συνέχεια τα επιτόκια εξαρτώνται από τον πληθωρισμό, δηλαδή όταν οι τιμές των προϊόντων πληθωρισμός γενικά αυξάνονται μια κεντρική τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια.

Πως μπορώ να αγοράσω ομόλογα

Μπορείτε να αγοράσετε ομόλογα ελληνικού δημοσίου ή εταιρικά ομόλογα Μυτιλιναίος, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ από τις ελληνικές τράπεζες ή ξένα ομόλογα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Treasury Direct website


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.