Η php είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα στην ανάπτυξη εφαρμογών web, όσο περνάει ο καιρός προσθέτονται καινούργια χαρακτηριστικά τα οποία τη κάνουν καλύτερη στο κομμάτι του OOP, στην έκδοση PHP 5.4 προστέθηκαν τα traits. Τα traits είναι κλάσεις από τις οποίες δεν μπορούν να δημιουργηθουν στιγμιότυπα (objects) αλλά βοηθούν στην εξάλειψη του επαναλαμβανώμενου κώδικα.

Η php ανήκει στην κατηγορία μοναδικής κληρονομικότητας γλώσσας (single inheritance language), αυτό σημαίνει ότι μια κλάση μπορεί να επεκτείνει(extend) και να κληρονομήσει μεθόδους, μόνο από μία άλλη κλάση, όχι από άλλες δύο ταυτόχρονα όπως μπορεί να γίνει σε γλώσσες πολλαπλής κληρονομικότητας, όπως είναι η C++, η python κ.α. Εάν απλό παράδειγμα σύνταξης του treat στην php είναι το παρακάτω.

trait message{
   public function hello(){
      echo "hello";
   }
}
class user(){
  use message;
}
$user = new user();
$user->hello();