Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR) είναι ένα στη χρηματοοικονομικά για την εκτίμηση της κερδοφορίας επενδύσεων. Το IRR είναι ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που καθιστά την καθαρή παρούσα αξία (NPV) όλων των ταμειακών ροών ίση με μηδέν σε μια ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών.

Αρχική αξίας επένδυση 1.000 €
Τελική αξία επένδυσης 1.300 €
Χρονική περίοδος 1
IRR 30%
Καθαρή απόδοση 1.300 €


Τι είναι το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης

ο Internal Rate of Return (IRR) είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που καθιστά την καθαρή παρούσα αξία (NPV) ενός έργου μηδέν. Με άλλα λόγια, είναι ο αναμενόμενος σύνθετος ετήσιος ρυθμός απόδοσης που θα κερδηθεί σε ένα έργο ή επένδυση.

Επιπλέον έχει τό όνομα εσωτερικό γιατί για τα projects λαμβάνει μόνο υπόψη του χρηματοροές και εξωτερικούς παράγοντες οπως πληθωρισμός, χρηματοικονομικούς κινδύνους κόστος κεφαλαίου κ.α.

Αυτό μας βοηθά να συγκρίνουμε την κερδοφορία διαφορετικών επενδύσεων ή έργων, παρέχοντας μια εκτίμηση του ποσοστού απόδοσης που αναμένεται από το καθένα.

Πως θα υπολογίσω το IRR

Διαιρούμε το ποσό της αναμενόμενης μελλοντικής αξίας της επένδυσης με την αρχική επένδυση και υψώνουμε στη αντίστροφη δύναμη των περιόδων (δηλαδή 1 ÷ n) και από το αποτέλεσμα αφαιρούμε τη μονάδα.

Eσωτερικός βαθμός απόδοσης τύπος

IRR(%) = (μελλοντική αξία/ /αρχική αξία)1/n - 1


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.