Τα παραστατικά και οι δαπάνες των επιχειρήσεων

λογιστικά αρχική
έναρξη ατομικής επιχείρησης

Ο τύπος μια επιχείρησης εξαρτάται από τις ανάγκες και το σκοπό της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και τη φυσης της, οπότε αν κάποιος είναι, αυτοαπασχολούμενος, ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, έχει εμπορική ιδιότητα, μπορεί να λειτουργήσει μόνος ή να γίνει με συνεργασία περισσότερων ατόμων οποτε θα προβεί στη συγκρότηση εταιρειας με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μορφής.

Επιπλέον το μέγεθος και οι κανόνες μεγεθους των οντοτήτων καθορίζεται από το Αρθ2 Ν4308/2014, παρόλα αυτά οι καθημερινές επιχειρηματικές συναλλαγές καθορίζονται από τα ίδια παραστατικά όπως είναι τα παρακάτω.

Παραστατικά

 • Τιμολόγιο Πώλησης
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Ενδοκοινοτικές παραδόσεις
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Συμπληρωματικό Παραστατικό
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
 • Τιμολόγιο Παροχής - Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
 • Τιμολόγιο Παροχής - Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
 • Τιμολόγιο Παροχής - Συμπληρωματικό Παραστατικό
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο Συσχετιζόμενο
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο Μη Συσχετιζόμενο
 • Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
 • Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
 • Συμβόλαιο - Έσοδο
 • Απόδειξη Είσπραξης - ενοίκια έσοδο
 • Απόδειξη Είσπραξης - Φόρου Διαμονής
 • Απόδειξη Είσπραξης - Αγροτών / Πώληση -Παροχή αρ.41 παρ.3 ν. 2859/2000
 • Συγκεντρωτικό τιμολόγιο αφορά σε πολλές διαφορετικές παραδόσεις
 • Τιμολόγιο Αγοράς ή Τίτλος κτήσης για αγορά αγαθων ή υπηρεσιών από ιδιώτη
 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης - ΑΛΠ
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - ΑΠΥ
 • Απλοποιημένο Τιμολόγιο (λιανικής)
 • Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής Πώλησης (Για άνω 50 ευρώ συλλέγετε τα στοιχεία πελάτη)


Για την έναρξη ή τη παύση λιανικού φορολογικού μηχανισμού πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσια εντός 10 ημερών, όπως είναι η λειτουργία ταμειακής μηχανής πρέπει να συμπληρωθεί το Έντυπο Δήλωσης Έναρξης Φ.Η.Μ.

έκδοση τιμολογίου

Ό χρόνος έκδοσης ορίζεται έως το αργότερο της 15ης μέρας του επόμενου μήνα της παράδοσης προϊόντων ή ολοκληρωση της υπηρεσίας. Στη περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσιών η παράδοσης αγαθών είναι η 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη περιόδου που μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό. Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας με την απόκτηση του δικαιώματος αυτής π.χ. συνδρομητικές υπηρεσίες

Ένα τιμολόγιο εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πώλησης αγορά αγαθών και υπηρεσιών και σε συναλλαγές φπα, και περιλαμβάνει υποχρεωτικά σε γενικές γραμμές, την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, αύξοντα αριθμό, ΑΦΜ πωλητή, ΑΦΜ πελάτη, πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, ποσότητα και είδος, αγαθά και υπηρεσίες ανά συντελεστή ΦΠΑ, την αξία που απαλλάσσεται Φ.Π.Α.,αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας, συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται,Απαλλαγές και Ειδικά Καθεστώτα

Στη περίπτωση της αυτοτιμολόγησης προτείνετε να υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και τιμολόγιο ο τίτλος είναι αυτοτιμολόγηση αρθ8 παρ5 & 8 Ν4308/2014 και αρθρ9 παρ 1 Ν4308/2014 και ΠΟΛ 1003/2014

Επιπλέον αν έχετε εμπορικές συναλλαγές με ξένες εταιρείες μπορείτε να συναντήσετε σε τιμολόγια τον παρακάτω συμβολισμό 2/10net30 αυτό σημαίνει ότι τιμολόγιο πρέπει να εξοφληθεί στις επόμενες 30 ημέρες, αλλά αν εξοφληθεί στις επόμενες 10 θα υπάρχει έκπτωση 2%

Πιστωτικό Τιμολόγιο

Ορίζεται από παρ.6 άρθρ8 ν.4308/2014, αυτό εκδίδεται στη περίπτωση
1) περίπτωση εκπτώσεων
2) περίπτωση επιστροφών
3) άλλες διαφορές όπως είναι οι για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ
και έχει την έννοια (-)

Απλοποιημένο Τιμολόγιο

Σύμφωνα με το άρθρ8 ν.4308/2014 εκδίδεται όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100Ε ή όταν προκειται για έγγραφό ή μήνυμα π.χ. email που τροποποιεί ένα αρχικό τιμολόγιο

Επαγγελματικός λογαριασμός

Υπόχρεοι δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού είναι όσοι έχουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα 45231/2017 ΚΥΑ δηλαδή όσοι είναι υπόχρεοι στην αποδοχή πληρωμών με καρτα. Επαγγελματικό λογαριασμός πρέπει να δηλωθεί στο taxis μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της δραστηριότητα και θα πρέπει να πραγματοποιούνται συναλλαγές μόνο την επιχείρηση.

Παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων

Μπορεί να είναι είναι σε ηλεκτρονική μορφή και είναι στοιχεία διακίνησης, ΔΑ, τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Αυτά μπορούν να είναι σε αϋλη μορφή εφόσον διασφαλίζεται ο χρόνος έκδοσης με email, επιπλέον εφόσον είναι ηλεκτρονική μπορεί πρέπει να υπάρχη δυνατότητα ανάγνωσης του στοιχείου κατά τη διάρκεια της διακίνησης.

Ιδιωτικά συμφωνητικά

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά είναι η έγγραφη συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη, σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες σε μεγάλη διάρκεια και επανάληψη, καταχωρούνται στη κατάσταση συμφωνητικών. Αυτά χωρίζονται σε κατηγορίες

 • Τα ιδιωτικά συμφωνητικά, κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 20 ημερών από τη λήξη του τριμήνου ηλεκτρονικά
 • Αν είναι εργολαβηκά συμφωνητικά αξία μεγαλύτερης 6000Ε κατατήθονται στη ΔΟΥ
 • Τα συμφωνητικά για παροχή υπηρεσίας Εργασίας.

Χρόνος ενημερώσης λογιστικών αρχείων

Για τα απλογραφικά βιβλία που τηρούν οι ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στη λήξη του τριμήνου, για τα διπλογραφικά κάθε μήνα το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου

Τα παραστατικά που εκδίδει ή παραλαμβάνει η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να καταχωρούνται στο προβλεπόμενο χρόνο που καθορίζει η φορολογική νομοθεσία στη περίπτωση των ατομικών επιχει

» Επιπλέον: Ηλεκτρονικά βιβλία MyData

Απογραφή αποθεμάτων

Οι επιχειρήσεις ατομικές, ομμόρυθμες και ετερόρρυθμες απαλλάσσονται από την απογραφή τέλους χρήσης με τζίρο μικρότερο από 150.000Ε σε πωλήσεις αγαθών και εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία, εάν επιλέξουν να κάνουν, τότε είναι υποχρεωμένες να γίνει και για τις επόμενες 3 χρήσεις και σε αυτή τη περίπτωση το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδεν για το προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων.

Επιπλέον Πολ 1019/2015 ψιλικατζίκο, αρτοποιείο, μινι μαρκετ, ανθοπωλείο απαλλάσονται εφόσον τηρούν απλογραφικό σύστημα.

Οπότε αυτές που θα κάνουν απογραφή θα πρέπει να τηρούν αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων. Σε αυτό περιλαμβάνονται ποσοτικά δεδομένα περιγραφή είδους, μονάδα μέτρησης, ποσότητα για κάθε είδος και σε κάθε αποθηκευτικό χώρο. Επιπλέον η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιμέτρησης του κάθε είδους επιπλέον ο χρόνος της απογραφής γίνεται μέχρι τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ή τη υποβολή της δήλωσης.

Τεχνικός ασφαλείας και ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται.

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και ένα εργαζόμενο, ο ρόλος του είναι να ελέγξει και να υποδεικνύει τα απαραίτητα μέτρα για τις σωστές υγειονομικές συνθήκες και τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων.

Οι υποδείξεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο . Υπό συγκεκριμένες συνθήκες και ο ίδιος εργοδότης μπορεί να γίνει εάν απασχολεί λιγότερο από 50 εργαζόμενους και η επιχείρηση του ανήκει στο βαθμό επικινδυνότητας Β' ή Γ' και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που απαιντούνται

Επαγγελματική Μίσθωση

Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης τότε χρειάζεται ηλεκτρονικό μισθωτήριο ακόμα στη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου καθώς προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα σε κάποιες περιπτώσεις απλή βεβαίωση.

 • Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου ή δωρεάν παραχώρηση του
 • ιδιοχρήση ιδιόκτητης κατοικίας ή δωρεάν παραχώρηση της
 • Ενοικιαση μέρους μισθωμένης κατοικία για επαγγελματική χρήση.

Αυτοτιμολόγιση τι είναι

Είναι η περίπτωση όπου ο πωλητής αναθέτει στον αγοραστή τη διαδικασία τιμολόγησης για τις μεταξύ τους συναλλαγές όπου όπου ο δεύτερος εκδίδει τιμολόγιο αγοράς επιπλέον καλό να υπάρχει γραπτή συμφωνία. Ένα παράδειγμα είναι η φορτωτικές από τις μεταφορικές εταιρίες

Πωλήσεις για λογαριασμού τρίτου

Όταν μια επιχείρηση πωλεί για λογαριασμού τρίτου εμπορεύματα π.χ. αντιπρόσωπος ο ίδιος εκδίδει τιμολόγιο (ΤΙΜ - Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων) mydata 1.4 για εμπορεύματα/υπηρεσίες αλλά αυτά δεν εμπίπτουν στα έσοδα του και παραστατικό εκκαθάρισης (ΤΙΜ - Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων) mydata 1.5 και ο ΦΠΑ προκύπτει είναι μόνο για την αμοιβή έναντι τις πώλησης όχι για τα ίδια τα εμπορεύματα.

Απλοποιημένο τιμολόγιο

Το απλοποιημένο τιμολόγιο είναι μήνυμα ή εγγραφή χρησιμοποιείται για την τροποποιήση αρχικού λογιστικού στοιχείου στο MyData 11.33 και ειναι λογιστική εγγραφή όχι εκδοθεν λογιστικό στοιχείου και διαβιβάζεται μέχρι της 20 του επόμενου μήνα

Μητρώο παγίων

Είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει άυλα και υλικά στοιχεία της επιχείρησης που βοηθούν στη παραγωγική της διαδικασία

Έξοδα Επιχείρησης

Όλα τα έξοδα και γενικότερα τα λογιστικά γεγονότα διέπονται από την αρχή του δεδουλευμένου δηλαδή αναγνωρίζονται στην περίοδο που έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση ανεξάρτητα αν έχει πληρωθεί ή όχι. Δηλαδή αν υπάρχει ένα λογαριασμός κοινής ωφέλειας βρίσκεται μεταξύ δύο χρήσεων θα πρέπει να αναγνωριστεί αντίστοιχο ποσό στα δύο έτη.

» Επιπλέον: Τι σημαίνει ΦΠΑ, το κλάσμα Prorata Δαπάνες ΜΔΕ και ΧΔΕ

Λογιστμικό και και ανανέωση από άδειες χρήσης

To Λογισμικό όταν αγοραστή αποτελεί Πάγιο και καταχωρείται στου λογαριασμούς Ε.Γ.Λ.Σ. θα χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό 16.17.00 «Λογισμικά προγράμματα Η/Υ», ενώ αν έχει υιοθετήσει το σχέδιο λογαριασμών του Παραρτήματος Γ του ν. 4308/2014 θα χρησιμοποιήσει έναν υπολογαριασμό του λογαριασμού 18.03 «Λοιπά άυλα»

Η ανανέωση της άδειας άδειας χρήσης δεν πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης του άυλου περιουσιακού στοιχείου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 61.98 «λοιπές αμοιβές τρίτων» του ΕΓΛΣ. Στο λογαριασμό αυτό άλλωστε, όπως αναφέρεται στο λογιστικό σχέδιο, καταχωρούνται και τα ποσά που λογίζονται ή καταβάλλονται σε τρίτους κάθε χρόνο για την παραχώρηση της χρήσεως π.χ. σημάτων, μεθόδων παραγωγής ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αν η εταιρεία έχει υιοθετήσει το λογιστικό σχέδιο των ΕΛΠ είναι ο λογαριασμός 64.01 «Αμοιβές για υπηρεσίες».

Μισθοδοσία

Το μισθολογικό κόστος μιας επιχείρησης αποτελεί έξοδο και και μπορειτε να χρησιμοποιήσετε το δημοφιλες calculator υπολογισμός μισθού για να έχετε ένα ενδεικτικό κόστος για τα καθαρά που παίρνει ο εργαζόμενος αλλά και να υπολογίσετε το κόστος του εργαζομένου. Για ολοκληρωμενες λύσεις διαχείρισης από μπορείτε να απευθυνθείτε σε κατάλληλο επαγγελματία λογιστή

Λήψη Υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες

Για λήψη υπηρεσίας από ελεύθερους επαγγελματίες όπως λογιστές, προγραμματιστές δικηγόρους για τιμολόγια πάνω από 300Ε θα πρέπει γίνει παρακράτηση φόρου 20% και απόδοση του φόρου μέσα από την εφαρμογή Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων το αργότερο μέσα στο τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία πληρωμής που είχε υποχρέωση σε παρακράτηση

Παροχή σε είδος όπως είναι η αξία οχήματος

Μπορείτε να παραχωρήσετε είδος ένα όχημα σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο είτε αυτό το όχημα ανήκει στην επιχείρηση είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Για να υπολογίσετε την αξίας παραχώρησης όπου είναι εισόδηματα για αυτό που ωφελείτε μπορείτε να δείτε ΠΟΛ 1045/24.03.2017. Ο υπολογισμός γίνεται ως ποσοστός Λιανικής Τιμής προ Φόρων (ΛΤΠΦ) και μειώνεται με βάση την παλαιότητα του οχήματος.

Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματoς χαρακτηρίζεται από αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων συν έξτρα εξοπλισμό προ Φ.Π.Α και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων

Οι αλλαγές παροχές σε είδος είναι στο νόμο. 4646. 2019.

Κάθε λογιστικό γραφείο μπορείς να σας ενημερώσει για τα απαραίτητα παραστατικά και τον χειρισμό τους για την σωστή χρονικά απόδοση φόρων


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.