Ελεύθερη ταμειακή ροή (Free Cash Flow) σε μια επιχείρηση προκύπτει από τις χρηματοροές που δημιουργούνται από τις λειτουργικές δραστηριότητες, έχοντας αφαιρέσει τις ροές που είναι απαραίτητες γιατί τη συντήρηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αποτελεί σημαντικό μέτρο για την απόδοση μια εταιρείας και αναφέρεται στην ικανότητα της να δημιουργήσει χρηματικά διαθέσιμα.

Επιπλέον υπάρχουν ειδικές μορφές και περιπτώσεις για τις ελεύθερες ταμειακές ροές όπως είναι Free Cash Flow to Firm (FCFF) και Free Cash Flow to Equity και ανάλογα με την κάθε περίπτωση μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τη κατάσταση ταμειακών ροών των επιχειρήσεων.

Μελετώντας τις προηγούμενες αλλά και προεξοφλόντας τις μελλοντικές ελεύθερες ταμειακές ροες είναι ένα βασικό μέτρο για την εκτίμηση για την κατάσταση εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.

Προεξόφληση Ταμειακών Ροών

Η σωστή προεξόφληση για των ροών θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το ορθό προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας των ελεύθερων ταμειακών ροών. Εκτός από τον προσδιορισμό της αξίας μια επιχείρησης είναι χρήσιμες για να προσδηριοριστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων ώστε αν είναι προσδιοριστεί να ενταχθούν εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (Νόμος 4469/2017)