Το ORM είναι μία τεχνική η οποία μετατρέπει τα δεδομένα σχεσιακών βάσεων όπως είναι η mysql σε κλάσεις αντικειμένων, ώστε να υπάρχει καλύτερος χειρισμός τους μέσα από μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, στην προκειμένη περίπτωση την PHP5. Αυτό που κάνει η συγκεκριμένη τεχνική είναι να αναπαριστά κάθε ένα πίνακα της βάσης σαν μία κλάση με την οποία μπορούν να προκαθοριστούν ειδικές συμπεριφορές για εκείνον το πίνακα. Λογισμικό για ORM στην PHP μπορεί να βρεθεί αυτόνομο και ανοιχτού κώδικα αλλά και ενσωματωμένο μέσα σε PHP Web Frameworks.

To framework CakePHP έχει ενσωματωμένο λογισμικό ORM, ενώ το Codeigniter δεν διαθέτει, οπότε πρέπει να ενσωματωθεί σε αυτό χειροκίνητα ένα πακέτο ORM όπως είναι το Propel. Επίσης λογισμικό ανοιχτού κώδικα ORM το οποίο είναι γραμμένο σε PHP μπορεί να ενσωματωθεί σε web applications οι οποίες είναι γραμμένες στην PHP με αντικειμενοστραφή τεχνική ή σε framework της PHP. Λογισμικό ORM για την PHP είναι το παρακάτω:

1. Doctrine         
2. Propel
3. PdoMap    
4. Rocks
5. Redbean
6. Qcodo