Αποτελέσματα
Ονομαστική αξία 595,92 €
Φόρος (20%) 156 €
Χαρτόσημο (3,6%) 28,08 €
Εισφορές ΕΦΚΑ 120,85 €
Καθαρό ποσό 475,07 €

Τι είναι ο Τίτλος Κτήσης;

Ο τίτλος κτήσης ειναι η συναλλαγή μεταξύ μια επιχείρησης και ενός ιδιώτη όπου ο ιδιώτης παρέχει μια υπηρεσία στην επιχείρηση χωρίς να έχει κάνει έναρξη στο ΔΟΥ. Αυτή η δυνατότητα δίνεται αν ο παρέχει την υπηρεσία περιστασιακά και χωρίς να έχει περάσει 10.000€ ως όριο εσόδα

Τι χρειάζεται ο ιδιώτης για να δεχθει αμοιβή;

Θα πρέπει να απογραφεί στο ΕΦΚΑ ως αµειβόµενος µε παραστατικό παρεχόµενων υπηρεσιών, επιπλέον θα χρειαστεί να παρουσιάσει στο ΕΦΚΑ υπέυθυνη δήλωση από τον εργοδότη

Ποιες είναι οι ασφαλιστικές κρατήσεις του τίτλου κτήσης

Η ασφαλιστική εισφορά είναι στο 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την αφαίρεση του ανάλογων φόρων, επιπλέον υπαρχει παρακράτηση φόρου 20% και 3.6% χαρτόσημο

Στην συμπλήρωση ΑΠΔ χρειάζονται τα στοιχεία του εργαζομένου χρειάζεται συμπληρώνεται το πεδίο 36 Τύπος Αποδοχών» της αντιστοιχεί ο κωδικο 94 εφάπαχ αμοιβές, για περισσότερες πληροφορίες στη αρ. 14/27-03-2019 Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.