Ο αναπτυξιακός νόμος είναι το καλύτερο εργαλείο για να αντλήσετε χρηματοδότηση για την επιχείρηση σας. Στο νέο πλαίσιο 2.0 υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης στα επενδυτικά σχέδια ανάλογα με το μέγεθος επιχείρησης με ποσοστά ενισχύσεων για μικρές μέχρι 80% μεσαία 70% και μεγάλες μέχρι 60%.

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου και όλες οι απαραίτητους μελέτες από εξειδικευμένου συμβούλους αναπτυξης επιχειρησεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά ποσα επιχορηγήσεων

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι 10.000.000 και τα αποτελέσματα αξιολόγησης μπορούν βγουν σε δύο μήνες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

 • Ατομική επιχείρηση μόνο στο καθεστώς αγροδιατροφής
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Τα είδη των ενισχύσεων είναι σε φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, Χρηματοδοτική μίσθωση, κόστος για νέες θέσεις εργασίας όπου προσφέρονται σταθεροί συντελεστές φορολόγησης για τις επενδύσεις και χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για "νεο επιχειρην".

Η ίδια συμμετοχή με τραπεζικό δανεισμό, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τους εταίρους, ανάλωση αποθεματικών και εκποίηση στοιχείων ενεργητικού

Ποια είναι τα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Νέο επιχειρείν
 • Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
 • Ερευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Μεγάλες επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360ο

Τα ανωτατα ποσοστά ενισχύσεων στην Κρήτη

Μικρές Επιχειρήσεις Mεσαίες Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις
Κρητη 60% 50% 40%

Για το καθεστώς Δίκαιη ανάπτυξη επιπλέον 10%

Τι είναι η δίκαιη ανάπτυξη

Η δυνατότητα να δοθσεί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως υψηλή ανεργία περιβαλλοντικά προβλήματα και να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια όιπωςΝέές επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας, Ψηφιακή καινοτομία και συνδεσιμότητα, Καθαρή ενέργεια και κυκλική οικονομία

Υπολογισμός κόστους θέσεις εργασίας: calculator κόστους εργασίας

Δαπάνες που ενισχύονται

Υλικά περιουσιακά στοιχεία

 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, όπου ο συντελεστής στην επένδυσης αυξάνει ειδικά του τομείς τουρισμού, logistics και διατηρητέων κτηριων
 • Αγορά υπαρχόντων στοιχείων ενεργητικού για ΜΜΕ όπως είναι κτήρια, μηχανολογικός εξοπλισμός ή μέρος μιας παραγωγικής μονάδας υπό συγκεκριμένες προϋποθεσεις
 • Αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και μέσων εσωτερική διακίνησης
 • Χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιων μηχανιμάτων

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

 • Μεταφορά τεχνολογίας που σημαίνει αγορά για άδειες για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίας και τεχνογνωσίας
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης, απόκτηση και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης επιχειρήσεων

Μισθολογικό κόστος

 • Υπάρχει αύξηση των εργαζομένων σε Ετησίες μονάδες εργασίας όπου γίνεται σύγκριση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο απο την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο νόμο
 • Η πλήρωση των θέσεων εντός 3 ετών από την ημερομηνία έναρξςη της παραγωγικής λειτουργίας
 • Κάθε θέση εργασία πρέπει να διατηρηθεί 3 χρόνια για μικρές επιχείρήσεις και 5 για μεσαίες και μεγάλες

Λοιπές δαπάνες

 • Δαπάνες έναρξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και εώς 10% του κόστους ενίσχυσης μέχρι 100.000€, ειδικά για την καινοτομία τα όρια αυξάνονται
 • Ενίσχυση σε έρευνα και ανάπτυξη μέχρι 1% της ενίσχυσης
 • Καινοτομία στην οργάνωση εώς 20% της ενίσχυσης
 • Αμοιβές συμβούλων εως 5%

Δαπάνες που ενισχύονται

Υλικά περιουσιακά στοιχεία

 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, όπου ο συντελεστής στην επένδυσης αυξάνει ειδικά του τομείς τουρισμού, logistics και διατηρητέων κτηριων
 • Αγορά υπαρχόντων στοιχείων ενεργητικού για ΜΜΕ όπως είναι κτήρια, μηχανολογικός εξοπλισμός ή μέρος μιας παραγωγικής μονάδας υπό συγκεκριμένες προϋποθεσεις
 • Αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και μέσων εσωτερική διακίνησης
 • Χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιων μηχανιμάτων

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

 • Μεταφορά τεχνολογίας που σημαίνει αγορά για άδειες για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίας και τεχνογνωσίας
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης, απόκτηση και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης επιχειρήσεων

Μισθολογικό κόστος

 • Υπάρχει αύξηση των εργαζομένων σε Ετησίες μονάδες εργασίας όπου γίνεται σύγκριση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο απο την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο νόμο
 • Η πλήρωση των θέσεων εντός 3 ετών από την ημερομηνία έναρξςη της παραγωγικής λειτουργίας
 • Κάθε θέση εργασία πρέπει να διατηρηθεί 3 χρόνια για μικρές επιχείρήσεις και 5 για μεσαίες και μεγάλες

Λοιπές δαπάνες

 • Δαπάνες έναρξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και εώς 10% του κόστους ενίσχυσης μέχρι 100.000€, ειδικά για την καινοτομία τα όρια αυξάνονται
 • Ενίσχυση σε έρευνα και ανάπτυξη μέχρι 1% της ενίσχυσης
 • Καινοτομία στην οργάνωση εώς 20% της ενίσχυσης
 • Αμοιβές συμβούλων εως 5%