Τι σημαίνει φπα; ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα μέλη της ΕΕ

Αποφορολόγηση ΦΠΑ

Παράδειγμα αποφορόληγησης υπολογισμος φπα ενός ποσού για παράδειγμα 100€ που περιέχει 24% ΦΠΑ είναι 100/1,24 = 80,65

ΦΠΑ εισροών

O ΦΠΑ εισροών αφορά τις αγορές εμπορευμάτων, αγορές α' & β' υλών, αγορά παγίων, λήψη υπηρεσιών εσωτερικού, δαπάνες και γενικά έξοδα φορολογητέα

ΦΠΑ εκροών

Αφορά τις λιανικές πωλήσεις, χονδρικές πωλήσεις, πωλήσεις παγίων, παροχής υπηρεσιών, αυτοπαραδώσεις με κανονικό ή μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Κωδ 301-306

Κωδ 342 ενδοκοινοτικές παραδώσεις άρθρο 28, ενδοικοινοτικές τριγωνικές πωλήσεις αρθρ 15 παρ2, ενδοκοινοτικές παραδόσεις κανούργιων μεταφορικών μέσων αρθρ11, αγαθών με ειδικο φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοηδή, βιομηχανοποιημένα καπλά, αλκοολούχα) προς αγρότες ειδικού καθεστώτος χωρις δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών

Eκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης

Πωλήσεις σε τρίτη χώρα, φορολογητέα αξία ενδοκοινωτικών παραδόσεων, βάση ΠΟΛ.1262/1993 δηλαδή πρώτες ύλες σε εξαγωγής, πωλήσεις σε πρεσβείες.

Eκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

Έσοδα από ενοίκια, επιδότηση πρόσληψη ΔΥΠΑ, πωλήσεων βιομηχανοποιημένων καπνών

Eκροές εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

Τόκοι καταθέσεων

Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης (ΜΔΕ)

είναι όσες πραγματοποιούνται ως προς το συμφέρον της επιχείρησης ή για συνήθεις εμπορικές συναλλαγές, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και αποδεικνύονται με πραγματικά παραστατικά και έχουν γίνει οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. Συγκεκριμένα σε αυτή τη περίπτωση ο ΦΠΑ των Εισροών αφαιρείται από το ΦΠΑ των εκροών.

Γραφική ύλη και αναλώσιμα γραφείου, μέρος του λογαριασμου της ΔΕΗ χωρίς τα τέλη υπέρ τρίτων, λογαριασμός σταθερής και κινητής, ταχυδρομικά έξοδα, μικροέξοδα supermarket βενζίνη. κτλ

Δαπάνες διαμόρφωσης σε μισθωμένα κτίρια και δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ

Με την τροποποίηση στο άρθρο 32 του Ν 5024/2023 από 24.2.2023, οι δαπάνες διαμόρφωσης μισθωμένων κτιρίων θεωρούνται επενδυτικό αγαθό άρα θα παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτού αλλά θα παρακολουθείται το δικαίωμα αυτό για μία 5ετία.

Αν κατά τη διάρκεια της 5ετίας λήξει η χρήση του ακινήτου από τον μισθωτή θα ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός και το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομένοντα έτη του διακανονισμού της πενταετίας θα επιστρέφεται στο Δημόσιο μέσω της δήλωσης ΦΠΑ, ως δαπάνες διαμόρφωσης κτιρίων δεν εννοούμε τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου για τις οποίες αναγνωρίζεται κανονικά το δικαίωμα έκπτωσης, αλλά οι διαμόρφωση του.

Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (ΧΔΕ)

Είναι αυτές οι οποίες ο ΦΠΑ δεν αφαιρείται αλλά εκπίπτουν μόνο από τη φορολογία για το προσδιορισμού του κέρδους της επιχείρησης, όπως είναι αγορά τροφίμων για το γραφείο, διαμονή σε ξενοδοχείο για επαγγελματικό ταξίδι, επαγγελματικά γεύματα καθώς η βενζίνη επιβατικού ιδιωτικής χρήσης.

Ειδικότερα για την περίπτωση των καυσίμων για πάνω απο 100Ε η απόδειξη είναι απλοποιημένο τιμολόγιο όπου πρέπει να περιλαμβάνει το ΑΦΜ σας και τον αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου για να περαστεί σας έξοδο. Για την περίπτωση κάτω από 100 ευρώ ο έξοδο σας είναι Α.Λ.Π από το πρατήριο πρέπει να έχει τη σφραγίδα του πρατηρίου και τον αριθμός κυκλοφορίας

Δαπάνες για αποκτήσεις ενδοκοινοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και αρθρ39α αγορά ηλεκτρονικών ειδών

Όταν λαμβάνουμε ενδοκοινοτικά αγαθά η πράξη δεν περιέχει φπα οπότε γίνεται χρεωπίστωση, τότε στη περιοδική δήλωση συμπληρώνονται οι κωδικοί 303 333 των εκροών και αντίστοιχα 364 και 384 των εισροών, αν είναι λήψη υπηρεσιών συμπληρώνονται οι κωδικοι 303 333 και 365 και 385, αν έχουμε περίπτωση απαλλαγής φπα (όχι ενδοκοινοτική) ηλεκτρονικά είδη αρθρ39α τότε συμπληρώνονται οι κωδικοί 303 333 και αντίστοιχα 366 και 356.

Παγιο με δικαίωμα έκπτωσης (ΜΔΕ)

Τα πάγια συμπεριλαμβάνονται όπως εξοπλισμός Η/Υ, το λογισμικό όπως τα λογιστικά προγράμματα και εδω ο φπα συμψηφίζεται

Πάγιο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

Πάγια μπορει να είναι τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης

Κλάσμα Prorata αναλογία έκπτωσης στο προσδιορισμό ΦΠΑ

Για το κλάσμα prorata

Αριθμητής Παροανομαστής
Φορολογητέες εκροές (Χωρίς ΦΠΑ) Φορολογητέες εκροές (Χωρίς ΦΠΑ)
Φορολογητέες εκροές εκτός Ελλάδας Φορολογητέες εκροές εκτός Ελλάδας
Απαλλασσόμενες εκροές με δικαίωμα έκπτωσης Απαλλασσόμενες εκροές με δικαίωμα έκπτωσης
Απαλλασσόμενες εκροές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
Επιδοτήσεις που δεν συνδέονται με την τιμή

1. Όταν η επιχείρηση κάνει πράξεις που αφορά προϊόντα, εμπορευμάτα ή υπηρεσίες όπου αυτές έχουν δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ, παράλληλα μπορεί πραγματοποιήσει πράξεις xωρίς δικαίωμα έκπτωσης για παράδειγμα τσιγάρα, καπνός καθεστώς άρθ44 Ν.2859/2000 και οι πράξεις απαλλαγή φπα αρθρο 22 Ν.2859/2000, έσοδα ακινήτων-ενοίκια,υπηρεσίας υγείας, εκπαίδευσης, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες

2. Όταν η επιχείρηση κάνει πράξεις που αφορά προϊόντα, εμπορευμάτα ή υπηρεσιες όπου αυτές με δικαίωμα έκπτωση ενώ έχει πράξεις εξαιρούμενες ΦΠΑ όπως επιχορηγήσεις, αποζημίωσης, επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις δεν δημιουργείτε κλάσμα prorata

Οπότε πρέπει να σχηματιστεί ένα κλάσμα με αριθμητή πωλήσεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης (πωλήσεις/παροχή με ΦΠΑ) και εκροές απαλλασόμενες με ΜΔΕ( άρθρ 30 παρ.1&2 Ν.2859/2000 εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις), και στον παρονομαστή το άθροισμα εκροές που υπόκεινται σε φπα, απαλλασόμενες φπα ΜΔΕ όπως είναι αριθμητή + απαλλασόμενες ΧΔΕ (υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, ασφαλιστικές αντασφαλιστικές εργασίες, μισθώσεις ακινήτων άρθρου 22 Ν.2859/2000 και βιομηχανοποιημένων καπνά σε περίπτερα, ψιλικατζίδικα, πρατήρια) και εξαιρούμενες.