Τι είναι η κατατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

Αυτή είναι μια οικονομική κατάσταση που δείχνει τα έσοδα και τις δαπάνες της εταιρείας. Δείχνει επίσης εάν η επιχείρηση καταγράφει κέρδος ή ζημία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η κατάσταση εσόδων, μαζί με τον ισολογισμό (balance sheet) και την κατάσταση ταμειακών ροών (cash flow statement), μας βοηθούν να κατανοήσουμε την υγεία της επιχείρησής

Η κατάσταση εσόδων επικεντρώνεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία: έσοδα, δαπάνες, κέρδη και ζημίες. Δεν κάνει διάκριση μεταξύ εισπράξεων μεταξύ μετρητών και μη μετρητών εισπράξεων δηλαδή (πωλήσεις μετρητά έναντι πωλήσεων με πίστωση) ή μεταξύ με αγορές με μετρητά έναντι αγορών επί πίστωση. Ξεκινά με λεπτομέρειες πωλήσεων και στη συνέχεια υπολογίζει τα καθαρά έσοδα και, τελικά, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS). Ουσιαστικά αυτό που καταλήγει ουσιαστικά είναι για το πώς τα καθαρά έσοδα που πραγματοποιεί η εταιρεία μετατρέπονται σε καθαρά κέρδη (κέρδος ή ζημία)

Από εδώ μπορούμε να υπολογίσουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές και της παρούσα αξία τους εις το διενεκές που αποτελούν την αξία μια εταιρείας