Η ίδρυση μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) αποτελεί μια σημαντική απόφαση για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρεία στην Ελλάδα. Η ΙΚΕ προσφέρει μια δομή με ευελιξία, περιορισμένες ευθύνες για τους εταίρους και σχετικά απλοποιημένες διαδικασίες ίδρυσης και διαχείρισης. Αυτό το νεότυπο νομικό πρόσωπο έχει καθιερωθεί ως μια δημοφιλής επιλογή καθώς συνδυάζει στοιχεία από την εταιρική κουλτούρα των ανώνυμων και των προσωπικών εταιρειών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση μιας ΙΚΕ πρέπει να ακολουθήσουν μια στοχευμένη διαδικασία όπου εμπλέκονται και η συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών και η συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις. Η ευελιξία στη διοίκηση και η δυνατότητα για αλλαγές ή επεκτάσεις της επιχείρησης συμβάλλουν στην ελκυστικότητα της ΙΚΕ ως νομικής μορφής, αλλά συνάδει επίσης και με ευθύνες, ιδίως όσον αφορά την εργασιακή νομοθεσία και τις επιπτώσεις που αυτή ενδέχεται να έχει

εταιρεια ικε τι σημαινει

 • Η ΙΚΕ συνδυάζει την ευελιξία και τις περιορισμένες ευθύνες, καθιστώντας την προσιτή για επιχειρηματίες.
 • Απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα και δικαιολογητικά για την ίδρυση και διαχείριση της ΙΚΕ.
 • Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και φορολογικές υποχρεώσεις συνδεδεμένες με τη λειτουργία της ΙΚΕ.

Ορισμός και Χαρακτηριστικά της ΙΚΕ

Η ΙΚΕ είναι μια σύγχρονη εταιρική δομή που συνδυάζει την ευελιξία με τη μειωμένη ευθύνη των εταίρων, γεγονός που τη καθιστά δημοφιλή επιλογή για πολλούς επιχειρηματίες.

Νομική Προσωπικότητα και Ευθύνη

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) αποτελεί μια αυτόνομη νομική οντότητα όπου μπορεί λειτουργήσει όπως ένα ανθρώπινο ον νομικά δηλαδή συνάψει συμβάσεις, να έχει ιδιοκτήσια. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική δραστηριότητα και οι συναλλαγές γίνονται στο όνομα της εταιρείας και όχι των εταίρων. Σε περίπτωση οικονομικών ευθυνών ή χρεών, η εταιρεία είναι αυτή που φέρει την ευθύνη μέχρι του ύψους του εταιρικού κεφαλαίου, προστατεύοντας έτσι την προσωπική περιουσία των εταίρων.

Εταιρικό Κεφάλαιο και Μερίδια

Το εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ μπορεί να είναι μεταβλητό και δεν απαιτεί ελάχιστο ύψος κατά την ίδρυση. Είναι χωρισμένο σε μερίδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το μερίδιο κάθε εταίρου στην εταιρεία. Οι μεταβολές στο εταιρικό κεφάλαιο απαιτούν ανάλογη τροποποίηση στο επιμελητήριο όπου η ΙΚΕ είναι εγγεγραμμένη. Η υποχρέωση των εταίρων είναι σαφώς ορισμένη και περιορισμένη στη συμβολή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Ίδρυση και Σύσταση της ΙΚΕ

Η διαδικασία ίδρυσης και σύστασης μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) απαιτεί προσεκτική προετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων και συμμόρφωση με τις νομικές διαδικασίες.

Απαραίτητα Στοιχεία και Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο των εταίρων
 • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικής Μητρώου) και ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
 • Εντύπο Μ1 για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για τη δημιουργία θέσης εργασίας

Γεμη Σύσταση ΙΚΕ το Καταστατικό και Εγγραφή

 • Καταστατικό: Πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, τον σκοπό, τη διεύθυνση, τη διάρκεια της ΙΚΕ και το ύψος του κεφαλαίου.
 • Πρότυπο καταστατικό: Διαθέσιμο για απλοποίηση της διαδικασίας.
 • Γενικό ηλεκτρονικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): Ολοκλήρωση της εγγραφής με την κατάθεση των εγγράφων και της αίτησης.

Η διαδικασία σύστασης ΙΚΕ είναι στρωτή και συντονισμένη, προβλέποντας ακριβή βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να δημιουργηθεί με επιτυχία μια νέα εταιρεία στην ελληνική νομοθεσία. Το κόστος εγγραφής στο ΓΕΜΗ αποτελείται από ένα γραμμάτιο σύστασης εταιρείας στα 70€ και 5€ για κάθε επιπλέον εταίρο. Επίσης υπάρχει ένα τέλος καταχώρησης 10€ αλλά και το κόστος εγγραφής επιμελητηρίου, άλλα και το έλεγχο επωνημίας - διακριτού τίτλου 30€.

Διαχείριση και Φορολογικές Υποχρεώσεις

Η αποτελεσματική διαχείριση και η τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων είναι κρίσιμα σημεία για την άρτια λειτουργία μιας ΙΚΕ. Από τον ρόλο του διαχειριστή έως τις απαιτήσεις της εφορίας, κάθε λεπτομέρεια απαιτεί σχολαστική προσοχή.

Ρόλος του Διαχειριστή

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει την καθημερινή οργάνωση και επίβλεψη της εταιρείας, είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση της υπεύθυνης δήλωσης και τη διατήρηση των εταιρικών βιβλίων. Απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΦΚΑ και έχει τον αριθμό μητρώου ΑΦΜ για να μπορεί να διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες συναλλαγές με το δημόσιο. Η σωστή ασφάλιση του διαχειριστή είναι βασικό στοιχείο για την αποφυγή μελλοντικών νομικών εμπλοκών.

Γενικά οι διαχειριστές Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. και διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους Α.Ε.), οι οποίοι ευθύνονται εκ του νόμου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη των εταιριών

Φυσικά ο νέος πτωχευτικό κώδικας στο άρθρο 195 αυτού την δυνατότητα απαλλαγής για χρέη που προέκυψαν σε ορισμένη χρονική περίοδο για εκπροσώπους νομικών προσώπων συνεπεία της κήρυξης της πτώχευσης αυτών των νομικών προσώπων

Κάθε ΙΚΕ υποχρεούται να υποβάλλει ετήσιες φορολογικές δηλώσεις στην εφορία. Αυτό περιλαμβάνει την εκκαθάριση του φορολογικού έτους, τον υπολογισμό των φόρων βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, και την καταβολή τυχόν φόρου εισοδήματος. Για την ακρίβεια των δηλώσεων, οι εταιρείες πρέπει να συνεργάζονται με αρμόδιους λογιστές και να διασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές και τα οικονομικά δεδομένα καταχωρούνται εγκαίρως και σωστά. Η προθεσμία για την υποβολή είναι συνήθως τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Επιπτώσεις και Ευθύνες στην Εργασία

Η δημιουργία μιας ΙΚΕ φέρνει μαζί της σημαντικές ευθύνες στην εργασιακή σφαίρα των συνέταιρων και αλλάζει την ασφαλιστική κατάσταση των εργαζομένων.

Εργατικές Σχέσεις και Ευθύνες

Όταν μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) συστήνεται βάσει του νόμου 4072/2012, οι εταίροι αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες εργασίας. Αυτές οι ευθύνες περιλαμβάνουν την δίκαιη αμοιβή και την τήρηση των εργασιακών νόμων. Παράδειγμα τούτου είναι η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν τις νόμιμες άδειες και ότι το περιβάλλον εργασίας είναι ασφαλές και συμμορφώνεται με τις υγειονομικές προδιαγραφές.

 • Εργασιακό Περιβάλλον: Ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας.
 • Αμοιβές και Άδειες: Διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ασφάλιση και Εργασιακά Δικαιώματα

Η ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί βασικό πυλώνα των εργασιακών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο μιας ΙΚΕ, η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και παροχών σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας αποτελούν υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώνονται απαρέγκλιτα. Επίσης, οι εταίροι φέρουν την ευθύνη για τη σωστή διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων και των συναφών δικαιωμάτων των εργαζομένων τους.

 • Ασφαλιστικές Εισφορές: Εγγύηση ορθών ασφαλιστικών ταμείων.
 • Εργασιακή Προστασία: Παροχές υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Τροποποιήσεις, Επεκτάσεις και Αλλαγές

Η δυναμική φύση της αγοράς απαιτεί από τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) να προσαρμόζονται μέσω τροποποιήσεων του καταστατικού, επεκτάσεων μέσω υποκαταστημάτων και προσθήκης πραγματικών δικαιούχων.

Τροποποίηση Καταστατικού και Συνέλευση Εταίρων

Τροποποιήσεις στο καταστατικό μιας ΙΚΕ μπορεί να είναι απαραίτητες για διάφορους λόγους, όπως αλλαγές στη διαχείριση, την εταιρική στρατηγική ή την κεφαλαιακή δομή. Αυτές διενεργούνται μέσω συνέλευσης των εταίρων και απαιτούν τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στο νόμο και στο καταστατικό. Επιπλέον, καταγράφονται στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για ολοκληρωμένη διαφάνεια.

Διαδικασία Τροποποίησης:

 • Σύγκληση συνέλευσης
 • Απόφαση των εταίρων
 • Καταγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Προσθήκη Υποκαταστημάτων και Πραγματικών Δικαιούχων

Η επέκταση μέσω υποκαταστημάτων επιτρέπει στις ΙΚΕ να διευρύνουν την παρουσία τους και να αυξήσουν το πελατολόγιό τους. Για την προσθήκη υποκαταστημάτων, απαιτείται η τήρηση των κατάλληλων κανονισμών και η εγγραφή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων. Η αναγνώριση των πραγματικών δικαιούχων εξασφαλίζει συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις και συμβάλλει στη διαφάνεια της εταιρικής δομής.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο καθορίζεται από τους εταιρούς και συγκεκριμένα στην εταιρεία ΙΚΕ μπορεί να είναι και μηδενικό

 • Κεφαλαιακές εισφορές σε χρήμα ή σε είδος αν μπορεί να γίνει χρηματική αποτίμησης άρθρ8 παρ5 Ν2190/1920.
 • Εξωκεφαλαιακές εισφορές όπως εκτέλεση εργασιών ή παροχής υπηρεσιών
 • Εγγυητικές εισφορές, ανάλυψη ευθύνης προς τρίτους για χρέη της ΙΚΕ μέχρι συγκεκριμένο στο καταστατικό

Σύσταση ΙΚΕ δικαιολογητικά

Κατά την σύσταση αυτής της νομικής μορφής δεν απαιτείτε δικηγόρος μπορεί να γίνει και από πρότυπο καταστικό, αλλά αν υπάρχει παρουσία του η αμοιβή καθορίζεται ελεύθερα.

Ιδρυση ικε κόστος ηλεκτρονικα

Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και με της υπηρεσίας μίας στάσης καθώς και τη χρήση πρότυπου καταστατικού, η λογιστική παρακολούθηση είναι όπως του κόστους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, αυτό μπορεί να εξαρτάται και από τον όγκο εργασίας που απαιτεί, δηλαδή συμφωνία ταμείου, συμφωνία τραπεζών, τήρηση διπλογραφικού βιβλίων, μηνιαίος φπα, σύνταξη ισολογισμού και κατασταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Λογιστική παρακολούθηση βιβλίων

Φυσικά κάθε κεφαλαιουχική εταιρεία πρέπει να τα προβλεπόμενα λογιστικά αρχεία, εδώ η τήρηση βιβλίων IKE γίνονται στο διπλογραφικό σύστημα


επικοινωνήστε για την έναρξη της επιχείρησης σας