Τι είναι το κεφάλαιο κίνησης

To κεφάλαιο κίνησης είναι διαφορά μεταξύ κυκλοφορούν ενεργητικού μείον (-) τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό = αποθέματα + απαιτησεις + χρεόγραφα + διαθεσιμα

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ονομάζεται και μεικτό κεφάλαιο κίνησης

Κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

  • Παρέχει εικόνα για το επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας καθώς και βραχυχρόνια χρηματοικονομική ευρωστία
  • Ενα θετικό κεφάλαιο κινήσης δείχνει την ικανότητα της εταιρείας να αποπληρώσει τα χρέη και τις υποχρεώσεις τιςs
  • Επιπλόν τα Χρηματα που έιναι δεσμευμένα στα αποθεματικά ή στις απαιτήσεις αυξάνουν το κεφάλαιο κίνησης