Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

λογιστικά αρχική

%

Αποτελέσματα
Κόστος Κτήσης 10.000 €
Ημερομηνία αγοράς ή σε λειτουργία 23 Ιουν 2024
Μέθοδος Απόσβεσης Σταθερή
Συντελεστής Απόσβεσης 20%
Υπολειμματική Αξία 1 €
Έτος Αποσβέσεις Έτους Αναπόσβεστη Αξία

Τι είναι απόσβεση

Είναι ένα λογιστικό φαινόμενο όπου η αξία σε ένα πάγιο στοιχείο ενεργητικού μια επιχείρησης μειώνεται στο πέρασμα του χρόνου και ανάλογα με τη χρήση του.

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις ειναι απαραίτητες υποχρεωτικές και διενεργούνται στο τέλος του έτους για τον προσδιορισμό στο κέρδος μιας επιχείρησης. Οι αποσβέσεις υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος όπου είναι αποδεκτή μόνο η σταθερή μέθοδος ενώ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν4308/2014 υπάρχει επιπλέον η φθίνουσα μέθοδος αλλά και η μέθοδος των ωφελούμενων μονάδων.

Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν αναλάβουν την απόσβεση κατά τα 3 πρώτα φορολογικά έτη και ως πρωτό λαμβάνεται το έτος έναρξης επιχείρησης.

Πάγια στοιχεία

Πάγια στοιχεία χαρακτηρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία μια επιχείρησης τα οποία αποκτούνται με σκοπό να εξυπηρετήσουν λειτουργικές ανάγκες.

Αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες η πρώτη είναι τα ενσώματα (υλικά) πάγια περιουσιακά στοιχεία. Για να ενταχθεί ένα πάγιο εδώ θα πρέπει να χαρακτηριστεί από δύο βασικές ιδιότητες.

Tρόπος χρήσης γιατί ένα αγαθό που είναι πάγιο για μία επιχείρηση μπορεί να αποτελεί προϊόν ή εμπόρευμα για την άλλη.

Διάρκεια ζωής θα πρέπει να είναι σε λειτουργία και να εξυπηρετεί την επιχείρηση για διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους.

Η άλλη κατηγορία είναι τα ασώματα (άϋλα) περιουσιακά στοιχεία δηλαδή χωρίς υλική υπόσταση, για παράδειγμα οι δαπάνες για έρευνα, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες π.1 άρθ.18. μπορούν να χαρακτηριστούν ως άυλα στοιχεία δηλαδή δαπάνες ανάπτυξης 18.01, υπεραξία 18.02, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας έξοδα αναδιοργάνωσης 18.03. Συγκεκριμένα άυλα χαρακτηρίζονται στα ΕΛΠ ως "εξατομικευμένα και μη νομισματικά στοιχεία, χωρίς υλική (φυσική) υπόσταση". Όλα τα πάγια στοιχεία καταχωρούνται στο μητρώο παγίων.

Τι είναι το μητρώο παγίων

Αυτό είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει αναλυτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μια επιχείρησης όπου παρακολουθείτε η λογιστική αξία της αξία κτήσης και των αποσβέσεων τους.

Συνήθως τα απαραίτητα πεδία που πρέπει να έχει μία εγγραφή ενός παγίου στοιχείου σε μία χρήση είναι ένα μοναδικός κωδικός, η περιγραφή, ποσότητα, η ημερομηνία κτήσης και ημερομήνια που τεθηκε σε λειτουργία, ο τόπος εγκατάστασης, συντελεστής απόσβεσης, ο φπα αν επιβαρύνεται στο πάγιο εξοδοποιείται ή εκπίπτει του φπα, οι μειώσεις ή αυξήσεις, αποσβεσεις απογραφής, απόσβεσεων χρήσης και αναπόσβεστη αξία και αντιλογιζόμενες αποσβέσεις αν πουληθει, ο κωδικός της τελευταίας βαθμίδας.

Γενικά τα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσης ή το αποσβέσιμο κόστος

Αποσβέσιμο Κόστος

Αποσβέσιμο κόστος ειναι το ποσό επιμέτρησης του παγίου μειωμένο κατά τις αποσβέσεις και τις απομειώσεις.

Απόσβεση στη Λογιστική Βάση

Οι λογιστικές αποσβέσεις καθορίζονται απο το αρθρ.18 Ν.4308/2014 διενεργούνται απο τη διοίκηση της επιχειρησης για το προσδιορισμό της ωφέλιμης διάρκεια του παγίου. Οι αποδεκτές μέθοδοι είναι η σταθερή και η φθίνουσα και η μέθοδος των μονάδων παραγωγής.Ο χρόνος έναρξης της αποσβεσης ξεκινάει από το χρόνο που είναι τα πάγια έτοιμα για χρήση παίρνοντας υπόψη τα δωδεκατημόρια. Επιπλέον η διοίκηση μπορεί να αποφασίσει για τους συντελεστές απόσβεσης.

Η βάση επιμέτρησης είναι κόστος κτήσης, αρχικά το κόστος κτήσης και στη συνέχεια το αποσβέσημο κόστος κτήσεως, ή να επιλεχθεί η επιμέτρηση με εύλογη αξία με αρχικά το κόστος κτήσης και μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4308/2014

Λογιστική Αξία

Η λογιστική αξία είναι με την οποία ένα πάγιο αναγνωρίζεται στις λογιστικές καταστάσεις, με λίγα λόγια είναι αξία που εμφανίζεται μέσα στα βιβλία της επιχείρησης.

Εύλογη Αξία

Ορίζεται ως τιμή ανταλλαγής ενός παγίου στοιχείου ή τακτοποίησης υποχρεώσεων μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων σε κανονικές συνθήκες αγορας κατα τη χρόνο επιμέτρησης του στοιχείου.

Απόσβεση στη Φορολογική Βάση

Οι φορολογικές αποσβέσεις καθορίζονται από το νόμο Αρθρ.24 Ν.4172/2013 και και ΠΟΛ.1073/31.3.2015, η απόσβεση ενός πάγιου στοιχείου αφαιρείται από τα έσοδα από τα έσοδα για το προσδιορσμό του κέρδους της επιχείρησης. Η μόνη αποδεκτή μέθοδος για τη φορολογική βάση η σταθερή μέθοδος απόσβεσης. Ο χρόνος που αρχίζει να μετράται η απόσβεση από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου το πάγιο χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία

Στη φορολογία εισοδήματος τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης και οι βελτιώσεις εφόσον μεταγενέστερα, πραγματοποιηθούν.

Εφάπαξ αποσβέσεις παγίων εως 1500€

Επιπλέον αν η αποσβέσιμη αξία είναι ίση ή μικρότερη των 1500€ μπορεί γίνει πλήρης απόσβεση στο φορολογικό έτος, γενικά οι αποσβέσεις αρχίζουν απο τον επόμενο μήνα στον οποίο το στοιχείο αγοράστηκε ή τέθηκε σε λειτουργία. Αν ένα πάγιο βρίσκεται εκτός εκμετάλλευσης ή σε αδράνεια τότε για αυτό το διάστημα δεν υπολογίζονται αποσβέσεις. Οι καινούργιες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναβάλλουν της αποσβέσεις για τα πρώτα τρία φορολογικά έτη ξεκινώντας από εκείνο που έγινε η έναρξη των εργασιών και αυτό για όλα του τα περιουσιακά στοιχεία.

Οι εδαφικές εκτάσεις έργα τέχνης που δεν έχουν φθορά στο χρόνο δεν υποκεινται σε φορολογική απόσβεση.

Στην απόσβεση ενός αυτοκινήτου το τέλος ταξινόμησης συμπεριλαμβάνεται στο κόστος κτήσης

πινακας συντελεστεσ αποσβεσεων 2024

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης) 4%
Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 5%
Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών 5%
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10%
Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός μηδενικών ή χαμηλών ρύπων 16%
Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός μηδενικώ ρυπων 50%
Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων εως 50 γρ CO2/χμλ 25%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων (εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές) μηδενικών ή χαμηλών ρύπων 12%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων 50%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων 25%
Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50%
Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων 25%
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10%
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20%
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10%

Κάθε γραφείο που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες μπορεί να εκτελέσει σωστα τη στην διένεργεια αποσβέσεων ακόμα σε σύνθετες περιπτώσεις όπως είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).

MyData πάγια και αποσβέσεις

Ο συναλλασόμενος είναι η ίδια επιχειρήση ως ΑΦΜ λογιαριασμός 66.05.0100 σειρα ΑΠΧ φοροογικός αριθμός 01 αποσβέσεις παγίων χρήσης Οι αποσβέσεις όσο αφορά τα mydata ανήκουν στη κατηγορία τακτοποίησης εσόδων εξόδων τύπο παρασταστικού 17.2 και category2_8 και στο E3_587


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.