Τι είναι το Κεφάλαιο Κίνησης

λογιστικά αρχική

Γιατί είναι σημαντικό το κεφάλαιο κίνησης

Το κεφάλαιο κίνησης είναι σημαντικό γιατί δείχνει αν οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να εκπληρώουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Αυτό γιατί ακόμα μια επιχείρηση ενώ μπορεί να είναι κερδοφόρα θα μπορούσε να χρεωκοπήσει λόγω έλλειψης ρευστότητας, δηλαδή θα πρέπει να είναι θέση να πληρώνειτα έξοδα και δαπάνες βραχυπρόθεσμα και γενικά τα μεταβλητά κόστη.Δηλαδή συγκεκριμένα μια εταιρεία δεν μπορούσε να κάνει όλα κέρδη εις νεον επένδυση.

Υπολογισμός κεφάλαιο κίνησης

To κεφάλαιο κίνησης είναι διαφορά μεταξύ κυκλοφορούν ενεργητικού μείον (-) τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό = αποθέματα (προϊόντα, πρώτες ύλες) + απαιτησεις + χρεόγραφα + διαθεσιμα

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ονομάζεται και μεικτό κεφάλαιο κίνησης

Κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Μισθοί, Λειτουργικό κόστη, φόροι, χρέη που λήγουν σε ένα χρόνο)

Ποια Χρηματοικονομική καταστάση χρησιμοποιώ για να βρω το κεφάλαιο κίνησης

Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).

  • Παρέχει εικόνα για το επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας καθώς και βραχυχρόνια χρηματοικονομική ευρωστία
  • Ενα θετικό κεφάλαιο κινήσης δείχνει την ικανότητα της εταιρείας να αποπληρώσει τα χρέη και τις υποχρεώσεις τιςs
  • Επιπλόν τα Χρηματα που έιναι δεσμευμένα στα αποθεματικά ή στις απαιτήσεις αυξάνουν το κεφάλαιο κίνησης

Επιπλεον τα επιχειρηματικά δάνεια κεφαλαίου κίνησης μπορούν να λύσουν προβλήματα ρευστότητας