Υπό ίδρυση eταιρεία

λογιστικά αρχική

Η υπό ίδρυση εταιρεία μπορεί να ενταχθεί σε αναπτυξιακά πρόγραμματα έσπα και τον αναπτυξιακό νόμο

Υπό ίδρυση εταιρεία δικαιογητικά

Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδρυτών

Φυσικά πρόσωπα

Ταυτότητα προσώπου για κάτοικο ημεδαπής

Νόμικα πρόσωπα

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού του Ν.Π.

Καταστατικό

Σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, υπογεγραμμένη από όλους τους συμβαλλόμενους ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα, καθώς και σε μορφή επεξεργάσιμου ηλεκτρονικού εγγράφου χωρίς υπογραφές. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης η εταιρική σύμβαση είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της ΚΥΑ 63577/2018

μισθωτήριο έδρας

H μίσθωση επαγγελματικής εγκατάστασης αφορά υπό σύσταση εταιρείες, που δεν έχουν λάβε ΑΦΜ από το ΓΕΜΗ, καταχωρούνται η επωνυμία του Νομικού Προσώπου και τον ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου. Όταν ολοκληρωθεί η έναρξη εργασιών και αποδοθεί ΑΦΜ, τότε πρέπει να γίνει νέα υποβολή μισθωτηρίου στον επόμενο μήνα, προβαίνει στην υποβολή νέου μισθωτηρίου, καταχoρώντας το ΑΦΜ της Εταιρείας και τα λοιπά στοιχεία της μίσθωσης, όπως είχε γίνει στο πρώτο μισθωτήριο “συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης”, καθώς και ο αριθμός καταχώρισης της αρχικής μίσθωσης

ΑΦΜ υπό ίδρυσης εταιρείας

Λαμβάνουν Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία και την υποβολή εντύπων Μ2 ή Μ3 και Μ5 αντίστοιχα.