Τα παραστατικά και οι δαπάνες των επιχειρήσεων

εργασιακά αρχική
έναρξη ατομικής επιχείρησης

Ο τύπος μια επιχείρησης εξαρτάται από τις ανάγκες και το σκοπό της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και τη φυσης της, οπότε αν κάποιος είναι, αυτοαπασχολούμενος, ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, έχει εμπορική ιδιότητα, μπορεί να λειτουργήσει μόνος ή να γίνει με συνεργασία περισσότερων ατόμων οποτε θα προβεί στη συγκρότηση εταιρειας με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μορφής.

Επιπλέον το μέγεθος και οι κανόνες μεγεθους των οντοτήτων καθορίζεται από το Αρθ2 Ν4308/2014, παρόλα αυτά οι καθημερινές επιχειρηματικές συναλλαγές καθορίζονται από τα ίδια παραστατικά όπως είναι τα παρακάτω.

Παραστατικά

 • Τιμολόγιο Πώλησης
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Ενδοκοινοτικές παραδόσεις
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
 • Τιμολόγιο Πώλησης - Συμπληρωματικό Παραστατικό
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
 • Τιμολόγιο Παροχής - Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
 • Τιμολόγιο Παροχής - Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
 • Τιμολόγιο Παροχής - Συμπληρωματικό Παραστατικό
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο Συσχετιζόμενο
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο Μη Συσχετιζόμενο
 • Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
 • Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
 • Συμβόλαιο - Έσοδο
 • Απόδειξη Είσπραξης - ενοίκια έσοδο
 • Απόδειξη Είσπραξης - Φόρου Διαμονής
 • Απόδειξη Είσπραξης - Αγροτών / Πώληση -Παροχή αρ.41 παρ.3 ν. 2859/2000
 • Συγκεντρωτικό τιμολόγιο αφορά σε πολλές διαφορετικές παραδόσεις
 • Τιμολόγιο Αγοράς ή Τίτλος κτήσης για αγορά αγαθων ή υπηρεσιών από ιδιώτη
 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης - ΑΛΠ
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - ΑΠΥ
 • Απλοποιημένο Τιμολόγιο (λιανικής)
 • Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής Πώλησης (Για άνω 50 ευρώ συλλέγετε τα στοιχεία πελάτη)


Για την έναρξη ή τη παύση λιανικού φορολογικού μηχανισμού πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσια εντός 10 ημερών, όπως είναι η λειτουργία ταμειακής μηχανής πρέπει να συμπληρωθεί το Έντυπο Δήλωσης Έναρξης Φ.Η.Μ.

έκδοση τιμολογίου

Ό χρόνος έκδοσης ορίζεται έως το αργότερο της 15ης μέρας του επόμενου μήνα της παράδοσης προϊόντων ή ολοκληρωση της υπηρεσίας. Στη περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσιών η παράδοσης αγαθών είναι η 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη περιόδου που μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό. Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας με την απόκτηση του δικαιώματος αυτής π.χ. συνδρομητικές υπηρεσίες

Ένα τιμολόγιο εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πώλησης αγορά αγαθών και υπηρεσιών και σε συναλλαγές φπα, και περιλαμβάνει υποχρεωτικά σε γενικές γραμμές, την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, αύξοντα αριθμό, ΑΦΜ πωλητή, ΑΦΜ πελάτη, πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, ποσότητα και είδος, αγαθά και υπηρεσίες ανά συντελεστή ΦΠΑ, την αξία που απαλλάσσεται Φ.Π.Α.,αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας, συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται,Απαλλαγές και Ειδικά Καθεστώτα

Στη περίπτωση της αυτοτιμολόγησης προτείνετε να υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και τιμολόγιο ο τίτλος είναι αυτοτιμολόγηση αρθ8 παρ5 & 8 Ν4308/2014 και αρθρ9 παρ 1 Ν4308/2014 και ΠΟΛ 1003/2014

Επιπλέον αν έχετε εμπορικές συναλλαγές με ξένες εταιρείες μπορείτε να συναντήσετε σε τιμολόγια τον παρακάτω συμβολισμό 2/10net30 αυτό σημαίνει ότι τιμολόγιο πρέπει να εξοφληθεί στις επόμενες 30 ημέρες, αλλά αν εξοφληθεί στις επόμενες 10 θα υπάρχει έκπτωση 2%

Πιστωτικό Τιμολόγιο

Ορίζεται από παρ.6 άρθρ8 ν.4308/2014, αυτό εκδίδεται στη περίπτωση
1) περίπτωση εκπτώσεων
2) περίπτωση επιστροφών
3) άλλες διαφορές όπως είναι οι για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ
και έχει την έννοια (-)

Απλοποιημένο Τιμολόγιο

Σύμφωνα με το άρθρ8 ν.4308/2014 εκδίδεται όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100Ε ή όταν προκειται για έγγραφό ή μήνυμα π.χ. email που τροποποιεί ένα αρχικό τιμολόγιο

Επαγγελματικός λογαριασμός

Υπόχρεοι δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού είναι όσοι έχουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα 45231/2017 ΚΥΑ δηλαδή όσοι είναι υπόχρεοι στην αποδοχή πληρωμών με καρτα. Επαγγελματικό λογαριασμός πρέπει να δηλωθεί στο taxis μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της δραστηριότητα και θα πρέπει να πραγματοποιούνται συναλλαγές μόνο την επιχείρηση.

Παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων

Μπορεί να είναι είναι σε ηλεκτρονική μορφή και είναι στοιχεία διακίνησης, ΔΑ, τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Αυτά μπορούν να είναι σε αϋλη μορφή εφόσον διασφαλίζεται ο χρόνος έκδοσης με email, επιπλέον εφόσον είναι ηλεκτρονική μπορεί πρέπει να υπάρχη δυνατότητα ανάγνωσης του στοιχείου κατά τη διάρκεια της διακίνησης.

Ιδιωτικά συμφωνητικά

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά είναι η έγγραφη συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη, σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες σε μεγάλη διάρκεια και επανάληψη, καταχωρούνται στη κατάσταση συμφωνητικών. Αυτά χωρίζονται σε κατηγορίες

 • Τα ιδιωτικά συμφωνητικά, κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 20 ημερών από τη λήξη του τριμήνου ηλεκτρονικά
 • Αν είναι εργολαβηκά συμφωνητικά αξία μεγαλύτερης 6000Ε κατατήθονται στη ΔΟΥ
 • Τα συμφωνητικά για παροχή υπηρεσίας Εργασίας.

Χρόνος ενημερώσης λογιστικών αρχείων

Για τα απλογραφικά βιβλία που τηρούν οι ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στη λήξη του τριμήνου, για τα διπλογραφικά κάθε μήνα το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου

Τα παραστατικά που εκδίδει ή παραλαμβάνει η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να καταχωρούνται στο προβλεπόμενο χρόνο που καθορίζει η φορολογική νομοθεσία στη περίπτωση των ατομικών επιχει

Απογραφή αποθεμάτων

Οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την απογραφή τέλους χρήσης είναι οι μικρές επιχειρήσεις με τζίρο μικρότερο από 150.000Ε σε πωλήσεις αγαθών και τηρούν απλογραφικά βιβλία. Όσες είναι υποχρεωμένες να κάνουν απογραφή θα πρέπει να τηρούν αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων. Σε αυτό περιλαμβάνονται ποσοτικά δεδομένα περιγραφή είδους, μονάδα μέτρησης, ποσότητα για κάθε είδος και σε κάθε αποθηκευτικό χώρο. Επιπλέον η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιμέτρησης του κάθε είδους. Ο προσδιορισμός της ποσότητας αποθεματων γίνεται με έμμεσες τεχνικές.

Τεχνικός ασφαλείας και ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται.

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και ένα εργαζόμενο, ο ρόλος του είναι να ελέγξει και να υποδεικνύει τα απαραίτητα μέτρα για τις σωστές υγειονομικές συνθήκες και τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων. Οι υποδείξεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο . Υπό συγκεκριμένες συνθήκες και ο ίδιος εργοδότης μπορεί να γίνει εάν απασχολεί λιγότερο από 50 εργαζόμενους και η επιχείρηση του ανήκει στο βαθμό επικινδυνότητας Β' ή Γ' και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που απαιντούνται

Επαγγελματική Μίσθωση

Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης τότε χρειάζεται ηλεκτρονικό μισθωτήριο ακόμα στη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου καθώς προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα σε κάποιες περιπτώσεις απλή βεβαίωση.

 • Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου ή δωρεάν παραχώρηση του
 • ιδιοχρήση ιδιόκτητης κατοικίας ή δωρεάν παραχώρηση της
 • Ενοικιαση μέρους μισθωμένης κατοικία για επαγγελματική χρήση.

Αυτοτιμολόγιση τι είναι

Είναι η περίπτωση όπου ο πωλητής αναθέτει στον αγοραστή τη διαδικασία τιμολόγησης για τις μεταξύ τους συναλλαγές όπου όπου ο δεύτερος εκδίδει τιμολόγιο αγοράς επιπλέον καλό να υπάρχει γραπτή συμφωνία. Ένα παράδειγμα είναι η φορτωτικές από τις μεταφορικές εταιρίες

Πωλήσεις για λογαριασμού τρίτου

Όταν μια επιχείρηση πωλεί για λογαριασμού τρίτου εμπορεύματα π.χ. αντιπρόσωπος ο ίδιος εκδίδει τιμολόγιο (ΤΙΜ - Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων) mydata 1.4 για εμπορεύματα/υπηρεσίες αλλά αυτά δεν εμπίπτουν στα έσοδα του και παραστατικό εκκαθάρισης (ΤΙΜ - Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων) mydata 1.5 και ο ΦΠΑ προκύπτει είναι μόνο για την αμοιβή έναντι τις πώλησης όχι για τα ίδια τα εμπορεύματα../p>

Μητρώο παγίων

Είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει άυλα και υλικά στοιχεία της επιχείρησης που βοηθούν στη παραγωγική της διαδικασία

Έξοδα Επιχείρησης

Όλα τα έξοδα και γενικότερα τα λογιστικά γεγονότα διέπονται από την αρχή του δεδουλευμένου δηλαδή αναγνωρίζονται στην περίοδο που έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση ανεξάρτητα αν έχει πληρωθεί ή όχι. Δηλαδή αν υπάρχει ένα λογαριασμός κοινής ωφέλειας βρίσκεται μεταξύ δύο χρήσεων θα πρέπει να αναγνωριστεί αντίστοιχο ποσό στα δύο έτη.

Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης (ΜΔΕ)

είναι όσες πραγματοποιούνται ως προς το συμφέρον της επιχείρησης ή για συνήθεις εμπορικές συναλλαγές, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και αποδεικνύονται με πραγματικά παραστατικά και έχουν γίνει οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. Συγκεκριμένα σε αυτή τη περίπτωση ο ΦΠΑ των Εισροών αφαιρείται από το ΦΠΑ των εκροών.

Γραφική ύλη και αναλώσιμα γραφείου, μέρος του λογαριασμου της ΔΕΗ χωρίς τα τέλη υπέρ τρίτων, λογαριασμός σταθερής και κινητής, ταχυδρομικά έξοδα, μικροέξοδα supermarket βενζίνη. κτλ

Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (ΧΔΕ)

Είναι αυτές οι οποίες ο ΦΠΑ δεν αφαιρείται αλλά εκπίπτουν μόνο από τη φορολογία για το προσδιορισμού του κέρδους της επιχείρησης, όπως είναι αγορά τροφίμων για το γραφείο, διαμονή σε ξενοδοχείο για επαγγελματικό ταξίδι, επαγγελματικά γεύματα καθώς η βενζίνη επιβατικού ιδιωτικής χρήσης.

Ειδικότερα για την περίπτωση των καυσίμων για πάνω απο 100Ε η απόδειξη είναι απλοποιημένο τιμολόγιο όπου πρέπει να περιλαμβάνει το ΑΦΜ σας και τον αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου για να περαστεί σας έξοδο. Για την περίπτωση κάτω από 100 ευρώ ο έξοδο σας είναι Α.Λ.Π από το πρατήριο πρέπει να έχει τη σφραγίδα του πρατηρίου και τον αριθμός κυκλοφορίας

Παραδείγματα MyData

 • Έσοδα - Πώληση εμπορευμάτων χονδρική 70.01.0013 13% και 70.01.0024 24% τιμολόγιο πώλησης με Ε3_561_001 πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χονδρικές επιτηδευματιών - 1 έσοδα από πώληση εμπορευμάτων
 • Έσοδα - Παροχής υπηρεσιών 24% με παρακράτηση φόρου 20% που είναι 70.07.0024 παροχή υπηρεσιών χονδρικής και με παρακράτηση φόρου 54.01.2000 παρακράτηση 20% επί εσόδων το παραστατικό mydata 2.1 τιμολόγιο παροχής με Ε3_561_001 πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χονδρικές επιτηδευματιών - 3 έσοδα από παροχή υπηρεσιών
 • Έσοδα - Πωλήσεις λιανική με πελάτη 999999999 11.1 ΑΛΠ
 • Έξοδα - Παροχής υπηρεσιών 24% με παρακράτηση φόρου 20% που είναι 64.01.2024 αμοιβές και έξοδα τρίτων με 24% και με παρακράτηση φόρου 54.03.0201 παρακράτηση 20% προς καταβολή (εξόδων) με κωδικό αμοιβής άρθρο 64 $1 παρ δ' εδαφιο 1 για να γίνει βεβαίωση εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις με τιμολόγιο πώλησης 1.1 ΑΦΜ 999999999 αν επηρεάζουν αποτέλεσμα 1.5 λοιπά έσοδα κέρδη Ε3_562 και με τακτοποιητική 17 αν επηρεάζει επόμενες χρήσεις υπο προυπέσεις επηρεάζει prorata
 • Εσοδα αρθ39 0% αρθρου 39 ΦΠΑ
 • Αυτοπαράδοση για διακοπή επιχείρησης 1.1 τιμολόγιο πώλησης όχι αυτοπαράδοση 6.1, 6.2 γιατί είναι για σκοπό ΦΠΑ στα σχολια τιμολογίου αυτοπαράδοση για λόγους διακοπής
 • Απλοποιημένο τιμολόγιο 11.30 Εσοδα τακτοποιηση καθαρής αξία και φπα
 • Εξοδα του αρθρ39 είναι Δαπάνες ΧΔΕ αρθ 39ΦΠΑ ή 0% ΦΠΑ ή αρθρο 27 λοιπές εξαιρέσεις ΦΠΑ γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσεις 2_5, και οι αγορές χαρακτηρίζονται 2_5 αγορές Ε3_
 • Έξοδα - Λογαριασμός ενέργειας παραστατικού 13.1 σε δυο γραμμές 64.02.0106 ηλεκτρισμός ενέργειας 3-ΦΠΑ συντελεστή 6% και 64.02.0100 ηλεκτρισμός τέλη 0% 7-ΦΠΑ συντελεστή 0% χωρίς ΦΠΑ αρθρο 22 και για το Ε3 Ε3_585_011 χαρακτηρισμό γενικά έξοδα με ΜΔΕ category2_4 και ΧΔΕ cateogry2_5 του φπα και το VAT_361 με χαρακτηρισμό Γενικά Εξοδα ΜΔΕ
 • Έξοδα - Τηλεφωνία σταθερή 64.04.0124 και τηλεφωνία κινητού 64.14.0124
 • Έξοδα - Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων ΕΦΚΑ στο λογαριασμός 64.60.0100 8-ΦΠΑ εγγραφές χωρίς φπα όπου ο κωδικός για το παραστατικό mydata 14.5 σειρά 88-ΕΦΚΑ Φορολογική σειρά - ΕΦΚΑ φορολογικός αριθμός 12 Ε3_585_07 εισφορες αυτοαπασχολούμενων - Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φπα.
 • Έξοδα - Μικροέξοδα supermarket, βενζίνη ΑΛΠ μέχρι 100Ε γίνεται συγκεντωτική εγγραφή στο τέλος της κάθε περιόδου φπα με προμηθευτής δαπανών 99999999 ή κανονικό αφμ 13.1 έξοδα αγορά λιανικής κατηγορία συναλλαγής category2_4 με φπα για το Ε3 Ε3_585_016 με χαρακτηρισμός γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης φπα και VAT_361 με χαρακτηρισμό category2_4 με φπα γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης φπα
 • Έξοδα - Ενοίκια έξοδα συναλλασσόμενος αφμ ιδιοκτήτη ακινήτου ΕΝΕ_(αριθμος extre) 64.05.0100 Ενοίκια και 64.15.0100 χαρτόσημο ενοικίου κατηγορία 94 ΦΠΑ 8-εγγραφές χωρίς Φπα με κωδικό παραστατικού 16.1 ενοίκια εξοδα (στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι ιδιώτης) και για το Ε3 Ε3_585-014-Ενοίκια Γενικά έξοδα ΧΔΕ ΦΠΑ
 • Έξοδα - Κοινόχριστα 64.98.13.3000 κοινόχρηστα δαπάνες ανευ φπα παραστατικό 13.3
 • Έξοδα Ύδρευσης - ΔΑΠΚ 64.03.0124 24% με 64.03.0113 13% και 64.03.0100 0% στο 13.1 με Ε3_585_012
 • Έξοδα - Μισθοδοσία Μισθοί προσωπικού πληρωταίοι 60.00.0100 ΦΜΥ 60.01.0100 εισφορές ικα και άλλων ταμείων 60.02.0100 με παραστατικό 17.1 μισθοδοσία με αφμ προμηθευτή την ίδια εταιρία.
 • Έξοδα - Γεμή Συνδρομές Επιμελητηρίων 64.05.01 ΧΔΕ - Τύπο Παραστατικού 13.30
 • Αγορά παγίου αρθρου 39α - με 2 εγγραφές 10.00.3924 πραγματική αγορά παγίου 24% και 10.01.3924 πλασματική αγορά παγίου 24% με Ε3_882_001 αγορές ενσώματων πάγιων χρήσης / χονδρικές 7-αγορές παγίων
 • Έξοδα - ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών 20.31.0100 Πραγματική αξία λήψη ενδοκοινοτικών υπηρεσιών και 20.31.0124 Πλασματική αξία λήψης ενδοκοινοτικών υπηρεσιών με παραστατικό 14.3 τιμολογιο ενδοκοινοτικών λήψη υπηρεσιών από προμηθευτή ευρωπαικής ένωσης οπότε θα πρέπει να ενημερώσουμε και το έντυπο VIES
 • Tέλη - περιβαλλοντική εισφορά για τα πλαστικά προϊόντα και η επιβολή της από 1.1.2022
 • Tέλη - Περιβαλλοντικό τέλος - πλαστικές σακούλες
 • Tέλη - δημοτικός φόρος 0.5% 54.01.0315 για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αθλητικά είδη, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Τακτοποίηση Εσόδων/Εξόδων - μπορούν να γίνουν στο τέλος της χρήσης πριν την υποβολή Ε3 για παράδειγμα αν ο λογαριασμός του τηλεφώνου η περίοδος λογαριασμού είναι 09/12/2022 έως 08/01/2023 δηλαδή 30 ημέρες τότε περνάμε ολοκληρο ποσό για το Δεκέμβριο με αναλογία 22 μέρες για το 2022 και 8 ημέρες για το 2023 και την αναλογία του ποσού για τις 22 ημέρες παραστατικό 17.5. Περίδος 4/12/2022 εως 30/01/2023 46 ημέρες

Απλοποιημένο τιμολόγιο

Το απλοποιημένο τιμολόγιο είναι μήνυμα ή εγγραφή χρησιμοποιείται για την τροποποιήση αρχικού λογιστικού στοιχείου στο MyData 11.33 και ειναι λογιστική εγγραφή όχι εκδοθεν λογιστικό στοιχείου και διαβιβάζεται μέχρι της 20 του επόμενου μήνα

Παγιο με δικαίωμα έκπτωσης (ΜΔΕ)

Τα πάγια συμπεριλαμβάνονται όπως εξοπλισμός Η/Υ, το λογισμικό όπως τα λογιστικά προγράμματα και εδω ο φπα συμψηφίζεται

Πάγιο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

Πάγια μπορει να είναι τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης

Prorata στο προσδιορισμό ΦΠΑ

Για το κλάσμα prorata

1. Όταν η επιχείρηση κάνει πράξεις που αφορά προϊόντα, εμπορευμάτα ή υπηρεσιες όπου αυτές έχουν δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ, παράλληλα μπορεί πραγματοποιήσει πράξεις xωρίς δικαίωμα έκπτωσης για παράδειγμα τσιγάρα, καπνός καθεστώς άρθ44 Ν.2859/2000 και οι πράξεις του άρθ 22 Ν.2859/2000, έσοδα ακινήτων-ενοίκια,υπηρεσίας υγείας, εκπαίδευσης, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες

2. Όταν η επιχείρηση κάνει πράξεις που αφορά προϊόντα, εμπορευμάτα ή υπηρεσιες όπου αυτές με δικαίωμα έκπτωση ενώ έχει πράξεις εξαιρούμενες ΦΠΑ όπως επιχορηγήσεις, αποζημίωσης, επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις δεν δημιουργείτε κλάσμα prorata

Οπότε πρέπει να σχηματιστεί ένα κλάσμα με αριθμητή πωλήσεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης (πωλήσεις/παροχή με ΦΠΑ) και εκροές απαλλασόμενες με ΜΔΕ( άρθρ 30 παρ.1&2 Ν.2859/2000 εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις), και στον παρονομαστή το άθροισμα εκροές που υπόκεινται σε φπα, απαλλασόμενες φπα ΜΔΕ όπως είναι αριθμητή + απαλλασόμενες ΧΔΕ (υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, ασφαλιστικές αντασφαλιστικές εργασίες, μισθώσεις ακινήτων άρθρου 22 Ν.2859/2000 και βιομηχανοποιημένων καπνά σε περίπτερα, ψιλικατζίδικα, πρατήρια) και εξαιρούμενες.

Μισθοδοσία

Το μισθολογικό κόστος μιας επιχείρησης αποτελεί έξοδο και και μπορειτε να χρησιμοποιήσετε το δημοφιλες calculator υπολογισμός μισθού για να έχετε ένα ενδεικτικό κόστος για τα καθαρά που παίρνει ο εργαζόμενος αλλά και να υπολογίσετε το κόστος του εργαζομένου. Για ολοκληρωμενες λύσεις διαχείρισης από μπορείτε να απευθυνθείτε σε κατάλληλο επαγγελματία λογιστή

Λήψη Υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες

Για λήψη υπηρεσίας από ελεύθερους επαγγελματίες όπως λογιστές, προγραμματιστές δικηγόρους για τιμολόγια πάνω από 300Ε θα πρέπει γίνει παρακράτηση φόρου 20% και απόδοση του φόρου μέσα από την εφαρμογή Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων το αργότερο μέσα στο τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία πληρωμής που είχε υποχρέωση σε παρακράτηση

Παροχή σε είδος όπως είναι η αξία οχήματος

Μπορείτε να παραχωρήσετε είδος ένα όχημα σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο είτε αυτό το όχημα ανήκει στην επιχείρηση είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Για να υπολογίσετε την αξίας παραχώρησης όπου είναι εισόδηματα για αυτό που ωφελείτε μπορείτε να δείτε ΠΟΛ 1045/24.03.2017. Ο υπολογισμός γίνεται ως ποσοστός Λιανικής Τιμής προ Φόρων (ΛΤΠΦ) και μειώνεται με βάση την παλαιότητα του οχήματος.

Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματoς χαρακτηρίζεται από αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων συν έξτρα εξοπλισμό προ Φ.Π.Α και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων

Οι αλλαγές παροχές σε είδος είναι στο νόμο. 4646. 2019.

Κάθε λογιστικό γραφείο μπορείς να σας ενημερώσει για τα απαραίτητα παραστατικά και τον χειρισμό τους για την σωστή χρονικά απόδοση φόρων


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.