Υπολογισμός μισθού 1 τριετία

μισθοδοσία αρχική
Ο μηνιαίος Καθαρός μισθός είναι : 761,72 €

Αποτελέσματα μισθοδοσίας
Μικτός Μισθός 913 €
Εργοδoτικές εισφορές Οι ασφαλιστικές κρατήσεις του εργοδότη που υπολογίζονται στη μισθοδοσία
203,51 €
Ασφαλ. Εισφορά Εργαζομένου Οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζομένου από τη διαχείριση της μισθοδοσίας
126,63 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 24,64 €
Καθαρός Μισθός
Η καθαρή πληρωμή το μήνα που θα λάβετε στο τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας
761,72 €
Μικτό Ωρομίσθιο 5,48 €


Προϋπηρεσία σε Ειδικότητα Τα έτη ή μήνες προϋπηρεσίας επηρεάζουν την άδεια, την αποζημίωση αδείας, το επίδομα και τον νόμιμο μισθό.

Προϋπηρεσία Εκτός ΕιδικότηταςΤα έτη σε διαφορετική ειδικότητας επηρεάζουν την άδεια, την αποζημίωση αδείας, το επίδομα αλλά όχι τον νόμιμο μισθό.

Προϋπηρεσία και τριετίες

Έτη Προϋπηρεσίας Βασικός Μισθός Προσαύξηση Σύνολο
0 - 3 780 0 780
3 - 6 780 78 858
6 - 9 780 156 936
> 9 780 234 1014

Η προϋπηρεσία εργαζομένου καθορίζει τη τη μισθολογική κλίμακα της κάθε σύμβασης εργασίας με βάση το ν.1876/1990, και αποδεικτύεται ηλεκτρονικά με ένσημα, με βεβαίωση εργοδότη κτλ. όταν ασκούνταν συναφή και ομότιμα καθήκοντα. Η προϋπηρεσία αφορά εργαζόμενους μόνο με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Οι τριετίες μπορεί να διαφορετική προσαύξηση με βάση τη ΣΣΕ πχ Αμειβόμενοι κατόπιν συμφωνίας σερβιτόροι με βάση τον ισχύοντα νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό, ο σερβιτόρος αμειβόμενος με μηνιαίο μισθό, έγγαμος, με τρία έτη συμπληρωμένα μέχρι 14/2/2012 και πτυχίο τουριστικής σχολής, οι μηνιαίες αποδοχές ορίζονται σε 962,91€ (780,00€ + επίδομα τριετίας 5%: 43,55* + επίδομα γάμου 10%: 87,10€ + επίδομα σχολής 6%: 52,26€). * 43,55€= 34,84€ x 25 x 5%

Από Σ.Σ.Ε. 12/6/2023, ο ελάχιστος συνολικός μηνιαίος μισθός σερβιτόρου βάσει Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 990,00

Προκαταβολή μισθού

Στη περιπτωση προκαταβολής μισθού όπου οι κρατήσεις για την εξόφληση γίνονται μελλοντικά ανά μήνα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ΟΓΑ 2% ή 3% συν πλεον 20% εισφορά ΟΓΑ διότι θεωρείται ότι υπάρχει δανειακή σχέση.

Ετήσιος πίνακας προσωπικού

Ο αυτός ο πίνακας δηλαδή το έντυπο Ε4 στο εργάνη υποβάλλετε μια φορά το χρόνο μεταξυ 01 Οκτωβρίου και 31 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει πληροφορίες για το προσωπικό που απασχολείτε σε μια επιχείρηση μόνιμο και εποχικός

Όταν η επιχείρηση προχωρήσει σε πρόσληψη νέου εργαζομένου πρέπει να υποβάλει E4 - Ετήσιος Συμπληρωματικός, σχετικά με το έντυπο Ε4 υπάρχει ο τροποιητικός Ε4 αποδοχών και ωραρίου, σημπληρωματικό πρόσληψης και συμπληρωματικός ωραρίου και ο αρχικός σε περίπτωση νέου παραρτήματος

Ετησια άδεια και επίδομα

Στο έντυπο Ε11 καταχωρούνται εντός του Απριλίου κάθε έτους, τα στοιχεία των εργαζομένων που πήραν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το προηγούμενο έτος, σύμφωνα άρθρο 61 του Ν4808/2021, και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών

Πρόσληψη Εργαζομένου

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου στο ΕΦΚΑ.Μόλις γίνει η πρόσληψη θα πρέπεί να έχει τα παρακάτω έγγραφα για να του εκδόσουν το δικό του ΑΜ, στη συνέχεια θα πρέπει να το γνωστοποίησει στο λογιστή ώστε να καταχωρηθεί στην ΑΠΔ

  • Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη το αντίγραφο
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA
  • Αποδεικτικό κατοικίας όπως λογαριασμός OTE ΔΕΗ κινητής τηλεφωνίας

Συμπληρώνεται το έντυπο Ε3, Αν εργοδότης προσλαμβάνει πρώτη φορά θα πρέπει να απογραφει ΕΦΚΑ για να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη και αυτο συμπληρώνοντας το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα - εισφέροντα

Υπολογισμός μισθοδοσίας

Για τον εργαζόμενο Θα πρέπει να βρεθεί ο ΚΑΔ, ο ΚΩΔ. ΕΙΔ. και ο Κ.Π.Κ που ανήκει ο εργαζόμενος και όποιος συνδυασμός ισχύει για επικουρικά ταμεία π.χ ταπιδ καθώς και η προύπηρεσία και τα επιδόματα ανάλογα με τη συμβαση εργασίας κατατάσεται ο εργαζόμενος κτλ

Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης

Συνολικό κόστος εργαζομένου

To κόστος είναι είναι το άθροισμα των μικτών αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών κάθε μήνα, επιπλέον για κάθε ημερολογιακό ετός προστίθεται δώρο πάσχα, χριστουγγένων οι αποδοχές άδειας και η αποζημίωση της άδειας αν προκύπτει.

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που απασχόλησε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια ενός έτους μετράται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Ενα παράδειγμα είναι ότι απασχολήθηκαν 2 εργαζόμενοι σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης 40ωρο για ένα για 12 μήνες και ό άλλος 10 μήνες, τότε υπολογισμός είναι (12 μήνες + 10 μήνες)/ 12 μήνες = 1.83 ΕΜΕ


Oct 10, 2022

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.