Ελεύθερη ταμειακή ροή (Free Cash Flow) σε μια επιχείρηση προκύπτει από τις χρηματοροές αφού αφαιρέσουμε τις λειτουργικές δαπάνες και τις χρηματοροές που είναι απαραίτητες γιατί τη συντήρηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αποτελεί σημαντικό μέτρο για την απόδοση μια εταιρείας και αναφέρεται στην ικανότητα της να δημιουργήσει χρηματικά διαθέσιμα.

Επιπλέον υπάρχουν ειδικές μορφές και περιπτώσεις για τις ελεύθερες ταμειακές ροές όπως είναι Free Cash Flow to Firm (FCFF) και Free Cash Flow to Equity. Η πρώτη πόσα χρηματικά διαθέσιμα από δραστηρίοτητες της επιχειρησης είναι προς διανομή μετά από τα έξοδα απόσβεσης, φόρων, κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις είναι προς διανομή, ενώ η δεύτερη είναι σχεδιασμένη για τη για να εκτιμήσεις τις χρηματοροές από τη πλευρά των ιδιοκτητών της επιχείρησης, μέτοχων, μεριδίων

Ας μην ξεχνάμε ότι η αξία μιας εταιρείας είναι το άθροισμα το προεξοφλημένων ταμειακών ροών απο σήμερα με την διηνεκές.

Πως θα τις υπολογίζω και από που;

Για να τις υπολογίσουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε της χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συγκεκριμένα τη κατάσταση χρηματοροών, αυτή η κατάσταση υπάρχει μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις με βάση τα ΕΛΠ ( ενεργητικό > 20.000.000Ε, απασχόληση > 250 άτομα, κύκλο εργασιών > 40.000.000) ή διαφορετικά αό την κατάσταση αποτελεσμάτων που είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους.

Ελεύθερες ταμειακες ροές ως προς την εταιρεία

καθαρές λειτουργικές ροες = καθαρά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους - απαιτούμενη αύξηση του κεφαλαίου κίνησης

ελεύθερες ταμειακές ροές = Καθαρές λειτουργικές ροές - Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capex)

Στις καθαρές λειτουργικές μπορούμε να προσθέσουμε (+) και την απόσβεση μια και αποτελεί έξοδο στο οποίο δεν επέρχεται χρηματική συναλλαγή

Ελεύθερες ταμειακές ροές = κέρδη προ φόρων και τόκων * [1-φορολογικός συντελεστής] + αποσβέσεις - Επενδύσεις σε πάγια στοιχεία - μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης

Ελεύθερες ταμειακες ροές ως προς τα ίδια κεφάλαια

ελεύθερες ταμειακές ροές = Καθαρές λειτουργικές ροές - Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capex) + Καθαρό δανεισμό

Capex

αναφερόμαστε σε Κεφαλαιακές Δαπάνες, στα έξοδα δηλαδή που σχετίζονται με την απόκτηση προϊόντων που προορίζονται για μακροχρόνια χρήση δηλαδή επενδυτικών αγαθών

Πως διαφέρει η ελεύθερη ταμειακή ροή από τα Καθαρά αποτέλεσματα

η ελεύθερη ταμειακή ροή δεν είναι ίδια με τα κέρδη χρήσης καθώς η πρώτη περιλαμβάνει και τις αποσβέσεις, οι αλλαγές στις αξίες των αποθεμάτων, οι χρηματατικά δικαιώματα προαίρεσης σε υπαλλήλους, ένω το δεύτερο χρησιμοποιείται για να υπολογιστούν οι δείκτες earnings per share EPS και price-to-ratio P/E

Προεξόφληση ταμειακών ροών

Η προεξόφληση των ταμειακών ροών (Discount Cash Flow) όταν βρούμε της καθαρή παρούσα αξιά των μελοντικών ροών διαιρώντας με το προεξοφλητικό επιτόκιο δηλαδή πρέπει να αναπροσαρμοστούν στη χρονική αξία του χρήματος

DCF = FCF1/(1+r)1+ FCF2/(1+r)2 ...+ FCFn/(1+n)n

Μελετώντας τις προηγούμενες αλλά και προεξοφλόντας τις μελλοντικές ελεύθερες ταμειακές ροες είναι ένα βασικό μέτρο για την εκτίμηση για την κατάσταση εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.

Ένα επιπλέον μέτρο που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το η διηνεκής αξία (Terminal Value), όπου είναι αξία στις εταιρείες ή του project πέρα από της περίοδο πρόβλεψης

Διηνεκής Αξία

TVn= FCFn(1+g)/(WACC-g)

FCFn: χρηματοροή της τελευταία περιόδου

g: Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (growth rate)

Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου

WACC: Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital)

WACC = E/(D+E)•rE + D/(D+E)•rD•(1-Tc)

E: Market Value of Equity: τιμής μεχοχής*αριθμό μετοχών

Market Value of Dept D

D: Market Value of Company's Dept = C x [ { 1 - 1/(1 + Kd)t } / Kd ] + [ FV / (1 + Kd)t ]

C = Interest expense in Euros

Kd = Cost of debt in percentages

T = Weighted average maturity in X number of years

FV = Total or Net debt

Cost of Equity

rE: Cost of Equity υπολογίζεται με βάση το μοντέλο CAPM rE=rf+β(rmrf)

Το cost of debt είναι το αποτελεσματικό επιτόκιο όπου η εταιρεία μια πρέπει να πληρώνει η εταιρεία για τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Cost of Dept

rD: Cost of Dept

κόστος χρέους προ φόρων = Συνολικό ποσό από το επιτόκιο/Συνολικό χρέος

κόστος χρέους μετά φόρων = κόστος χρέους προ φόρων * (1-tax rate)

Tc: Corporate Tax rate

Λειτουργική αξία

Λειτουργική αξία (Firm Value) = DCF + Terminal Value

Προεξόφληση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών

Η σωστή προεξόφληση για των ροών θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το ορθό προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας των ελεύθερων ταμειακών ροών. Εκτός από τον προσδιορισμό της αξίας μια επιχείρησης είναι χρήσιμες για να προσδηριοριστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων ώστε αν είναι προσδιοριστεί να ενταχθούν εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών(Νόμος 4469/2017)

Το DCF είναι ένα μέτρο το οποίο παρέχει ενδείξεις σε επενδύτες για το αν μια επένδυση αξίζει να γίνει και όπου οι μελλοντικές ταμειακές ρόες από αυτά τα project μπορούν να εκτιμηθούν σε καλό βαθμό.

Καθαρή παρούσα αξία δεν είναι ίδια με την προεξόφληση ελεύθερων ταμειακών ροών

Η καθαρή παρούσα αξία αφαιρεί το αρχικό κόστος του έτους 0 (σε εκτιμώμενα πραγματικά ευρώ) από το άθροισμα της παρούσας αξίας των ταμειακών ροών. Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών δεν αφαιρεί αυτά τα αρχικά κόστη που περιλαμβάνουν κεφαλαιουχικές δαπάνες.