Ένα call option είναι το δικαίωμα να αγοράσετε μια μετοχή σε συγκεκριμένη τιμή έως μια ημερομηνία λήξης, ενώ ένα put option είναι το δικαίωμα να πουλήσετε μια μετοχή σε συγκεκριμένη τιμή έως μια ημερομηνία λήξης.

%

%

%

Τιμής μετοχής 40 €
Τιμή εξάσκησης 45 €
Ημέρες μέχρι τη λήξη 90
Μέρισμα 0
Volatility 40 %
Risk-Free Interest Rate: 7 %
Call Option Price 1.62 €
Put Option Price 5.85 €
Delta of Call 0.3108
Delta of Put -0.6892
Gamma of Call 0.0394
Gamma of Put 0.0394


Οι όροι του δικαιώματος προαίρεσης Ευρωπαϊκού τύπου

Τιμή μετοχής (Stock Price): Η τιμής της υποκείμενης αξίας που στη συγκεκριμένη περίπτωση η τιμής μια μετοχόςη από το χρηματιστήριο αξιών αθηνών.

Τιμή εξάσκησης (Strike Price):Είναι η τιμή όπου το δικαίωμα προαίρεσης εκτελείτε στη λήξη του αν είναι Ευρωπαϊκό Δικαίωμα ή αν είναι Αμερικάνικο και πριν τη λήξη του.

Μέρες Λήξης:οι μέρες στις οποίες θα λήξη το δικαίωμα.

Μεταβλητότητα (Volatility): η τυπική απόκληση (σ) της απόδοσης της υποκείμενης αξία της μετοχής στο χρόνο .

Risk-free interest rate: Είναι απόδοση του λιγότερου επικύνδινου χρηματοικονομικού στοιχείου όπου για την Ελλάδα είναι το 10-ετές ομόλογο όπου η απόδοση κυμαίνεται περίποτυ στο 3.6%.

In the Money

Σημαίνει ότι ένα δικαίωμα προαίρεσης έχει αξία ή ότι η τιμή εξάσκησής του συγκρίνεται ευνοϊκά με την επικρατούσα αγοραία τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

in the money call option

Ένα δικαίωμα αγοράς δίνει στον αγοραστή του call option το δικαίωμα να αγοράσει μετοχές στην τιμή εξάσκησης Επομένως, ένα δικαίωμα αγοράς χρημάτων είναι αυτό που έχει τιμή εξάσκησης χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή της μετοχής. Ένα δικαίωμα αγοράς με τιμή εξάσκησης 100€, για παράδειγμα, θα θεωρηθεί ITM εάν η υποκείμενη αξία μετοχή αποτιμάται στα 110€ ανά μετοχή επειδή η τιμή εξάσκησης έχει ήδη υπερβεί.

Out of the Money

ο όρος όταν μια επιλογή δεν έχει φτάσει ακόμη στην τιμή εξάσκησης.

Out of the money call option

Όταν η τιμή του υποκείμενου είναι χαμηλότερη από την τιμή εξάσκησης, ο επενδυτής θα ελέγξει εάν η άσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης είναι επωφελής ή όχι συγκρίνοντας την τιμή με την τιμή της αγοράς.

Out of the money put option

Ένα δικαίωμα πώλησης (put option) η τιμή του είναι υψηλότερη από την τιμή εξάσκησης, δηλαδή οι επενδυτές δεν θα πρέπει να ασκήσουν το δικαίωμα προαίρεσης, καθώς θα είναι άχρηστη η άσκηση του δικαιώματος και όχι μια ευνοϊκή συναλλαγή για έναν επενδυτή.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.