Εγκαθιστώντας τον Redis server διαθέτουμε μία data stuctrure engine δηλαδή μία μηχανή αποθήκευσης δομών δεδομένων, συγκεκρίμενα υποστηρίζει πέντε διαφορετικούς τύπου δεδομένων αλφαρηθμιτικά (strings), (hashes), λίστες (lists) , σύνολα (sets) και διατεταγμένα σύνολα (order sets).

Βέβαια οι περιπτώσεις στις οποίες μας χρησιμεύει αυτού του τύπου η αποθήκευση δεν είναι συνηθησμένες και περιλαμβάνει λειτουργίες στις οποίες τα δεδομένα είναι μικρά και ταυτόχρονα δεν είναι critical data, ώστε σε περίπτωση crash δεν θα μας ενοχλήσει αν χαθούν μερικά ενώ ταυτόχρονα χρειαζόμαστε υψηλής απόδοσης key value data store. Τέτοιες περιπτώσεις είναι Real Time Analysis or Tracking System, Leaderboards, System with voting όπως το Reddit, τελευταία ενημερώσεις σε μια homepage πολύ υψηλής επισκεψιμοτητας και μεταβολής δεδομένων, κάτι σαν live in memory cache, αλλά και ως cashing system

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
sudo apt-get install redis-server
μας βρίσκει από τα repository της canonical τη τελευταία έκδοση του Redis Server και την εγκαθιστά αμέσως στον υπολογιστής μας
/etc/init.d/redis-server start
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
/etc/mongodb.conf
στο παραπάνω αρχείο βρίσκονται οι ρυθμίσεις του redis

ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΠΑΥΣΗ, ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ REDIS SERVER

η εκκίνηση, παύση, επανεκκίνηση γίνεται με τις παρακάτω εντολές
sudo /etc/init.d/redis-server start
sudo /etc/init.d/redis-server stop
sudo /etc/init.d/redis-server restart
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ REDIS SERVER

στο τερματικό πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή και συνδεόμαστε
redis-cli
στο τοπικό redis-server βλέποντας redis 127.0.0.1:6379> .ο redis server ουσιαστικά αποθηκεύει σε κλειδιά δομές δεδομένων (data structure) . Ο δομές δεδομένων που μπορείται να αποθηκεύεσεται είναι αλφαριθμιτικά Strings (αλφαριθμητικά)
set key 'lorem ipsum'
get key
Lists (λίστες) Οι λίστες είναι απλά είναι είναι μια ομάδα αλφαριθμητικών οι οποίες διατάσσονται με βάση τη σειρά εισαγωγής, μπορούμε να εισάγουμε στοιχεία σε μία λίστα με τη την εντολή lpush τοποθετεί ένα καινούργιο στοιχείο στην αρχή της λίστας όπως για παράδειγμα
Lpush chat "what's up?"
Lpush chat "Nothing Much?"
Για να εμφανίσουμε τα δύο πρώτα στοιχεία της λίστας χρησιμοποιούμε την εντολή lrange χρησιμοποιώντας τους δείκτες 0, 1
Lrange chat 0 1
Επιπλέον δομές δεδομένων που υποστηρίζει το redis server είναι τα σύνολα(sets), διατεταγμένα σύνολα (order sets) και hashes.