Γιατί είναι σημαντικό το κεφάλαιο κίνησης

Το κεφάλαιο κίνησης (working capital) είναι σημαντικό γιατί δείχνει αν οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να εκπληρώουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Αυτό γιατί ακόμα μια επιχείρηση ενώ μπορεί να είναι κερδοφόρα θα μπορούσε να χρεωκοπήσει λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Δηλαδή θα πρέπει να είναι θέση να πληρώνει τα έξοδα και δαπάνες βραχυπρόθεσμα και γενικά τα μεταβλητά κόστη, πιο συγκεκριμένα μια εταιρεία δεν μπορούσε να κάνει όλα κέρδη εις νεον (Retaining Earnings) επένδυση.

Υπολογισμός κεφάλαιο κίνησης

Ο υπολογισμός του κεφάλαιου κίνησης μπορεί να γίνει από τις χρηματοικονομικές καταστάσεις και είναι διαφορά μεταξύ κυκλοφορούν ενεργητικού μείον (-) τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Να υπενθημίσουμε ότι το ενεργητικό μιας επιχείρησης χωρίζεται στο πάγιο ενεργητικό (ομάδα 1) και κυκλοφορούν ενεργητικό (Ομάδα 2 αποθέματα, απαιτήσεις (γραμμάτεια εισπρακτέα, πελάτες, προπληρωμένα ασφάλιστρα, τόκοι εισπρακτέοι), χρεόγραφα (μετοχές, ομόλογα) Λογ 34, χρηματικά διαθέσιμα (ταμείο, καταθέσεις όψεως) Λογ 38, να υπενθυμίσουμε ότι οι μεταβατική λογαριασμοί ενεργητικού δεν υπολογίζονται στο κυκλοφορoύν

Κυκλοφορούν Ενεργητικό = αποθέματα (προϊόντα, πρώτες ύλες) + απαιτήσεις + χρεόγραφα + διαθεσιμα

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ονομάζεται και μεικτό κεφάλαιο κίνησης

Κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Μισθοί, Λειτουργικά κόστη, φόροι, χρέη που λήγουν σε ένα χρόνο)

Ποια Χρηματοικονομική καταστάση χρησιμοποιώ για να βρω το κεφάλαιο κίνησης

Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).

  • Παρέχει εικόνα για το επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας καθώς και βραχυχρόνια χρηματοικονομική ευρωστία
  • Ενα θετικό κεφάλαιο κινήσης δείχνει την ικανότητα της εταιρείας να αποπληρώσει τα χρέη και τις υποχρεώσεις τις
  • Επιπλόν τα Χρηματα που έιναι δεσμευμένα στα αποθεματικά ή στις απαιτήσεις αυξάνουν το κεφάλαιο κίνησης

Εάν μια επιχείρηση έχει σημαντικά μεγάλο κεφάλαιο κίνησης τότε αυτό προστεθεί στο Enterprise Value, αλλά ας υπενθημίσουμε τι είναι το EV.

Enterprise Value (EV)

Enterprise value = Market Cap + Debt - Cash

Market Cap (MC) = τιμή μετοχής * outstanding stocks

Debt = βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Cash = χρηματικά μέσα και άμεσα ρευστοποιήσημα περιουσιακά στοιχεία

EBITDA (Earnings before interest, depreciation, amortization

EV/EBITDA

Επιπλεον τα επιχειρηματικά δάνεια κεφαλαίου κίνησης μπορούν να λύσουν προβλήματα ρευστότητας