Π.Δ. 1123/1980 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) (Π.Δ. 1123/1980) και Ν.4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και συσχετισμός Συσχετισμός σχεδίου λογαριασμών ΕΛΠ με ΕΓΛΣ (Ν. 4308/2014)

Ομάδα 1η Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία

Ομάδα 2η Αποθέματα

Ομάδα 3η Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Ομάδα 4η Καθαρή θέση

Ομάδα 5η Υποχρεώσεις

Ομάδα 6η Έξοδα και ζημίες

Ομαδα 7η Έσοδα και κέρδη

Ομάδα 8η Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήματα και αποτελέσματα περιόδου

Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ
Ομάδα 1η Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια)
περιουσιακά στοιχεία
Α.βαθμόςΒ.βαθμόςΓ.βαθμόςΠεριγραφή
10Γη
10.01Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) γης
10.02Σωρευμένες απομειώσεις γης
11Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση
11.01Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης
11.02Σωρευμένες αποσβέσεις διαμορφώσεων γης
11.03Σωρευμένες απομειώσεις διαμορφώσεων γης
12Κτήρια - τεχνικά έργα
12.01Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) κτηρίων - τεχνικών έργων
12.02Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων
12.03Σωρευμένες απομειώσεις κτηρίων - τεχνικών έργων
13Μηχανολογικός εξοπλισμός
13.01Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού
13.02Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
13.03Σωρευμένες απομειώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
14Μεταφορικά μέσα
14.01Μικτή αξία κτήσης μεταφορικών μέσων
1/18
14.02Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφ(οhρtιtκpώs:ν//μwέwσwω.νtaxheaven.gr)
14.03Σωρευμένες απομειώσεις μεταφορικών μέσων
15Λοιπός εξοπλισμός
15.01Μικτή αξία κτήσης εξοπλισμού
15.02Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού
15.03Σωρευμένες απομειώσεις εξοπλισμού
16Επενδύσεις σε ακίνητα
16.01Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) επενδύσεων σε ακίνητα
16.02Σωρευμένες αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
16.03Σωρευμένες απομειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα
17Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
17.01Ζώντα ζώα
17.01.01Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) ζώντων ζώων
17.01.02Σωρευμένες αποσβέσεις ζώντων ζώων
17.01.03Σωρευμένες απομειώσεις ζώντων ζώων
17.02Δένδρα και φυτά
17.02.01Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) δένδρων και φυτών
17.02.02Σωρευμένες αποσβέσεις δένδρων και φυτών
17.02.03Σωρευμένες απομειώσεις δένδρων και φυτών
18Άυλα
18.01Δαπάνες ανάπτυξης
18.01.01Μικτή αξία κτήσης δαπανών ανάπτυξης
18.01.02Σωρευμένες αποσβέσεις δαπανών ανάπτυξης
18.01.03Σωρευμένες απομειώσεις δαπανών ανάπτυξης
18.02Υπεραξία
18.02.01Μικτή αξία κτήσης υπεραξίας
18.02.02Σωρευμένες αποσβέσεις υπεραξίας
18.02.03Σωρευμένες απομειώσεις υπεραξίας
18.03Λοιπά άυλα
18.03.01Μικτή αξία κτήσης λοιπών άυλων
18.03.02Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών άυλων
2/18
1/3/2020Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ
18.03.03Σωρευμένες απομειώσεις λοιπώ(hνttάpυsλ:/ω/νwww.taxheaven.gr)
Ομάδα 2η Αποθέματα
Α.βαθμόςΒ.βαθμόςΓ.βαθμόςΠεριγραφή
20Εμπορεύματα
20.01Εμπορεύματα έναρξης
20.02Αγορές εμπορευμάτων χρήσης
20.03Εκπτώσεις αγορών εμπορευμάτων
20.04Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων
20.05Απομείωση εμπορευμάτων
20.06Εμπορεύματα λήξης
21Προϊόντα
21.01Προϊόντα έναρξης
21.02Παραγωγή χρήσης
21.03Απομείωση προϊόντων
21.04Προϊόντα λήξης
22Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)
22.01Ζώντα ζώα
22.01.01Ζώντα ζώα έναρξης
22.01.02Αγορές ζώντων ζώων
22.01.03Εκπτώσεις αγορών ζώντων ζώων
22.01.04Επιστροφές αγορών ζώντων ζώων
22.01.05Απομείωση ζώντων ζώων
22.01.06Διαφορές επιμέτρησης εύλογης αξίας ζώντων ζώων
22.01.07Ζώντα ζώα λήξης
22.02Δένδρα και φυτά
22.02.01Δένδρα και φυτά έναρξης
22.02.02Αγορές δένδρων και φυτών
22.02.03Εκπτώσεις αγορών δένδρων και φυτών
22.02.04Επιστροφές αγορών δένδρων και φυτών
22.02.05Απομείωση δένδρων και φυτών
3/18
22.02.06Διαφορές επιμέτρησης εύλ(οhγttηpςsα:/ξ/ίwαςw δwέ.tνaδxρhωeνa vκeαnι .gφrυ)τών
22.02.07Δένδρα και φυτά λήξης
23Παραγωγή σε εξέλιξη
23.01Παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης
23.02Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης
24Πρώτες ύλες και υλικά
24.01Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης
24.02Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης
24.03Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών και υλικών
24.04Επιστροφές αγορών πρώτων υλών και υλικών
24.05Απομείωση πρώτων υλών και υλικών
24.06Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών
25Υλικά συσκευασίας
25.01Υλικά συσκευασίας έναρξης
25.02Αγορές υλικών συσκευασίας
25.03Εκπτώσεις αγορών υλικών συσκευασίας
25.04Επιστροφές αγορών υλικών συσκευασίας
25.05Απομείωση υλικών συσκευασίας
25.06Υλικά συσκευασίας λήξης
26Ανταλλακτικά παγίων
26.01Ανταλλακτικά παγίων έναρξης
26.02Αγορές ανταλλακτικών παγίων
26.03Εκπτώσεις αγορών ανταλλακτικών παγίων
26.04Επιστροφές αγορών ανταλλακτικών παγίων
26.05Απομείωση ανταλλακτικών
26.06Ανταλλακτικά παγίων λήξης
27Λοιπά αποθέματα
27.01Λοιπά αποθέματα έναρξης
27.02Αγορές λοιπών αποθεμάτων
27.03Εκπτώσεις αγορών λοιπών αποθεμάτων
4/18
27.04Επιστροφές αγορών λοιπώ(νhtαtπpsο:θ//εwμάwτwω.tνaxheaven.gr)
27.05Απομείωση λοιπών αποθεμάτων
27.06Λοιπά αποθέματα λήξης
Ομάδα 3η Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά
στοιχεία
Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
30Πελάτες
30.01Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες
30.01.01Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
30.01.02Μη δουλευμένοι τόκοι μη συνδεδεμένων πελατών
30.01.03Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.01.04Απομείωση μη συνδεδεμένων πελατών
30.02Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες
30.02.01Συνδεδεμένοι πελάτες - ονομαστικό ποσό
30.02.02Μη δουλευμένοι τόκοι συνδεδεμένων πελατών
30.02.03Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
30.02.04Απομείωση συνδεδεμένων πελατών
31Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
31.01Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες
31.01.01Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων - ονομαστικό ποσό
31.01.02Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων
οντοτήτων
31.01.03Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων
31.02Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων - συνδεδεμένες οντότητες
31.02.01Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων - ονομαστικό ποσό
31.02.02Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων
οντοτήτων
31.02.03Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων
32Χορηγηθέντα δάνεια
5/18
32.01Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμέν(εhςttοpνsτ:/ό/τwητwεwς.taxheaven.gr)
32.02Δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση
32.03Λοιπά χορηγηθέντα δάνεια
32.04Απομείωση χορηγηθέντων δανείων
33Λοιπές απαιτήσεις
33.01Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα
33.01.01Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα - ονομαστικό ποσό
33.01.02Απομείωση - έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα
33.02Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες
33.02.01Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
33.02.02Απομείωση - άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες
33.03Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες
33.03.01Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
33.03.02Απομείωση - άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες
33.04Εγγυήσεις
34Επενδύσεις
34.01Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
34.01.01Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις - ονομαστική αξία
34.01.02Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις - συμπληρωματικά ποσά
34.01.03Απομείωση διακρατούμενων έως τη λήξη επενδύσεων
34.02Διαθέσιμα για πώληση
34.02.01Διαθέσιμα για πώληση
34.02.02Απομείωση διαθέσιμων για πώληση
34.03Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
35Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση
35.01Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση εύλογης αξίας
35.02Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση ταμειακών ροών
36Συμμετοχές
36.01Συμμετοχές σε θυγατρικές
36.01.01Συμμετοχές σε θυγατρικές
36.01.02Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές
6/18
1/3/2020Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ
36.02Συμμετοχές σε συγγενείς (https://www.taxheaven.gr)
36.02.01Συμμετοχές σε συγγενείς
36.02.02Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς
36.03Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
36.03.01Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
36.03.02Απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες
37Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου
37.01Προπληρωμένα έξοδα
37.01.01Προπληρωμένα έξοδα σε μη συνδεδεμένες οντότητες
37.01.02Προπληρωμένα έξοδα σε συνδεδεμένες οντότητες
37.02Δουλευμένα έσοδα περιόδου
37.02.01Δουλευμένα έσοδα περιόδου από μη συνδεδεμένες οντότητες
37.02.02Δουλευμένα έσοδα περιόδου από συνδεδεμένες οντότητες
38Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
38.01Ταμείο
38.02Καταθέσεις όψεως
38.03Καταθέσεις προθεσμίας
38.04Λοιπά ταμειακά ισοδύναμα
39Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού
Ομάδα 4η Καθαρή θέση
Α.βαθμόςΒ.βαθμόςΓ.βαθμός Περιγραφή
40Κεφάλαιο
41Υπέρ το άρτιο
42Καταθέσεις ιδιοκτητών
43Ίδιοι τίτλοι
7/18
1/3/2020Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ
43.01Αξία κτήσης ίδιων τίτλων (https://www.taxheaven.gr)
43.02Αποτέλεσμα (κέρδος/ζημία) από τη διάθεση ίδιων τίτλων
Διαφορές εύλογης αξίας
44.01Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων
44.02Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση
44.03Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποθεματικά νόμων
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά
48.01Αποθεματικά καταστατικού
48.02Προαιρετικά αποθεματικά αποφάσεων γενικής συνέλευσης ιδιοκτητών
Αποτελέσματα εις νέο
Ομάδα 5η Υποχρεώσεις
Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμόςΠεριγραφή
50Προμηθευτές
50.01Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.02Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες
50.03Προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.03.01Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία - μη συνδεδεμένες
οντότητες
50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04Προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες
50.04.01Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία - συνδεδεμένες
οντότητες
50.04.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα - συνδεδεμένες οντότητες
8/18
1/3/2020Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευ(τhέtςt-p sσ:υ//νwδεwδwε.μtέaνxεhςe aοvνeτnό.τgηrτ)ες
51Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
51.01Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες
51.02Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων - συνδεδεμένες οντότητες
52Τραπεζικά δάνεια
52.01Τραπεζικά δάνεια - μη συνδεδεμένες οντότητες
52.02Τραπεζικά δάνεια - συνδεδεμένες οντότητες
53Λοιπές υποχρεώσεις
53.01Δάνεια από μη συνδεδεμένες οντότητες
53.02Δάνεια από συνδεδεμένες οντότητες
53.03Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
53.04Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό
53.05Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα
53.06Άλλες υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες οντότητες
53.07Άλλες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες οντότητες
54Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
54.01Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
54.01.01Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης
54.01.02Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος της οντότητας (αντίθετος)
54.01.03Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αντίθετος)
54.02Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
54.02.01ΦΠΑ εκροών
54.02.02ΦΠΑ εισροών
54.02.03Καταβληθείς ΦΠΑ
54.03Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων
54.03.01Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
54.03.02Παρακρατούμενος φόρος από επιχειρηματική δραστηριότητα
54.03.03Παρακρατούμενος φόρος διανεμομένων μερισμάτων
54.03.04Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος
54.04Τέλη χαρτοσήμου
9/18
1/3/2020Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ
54.05Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές (https://www.taxheaven.gr)
2597 ΕΞ 16.12.2015 Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων
55Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
55.01Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης
55.02Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης
56Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων
56.01Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
56.01.01Έξοδα χρήσεως δουλευμένα - μη συνδεδεμένες οντότητες
56.01.02Έξοδα χρήσεως δουλευμένα - συνδεδεμένες οντότητες
56.02Έσοδα επόμενων χρήσεων
56.02.01Έσοδα επόμενων χρήσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες
56.02.02Έσοδα επόμενων χρήσεων - συνδεδεμένες οντότητες
57Προβλέψεις
57.01Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
57.02Λοιπές προβλέψεις
57.02.01Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
57.02.02Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις
57.02.03Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
57.02.04Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
57.02.05Άλλες προβλέψεις
57.03Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
58Κρατικές επιχορηγήσεις
59Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού
10/18
1/3/2020Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ
(https://www.taxheaven.gr)
Ομάδα 6η Έξοδα και ζημιές
Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
60Παροχές σε εργαζόμενους
60.01Μικτές αποδοχές
60.02Εργοδοτικές εισφορές
60.03Λοιπές παροχές
60.04Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό)
60.05Παροχές σε εργαζόμενους σε συνδεδεμένες οντότητες
1178 ΕΞ 27.7.2015 Λογιστική εγγραφή διατακτικών σίτισης
61Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων
61.01Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
61.02Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.03Απομείωση άυλων παγίων
61.04Απομείωση αποθεμάτων
61.05Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων
61.05.01Απομείωση πελατών
61.05.02Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων
61.05.03Απομείωση διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων
61.05.04Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές
61.05.05Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς
61.05.06Απομείωση συμμετοχών σε κοινοπραξίες
61.06Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
61.07Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
61.07.01Ζημιές εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων
61.07.02Ζημιές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.07.03Ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων
62Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
62.01Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό
11/18
1/3/2020Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ
62.01.01Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακ(hαtνtοpνsι:/σ/μwοwύwε.μtaπxοhρeιaκvώeνn .αgπr)αιτήσεων και
υποχρεώσεων
62.01.02Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων
62.01.03Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού
62.02Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης
62.02.01Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων
62.02.02Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων
62.02.03Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού
63Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
63.01Ζημιές από διάθεση-απόσυρση ενσώματων παγίων
63.02Ζημιές από διάθεση-απόσυρση άυλων πάγιων στοιχείων
63.03Ζημιές από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων
63.04Ζημιές από διάθεση - απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες
οντότητες
64Διάφορα λειτουργικά έξοδα
64.01Αμοιβές για υπηρεσίες
64.01.01Αμοιβές για υπηρεσίες - μη συνδεδεμένες οντότητες
64.01.02Αμοιβές για υπηρεσίες - συνδεδεμένες οντότητες
64.02Ενέργεια
64.03Ύδρευση
64.04Τηλεπικοινωνίες
64.05Ενοίκια
64.05.01Ενοίκια - μη συνδεδεμένες οντότητες
64.05.02Ενοίκια - συνδεδεμένες οντότητες
64.06Ασφάλιστρα
64.07Μεταφορικά
64.08Αναλώσιμα
64.09Επισκευές και συντηρήσεις
64.10Διαφήμιση και προβολή
64.11Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)
64.12Λοιπά έξοδα
64.13Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες οντότητες
12/18
(https://www.taxheaven.gr)
65Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
65.01Τόκοι τραπεζικών δανείων
65.02Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες οντότητες
65.03Τόκοι λοιπών δανείων
65.04Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων
65.05Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
66Αποσβέσεις
66.01Αποσβέσεις διαμορφώσεων γης
66.02Αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων
66.03Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
66.04Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
66.05Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού
66.06Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
66.07Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
66.08Αποσβέσεις άυλων παγίων
67Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα
67.01Ζημιές φυσικών καταστροφών
67.02Ζημιές άλλων καταστροφών
67.03Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες
67.04Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές
67.05Ασυνήθη έξοδα και ζημιές από συνδεδεμένες οντότητες
68Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)
68.01Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
68.02Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις
68.03Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.04Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
68.05Άλλες προβλέψεις
68.06Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
69Φόρος εισοδήματος
69.01Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου
13/18
1/3/2020Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ
69.02Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) περι(όhδtοtpυs://www.taxheaven.gr)
69.03Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος
Ομάδα 7η Έσοδα και κέρδη
Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
70Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
70.01Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.01.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.01.02 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.01.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.02Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
70.02.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
70.02.02 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
70.02.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
70.03Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.03.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.03.02Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες
οντότητες
70.03.03Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες
οντότητες
70.04Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
70.04.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες
70.04.02 Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες
70.04.03 Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες
70.05Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.05.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.05.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.05.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.06Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
70.06.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
70.06.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
14/18
70.06.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθε(hμtάtτpωs:ν//σwε wσwυ.νtaδxεhδεeμaέvνeεnς. gοr)ντότητες
70.07Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.07.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.07.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.07.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.08Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
70.08.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες
70.08.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες
70.08.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες
71Λοιπά συνήθη έσοδα
71.01Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων
71.02Επιχορηγήσεις τόκων
71.03Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων
71.04Άλλα λειτουργικά έσοδα
71.05Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες
72Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
72.01Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων
72.02Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων
72.03Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες
72.04Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων
73Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
73.01Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό
73.01.01Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρ/
σεων
73.01.02Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων
73.01.03Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού
73.02Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης
73.02.01Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων
73.02.02Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων
73.02.03Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού
15/18
1/3/2020Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ
74Έσοδα συμμετοχών (https://www.taxheaven.gr)
74.01Μερίσματα από συμμετοχές σε συγγενείς
74.02Μερίσματα από συμμετοχές σε θυγατρικές
74.03Μερίσματα από συμμετοχές σε κοινοπραξίες
74.04Μερίσματα από λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους
75Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
75.01Κέρδη από διάθεση ενσώματων παγίων
75.02Κέρδη από διάθεση άυλων πάγιων στοιχείων
75.03Κέρδη από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων
75.04Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες
οντότητες
76Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
76.01Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες
76.02Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις
76.03Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος
76.04Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην
φόρου εισοδήματος
76.05Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων
76.06Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
76.07Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
76.08Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων
76.09Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων
76.10Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομιικών στοιχείων
76.10.01Κέρδη από αναστροφή απομείωσης πελατών
76.10.02Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων
76.10.03Κέρδη από αναστροφή απομείωσης διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων
76.10.04Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές
76.10.05Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε συγγενείς
76.10.06Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες
76.11Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων
77Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
77.01Κέρδη εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων
16/18
77.02Κέρδη εύλογης αξίας βιολογικών πε(ρhιtοtpυsσ:ι//αwκώwνw.σtτaοxιhχeείavωeνn.gr)
77.03Κέρδη εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων
78Φόρος εισοδήματος έσοδο
78.01Τρέχων φόρος περιόδου έσοδο
78.02Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έσοδο
78.03Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου
εισοδήματος
79Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
79.01Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες
79.02Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες
79.03Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας
Ομάδα 8η Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήματα και
αποτελέσματα περιόδου
Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
80Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.01Παροχές σε εργαζόμενους σε ιδιοπαραγωγή
80.02Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή
80.03Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.04Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.05Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή
81Δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης
81.01Χρεωστικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων / κεντρικού
81.02Πιστωτικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων / κεντρικού
82Αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου
82.01Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών
82.02Καθαρό κέρδος περιόδου (μετά από φόρους)
82.03Καθαρή ζημία περιόδου (μετά από φόρους)
17/18