Το ORM είναι μία τεχνική η οποία δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπει δεδομένα από μία σχεσιακή βάση  όπως είναι η ΜySql σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού (PHP, Java, C#). Στην προκειμένη περίπτωση την PHP. Αυτό που κάνει η συγκεκριμένη τεχνική είναι να αναπαριστά κάθε ένα πίνακα της βάσης σαν μία κλάση με την οποία μπορούν να προκαθοριστούν ειδικές συμπεριφορές για εκείνο το πίνακα. Λογισμικό για ORM στην PHP μπορεί να βρεθεί αυτόνομο και ανοιχτού κώδικα αλλά και ενσωματωμένο μέσα σε PHP Web Frameworks.

Tι είναι το Active Record

Είναι ένα αντικείμενο το οποίο απεικονίζει μια γραμμή σε έναν Πίνακα ή View στη βάση δεδομένων και δίνει εύκολη πρόσβαση στο χειρισμό αυτων των δεδομένων ενώ ταυτόχρονα προσθέτει domain logic.

Τι είναι το Object Relational Mapper

Είναι μια τεχνική με την οποία πολλά αντικείμενα που αντιστοιχούν σε γραμμές δεδομένων από διαφορετικούς πίνακες τη βάσης δεδομένων, και κάνει εύκολη της διασύνδεση και προσβαση αυτών μεταξύ τους

Database Agnostic

Ένα άλλο πλεονέκτηματα από τη χρήση τέτοιου λογισμικού ότι μπορεί να κάνει τo web application database agnostic. Χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο εργαλείο ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αλλάξουμε αν θέλουμε πολύ εύκολα DBMS δηλαδή αντι mysql να ρυθμίσουμε και το  Microsoft SQL Server χωρίς να αλλάξουμε καθόλου το κωδικα της εφαμογής

PHP Framework

To framework CakePHP Developer έχει ενσωματωμένο λογισμικό ORM, ενώ το Codeigniter δεν διαθέτει, οπότε πρέπει να ενσωματωθεί σε αυτό χειροκίνητα ένα πακέτο ORM όπως είναι το Propel. Επίσης λογισμικό ανοιχτού κώδικα ORM το οποίο είναι γραμμένο σε PHP μπορεί να ενσωματωθεί σε web applications οι οποίες είναι γραμμένες στην PHP με αντικειμενοστραφή τεχνική ή σε framework της PHP. Λογισμικό ORM για την PHP είναι το παρακάτω:

μπορουν να προστεθούν πολύ εύκολα μέσω του composer αν δεν συμπεριμβάνεται στη default state του php framework. Αυτό το concept είναι διαδεμένο σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού που έχουν αλληλεπίδραση με DBMS systems. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για CRUD operations και την κατασκευή code generators.  Στο javascript υπάρχει loopback.iο όπου βοηθάσει  στη GoLang το gorm.io κτλ.