Τ\,

. \

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2023- 2025

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων όλης της χώρας».

Στην Αθήνα σήμερα 12 Ιουνίου 2023, οι υπογράφοντες αφενός

Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (ΠΟΕΕΤ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. Γεώργιο ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ, Πρόεδρο και Δημήτριο ΚΟΥΤΟΥΚΗ Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αφετέρου,

1.Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (ΠΟΕΣΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. Γεώργιο ΚΑΒΒΑΘΑ, Πρόεδρο και Ιωάννη ΔΑΒΕΡΩΝΗ, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

2.Η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΟΕΖΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. Ιωάννη ΓΛΥΚΟ, Πρόεδρο και Παναγιώτη ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και

3.Η «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΓΣΕΒΕΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. Γεώργιο ΚΑΒΒΑΘΑ, Πρόεδρο και Δημήτριο ΒΑΡΓΙΑΜΗ, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, συμφώνησαν στην κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1. Αντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής

 

Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας.

Άρθρο 2. Ειδικότητες

1. Ειδικότερα, στην παρούσα υπάγεται:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (1) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος, στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (11) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος, στο οποίο λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους.

2.Σε οποιαδήποτε κατηγορία καταστήματος, για να υπάρξει θέση βοηθού βοηθού σερ ιτόρου πρέπει απαραίτητα να εργάζεται σε αυτό μπάρμαν ή

11- ·~

3.

μπάρμαν ή σερβιτόρος, 1


 

διαφορετικά οι βοηθοί θα λαµβάνουν τον αντίστοιχο µισθό αυτών πάρµαν και σερβιτόρου). Διευκρινίζεται ότι µπάρµαν είναι ο µισθωτός εκείνος, ο οποίος ως βασική απασχόληση έχει την µέριµνα και φροντίδα για τον έγκαιρο εφοδιασµό του µπαρ µε τα εκάστοτε αναγκαία ποτά πύρες κλπ) και µεζέδες κ.λπ., τα οποία σερβίρει στους ορθίους ή τους καθηµέvους έµπροσθεν του Μπαρ πελάτες καθώς και στους σερβιτόρους του καταστήµατος για περαιτέρω διάθεση σε πελάτες.

3.Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί µετά των επιδοµάτων και προσαυξήσεων ισχύουν και για τους εκτάκτως προσλαµβαvόµεvους µισθωτούς, οι οποίοι προσλαµβάνονται για εργασία την ηµέρα ανάπαυσης άλλου εργαζόµενου ή για όλως έκτακτη απασχόληση, (πρώην εξτρατζής ή ρεπατζής) οιασδήποτε ειδικότητος των καταστηµάτων των περ. 1 και 11 της παρούσας. Αυτοί λαµβάνουν την αναλογία των πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων κατά µήνα. Στο ηµεροµίσθιο συµπεριλαµβάνονται όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία την Κυριακή ή σε εορτή καθώς και νυκτερινές ώρες.

Άρθρο 3. Βασικοί μηνιαίοι μισθοί

 

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων των περιπτώσεων I και 11 της παρούσας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 22.2.2023 βάσει της από 24.5.2021 προηγουµένης ΚΣΣΕ (Πράξη κατάθεσης 14/9.6.2021) και της από 1.4.2023 υπ' αρ. 31986/28.3.2023 Υπουργικής Απόφασης (Β' 2003), αυξάνονται από την 1 η Ιουνίου 2023 και διαµορφώνονται ως εξής:

Κεφάλαιο Α' : Καταστήματα περίπτωσης ί

 

Από 1η ΙΟΥΝΙΟΥ

 

2023

Προσωπικό κουζίνας

Αρχιµάγειρος

1.017,46

Μάγειρος Α'

822,90

Μάγειρος Β'

822,90

Μάγειρος Γ'

815,00

Μπουφετζής

815,00

Λαντζέρης,

815,00

Ψήστης, vτοvερτζής-

815,00

Σερβιτόροι-Βοηθοί σερβιτόρων

Αµείβονται βάσει

 

του αρ. 54 Ν.

 

2224/1994 ή µε

 

µηνιαίο µισθό

Λοιπό προσωπικό

4.


 

Μπάρµαν

822,90

Αποθηκάριος,

822,90

Πωλητές φαγητών, ταµίες

822,90

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ

( κάλυψη κάθε ανάγκης που προκύπτει στην επιχείρηση, πλην εκείνων για τις οποίες προβλέπονται άλλες ειδικότητες και υποβοήθηση αυτών)

780,00 ή ηµεροµίσθιο 34,84 ευρώ

Κεφάλαιο Β': Καταστήµατα περιπτώσεως 11

Από 1 η Ιουνίου 2023

Μπουφετζής, πωλητές-τριες κρύων φαγητών

Βοηθητικό προσωπικό

822,90 815,00

Ταµίας, ψήστης, Τεχνίτης πιτσαρίας,

Καθαριστής, λαντζέρης άνω των 18 ετών.

815,00

Σερβιτόρος

Αµείβεται µε βάση το άρθρο 54 του Ν. 2224/1994 ή µε µηνιαίο µισθό

Μπάρµαν

822,90

Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί αυξάνονται από την 1 η Ιουνίου 2024 κατά ποσοστό 5%.

Επιπλέον, οι σερβιτόροι των καταστηµάτων της περ. 11 λαµβάνουν συµβολικό µισθό ευρώ 155, 00€

Κεφάλαιο Γ' : Διανοµείς των καταστηµάτων και των δύο περιπτώσεων I και 11

Οι βασικοί µισθοί των πλήρως απασχολουµένων διανοµέων των υπαγοµένων στην παρούσα καταστηµάτων ορίζονται σε 822,00 ευρώ. Οι έγγαµοι διανοµείς και των δύο περιπτώσεων I και 11 καθώς και οι αναφερόµενοι στο άρθρο 20 του Ν.1849/1989, υπαγόµενοι στην παρούσα δικαιούνται επιδόµατος γάµου 10% επί του βασικού µισθού, και επιδόµατος τριετιών 10% επί του βασικού µισθού και µέχρι συµπληρώσεως τριών τριετιών. Επίσης, καταβάλλεται στους διανοµείς και των δύο περιπτώσεων I και 11 επίδοµα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού µισθού. Επιπρόσθετα όσον αφορά τους διανοµείς και των δύο περιπτώσεων I και 11 θα ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 55 και άρθρο 56 του Ν.4611/2019 Αρ. ΦΕΚ 73Α/17.05.2019 µέτρα


 

προστασίας και ασφάλειας της διάταξης του Υπουργείου Εργασίας σχετικά µε τον κλάδο των διανοµέων.

Κεφάλαιο Δ : Αµοιβή Σερβιτόρων

 

1.Από την έναρξη της παρούσας, οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους αµείβονται κατόπιν συµφωνίας µε τον εργοδότη που διατυπώνεται πριν την έναρξη της εργασιακής σύµβασης είτε µε συµβολικό µισθό πλέον των ποσοστών επί των λογαριασµών των πελατών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994, ε ί τ ε µε ηµεροµίσθιο, το οποίο από 1 Ιουνίου 2023 ανέρχεται για µεν τους σερβιτόρους σε 45,00 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους σε 35,65 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση ο ελάχιστος συνολικός µηνιαίος µισθός σερβιτόρου ανέρχεται σε 990 ευρώ (ηµεροµίσθιο 45 ευρώ) και του βοηθού σε 784,30 ευρώ.

2.Στους σερβιτόρους και τους βοηθούς και των δύο περιπτώσεων καταστηµάτων (περιπτώσεις I και 11) τους απασχολουµένους κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες εορτές και νύκτες, χορηγείται από τον εργοδότη τους προσαύξηση εκ ποσοστού 75% και 25% αντιστοίχως, υπολογιζοµέvη επί του ισχύοντος γενικού κατωτάτου νοµίµου ηµεροµισθίου. Ως νύκτα υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα από της 1 Οης εσπερινής µέχρι 6ης πρωινής. Η Κυριακή λογίζεται αρχοµένη από του µεσονυκτίου του Σαββάτου (24.00) προς Κυριακή και λήγει το µεσονύκτιον της Κυριακής προς Δευτέρα (24.00) αναλόγως δε και επί εξαιρετέων εορτών. Απαγορεύεται στους καταστηµατάρχες να παρακωλύουν µε οιονδήποτε τρόπον την εκ µέρους των σερβιτόρων παρά των πελατών είσπραξη του ανωτέρω φιλοδωρήµατος επί του λογαριασµού. Πάσα κατά συνήθεια ή διά συµβάσεως κατακράτηση των ποσοστών των σερβιτόρων

καταργείται.

3.Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους, όπως οικίες

κ.λπ. που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και οι εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαµβάνουν από 1 Ιουνίου 2023 οι µεν σερβιτόροι ηµεροµίσθιο 71,09 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι 61,94 ευρώ. Στο ηµεροµίσθιο συµπεριλαµβάνονται όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία την Κυριακή ή σε εορτή καθώς και νυκτερινές ώρες.

4.Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευµάτων (catering), αµείβονται µε ηµεροµίσθιο, το οποίο ανέρχεται για µεν τους σερβιτόρους σε 71,09 ευρώ, για δε τους βοηθούς αυτών σε 61,94 ευρώ. Στο ηµεροµίσθιο συµπεριλαµβάνονται όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία την Κυριακή ή σε εορτή καθώς και νυκτερινές ώρες.

5.Σε κάθε περίπτωση αµοιβής σερβιτόρου µε µισθό, η ασφάλιση του υπολογίζεται επ

αυτού.

Άρθρο 4. Επιδόµατα

4.Α. Επιδόµατα προσωπικού καταστηµάτων της περίπτωσης ί (εστιατόρια κ.λπ.)

5.


 

1.α) Σε όλους τους εργαζόµενους της περίπτωσης ί όλων των κατηγοριών, εξαιρέσει των σερβιτόρων και βοηθών αυτών, χορηγείται µηνιαίως επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας για κάθε έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε καθήκοντα συναφή και οµότιµα, ποσού 4,63 ευρώ ανά έτος.

β) Στους σερβιτόρους & βοηθούς σερβιτόρων εστιατορίων & συναφών επαγγελµάτων χορηγείται επίδοµα τριετίας εκ ποσοστού 5% για την συµπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη σε καθήκοντα της ειδικότητος τους αποδεικνυόµενης µε βεβαίωση του εργοδότη. Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται επί του κατωτάτου νοµίµου βασικού ηµεροµισθίου.

 

γ) Στους σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρους, εστιατορίων & συναφών επαγγελµάτων χορηγείται επίδοµα γάµου εκ ποσοστού 10% υπολογιζόµενου επί του κατωτάτου νοµίµου βασικού ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

 

2.Στους υπαγοµένους στην παρούσα περ. χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόµατα υπολογιζόµενα επί των βασικών µισθών τους.

 α)  Γάµου ποσοστού 10%, όπως ορίζεται για τους ανωτέρω διανοµείς

 β)  Εποχικής απασχόλησης: Στο προσωπικό κουζίνας, που εργάζεται εποχικώς

χορηγείται κάθε µήνα επίδοµα εποχιακής απασχόλησης ποσοστού 10%, υπολογιζόµενο επί των ως άνω βασικών µισθών.

 γ)  Τουριστικής εκπαίδευσης: Στους µισθωτούς που είναι πτυχιούχοι ανωτέρων

τουριστικών σχολών καθώς και στους αποφοίτους Σχολής Θαλαµηπόλων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας χορηγείται επίδοµα τουριστικής εκπαίδευσης ποσοστού 15%, 10% για τους αποφοίτους των µέσων τουριστικών σχολών και τους αποφοίτους σχολών µετεκπαιδεύσεως και 6% για τους αποφοίτους της ταχύρρυθµου εκπαιδεύσεως, υπολογιζόµενο επί των βασικών µηνιαίων µισθών τους. Το ως άνω επίδοµα Τουριστικής Εκπαιδεύσεως προκειµένου περί σερβιτόρων και βοηθών αυτών υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος νόµιµου γενικού κατωτάτου ορίου ηµεροµισθίου.

 δ)  Ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας στους µαγείρους

βοηθούς µαγείρων, και όλους εν γένει τους εργαζοµένους εντός του χώρου της κουζίνας των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, µπαρ, ουζερί, νυκτερινών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός εν γένει καταστήµατος, όπου λειτουργεί τµήµα εστιατορίου, ποσοστού 10%. Το ως άνω επίδοµα υπολογίζεται επί των βασικών µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων αντίστοιχης ειδικότητας εργαζοµένων.

 ε)  Ταµειακό επίδοµα ποσοστού 5% επί του βασικού µισθού σε όλους τους ταµίες.

4.Β. Επιδόµατα προσωπικού καταστηµάτων ης περίπτωσης 11 (καφενεία κ.λπ.)

 

1.Οι ως άνω βασικοί µισθοί προσαυξάνονται δι' επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο ή διαφορετικούς εργοδότες σε ποσοστό 5% µε τη συµπλήρωση εκάστης τριετίας και µέχρι συµπληρώσεως πέντε τριετιών, υπολογιζόµενων από της το πρώτον

k~!fL ~/,

6.


 

ασκήσεως του επαγγέλµατος εις οιασδήποτε ειδικότητας των καταστηµάτων της περ. 11.

2.Στους χαρακτηριζοµένους από τον εργοδότη ως υπευθύνους διευθυντές ή αγοραvοµικώς υπευθύνους χορηγείται προσαύξηση 15% επί του βασικού µισθού τους, ο οποίος δεν δύναται να είναι κατώτερος του βασικού µηνιαίου µισθού του µπάρµαν από 1.6.2023.

3.Επί των παραπάνω βασικών µηνιαίων µισθών υπολογίζονται και τα εξής επιδόµατα:

 α)  Γάµου 10%, όπως ορίζεται ανωτέρω προκειµένου για τους διανοµείς.

 β)  Ανθυγιεινής εργασίας: Στους µισθωτούς των καταστηµάτων της ττερ.11 τούς

απασχολουµένους µε την παρασκευή και έψησιν εδεσµάτων ως και εις τούς πλύvτας οιουδήποτε σκεύους τούς απασχολουµένους εις οιονδήποτε διακεκριµένον χώροv, ανεξαρτήτως εάν ο χώρος ούτος είναι κοινός µε τον χώροv εψήσεως και παρασκευής, χορηγείται το υπό της υπ' αρ. 75/1980 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών προβλεπόµενο επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ποσοστού 10% κατά τις διακρίσεις και προϋποθέσεις της άνω απόφασης.

 γ)  Ταµειακό επίδοµα Ταµία 5% από 1/6/2023.

 δ)  Τουριστικής εκπαίδευσης ποσοστού 6%, 10%, 15% σύµφωνα µε τους όρους και

τις προϋποθέσεις που ισχύουν µέχρι σήµερα.

 

4.Ειδικά για τους σερβιτόρους τα επιδόµατα γάµου, ποσοστού 10% και τουριστικής εκπαίδευσης ποσοστού 6%, 10% και 15%, υπολογίζονται επί του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου νοµίµου βασικού ηµεροµισθίου.

5.Το επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ποσοστού 10% για κάθε τριετία και µέχρι πέντε τριετιών δικαιούνται και οι σερβιτόροι των καταστηµάτων της περίπτωσης ίί (υπολογιζόµενου επί του συµβολικού µηνιαίου µισθού τους).

6.Στον καθαριστή των καταστηµάτων της περίπτωσης ίί χορηγούνται όσα επιδόµατα δικαιούται ο λαντζέρης των ίδιων καταστηµάτων.

4.Γ. Ρυθµίσεις για τα επιδόµατα τόσο του προσωπικού της περίπτωσης όσο και του προσωπικού της περίπτωσης ίί.

1.Η προϋπηρεσία όλων των εργαζοµένων της περίπτωσης 1 των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων συµπεριλαµβανοµένων, για τον υπολογισµό του επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας εξευρίσκεται µε βάση τα προβλεπόµενα νόµιµα στοιχεία.

2.Το πτυχίο (αποδεικτικό) τουριστικής εκπαίδευσης των εργαζοµένων είναι προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόµατος τουριστικής εκπαίδευσης, εφ' όσον αποδεδειγµένα το γνωστοποιεί ο εργαζόµενος στον εργοδότη. Η γνωστοποίηση αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση και σφραγίδα του εργοδότη σε ακριβές αντίγραφο του γνωστοποιηµένου πτυχίου, ή µε αποδεικτικό επίδοσης δικαστικού επιµελητή.

3.Για τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΚΥ Α 19040/1981 και σύµφωνα µε το προσάρτηµα που έχει τεθεί στην ΕΓΣΣΕ 2010-2012 .

4.Το επίδοµα αδείας χορηγείται σύµφωνα µε τον Ν. 4504/1966 (άρθρο 3 παρ.16.).

5.Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήµα

δικα~ λάβει και το επίδοµα άδειας, τft αποτfλε)ές αποδοιχές του,

7.


 

υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές. Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι' αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό και 13 ηµερών γι' αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο. Το αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας.

6.Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων εορτών και αδείας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 5

1.Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις

2.Καθιερώνεται, πέραν των µέχρι τώρα προβλεποµένων αργιών, ως εξαιρέσιµη ηµέρα η Καθαρά Δευτέρα. Για τις παραπάνω αργίες, όσοι µισθωτοί εργασθούν θα καταβάλλεται προσαύξηση επί του νοµίµου ηµεροµισθίου τους κατά 75%.

3.α. Καθιερώνεται πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία µε 40 ώρες εργασίας και δύο ηµέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήµατα.

β. Οι µισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ηµέρες ανάπαυσης τους, λαµβάνουν πρόσθετη αµοιβή και συγκεκριµένα αποζηµίωση ίση µε ένα ηµεροµίσθιο για κάθε ηµέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξηµένο κατά 75%, εφόσον η απασχόληση σε ηµέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ' ηµέρα Κυριακή ή σε ηµέρα θεσµοθετηµένης από την εργατική νοµοθεσία αργίας.

γ. Η απασχόληση σε ηµέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγµατοποιηθεί, αυξάνει τις µηνιαίες αποδοχές και το οφειλόµενο ασφαλιστικό ηµεροµίσθιο των εργασθέvτωv, κατά τα παραπάνω, εργαζοµένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καµία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ηµέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή εµονωµένη) ή κατά σύστηµα παράβαση του συστήµατος της πενθήµερης εργασίας -το οποίο εξακολουθεί να ισχύει- αφού όποτε αυτή πραγµατοποιείται αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξηµένου φόρτου εργασίας των καταστηµάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυµία ή συµφωνία των µερών περί µη τήρησης του συµπεφωνη µέvου πεvθη µέρου.

δ. Τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν και συναποφασίζουν ότι οι µικτές αποδοχές των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα δεν θα υπολείπονται του καθορισµένου εκάστοτε κατώτατου µισθού είτε µέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) είτε µε άλλον τρόπο, (π.χ. ΥΑ).

ε. Η προσαύξηση των αποδοχών σε περίπτωση εργασίας άνω των 48 ωρών εβδοµαδιαίως, ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του καταβαλλόµενου ωροµισθίου.


 

3.Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουµένων: Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά λειτουργούν µέχρι εννέα (9) µήνες ετησίως (εποχιακές), υποχρεούνται να επαναπροσλαµβάνουν το ίδιο προσωπικό, το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούµενη περίοδο. Προϋπόθεση για να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωµα αυτό για τον εργαζόµενο αποτελεί η σχετική γραπτή ειδοποίηση - δήλωση του προς τον εργοδότη να αποσταλεί ε ί τ ε στη διεύθυνση του τελευταίου τόπου εργασίας του, ε ί τ ε στην έδρα του εργοδότη, η οποία πρέπει να αποσταλεί µέχρι την 20η Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν την θερινή περίοδο και µέχρι την 1 η Σεπτεµβρίου για όσες λειτουργούν τη χειµερινή περίοδο. Για να είναι έγκυρη η άνω γραπτή δήλωση του εργαζόµενου, πρέπει να σταλεί µε συστηµένη επιστολή στον εργοδότη κατά τα ανωτέρω, µέσω της οικείας οργάνωσής του εργαζόµενου. Στην περίπτωση αυτή, ως ηµεροµηνία ειδοποίησης νοείται η ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης στο ταχυδροµείο για συστηµένη αποστολή. Ο εργαζόµενος καλούµενος από την επιχείρηση υποχρεούται να παρουσιασθεί από τις παραµονές του Πάσχα και από τις αρχές Νοεµβρίου εκάστου έτους, αντίστοιχα. Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του εργαζοµένου αρχίζουν από την ηµέρα που ο εργαζόµενος αναλάβει εργασία.

4.Για να διατηρηθεί ο θεσµός του µαιτρ στα καταστήµατα πολυτελείας κέντρα διασκέδασης και καταστήµατα Α' κατηγορίας, πρέπει να απασχολούνται σε όλες τις κατηγορίες των καταστηµάτων αυτών (δηλ. καταστήµατα πολυτελείας, κέντρα διασκέδασης και Καταστήµατα Α' κατηγορίας) και όχι µόνο στα καταστήµατα Α' κατηγορίας ένδεκα σερβιτόροι, στους οποίους δεν περιλαµβάνονται οι µαιτρ και ότι για κάθε 11 σερβιτόρους, µπορεί να απασχολείται ένας µαιτρ.

5.Η διαβάθµιση των κατηγοριών των µαγείρωναγειρισσών από την Γ' στην Β' και από την Β' στην Α' Κατηγορία θα γίνεται µετά από 7ετή συνολική προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία θα αποδεικνύεται από την/τις σχετικές ασφαλιστικές βεβαιώσεις. Στα καταστήµατα πολυτελείας, που απασχολούν ένα Μάγειρα, αυτός θα θεωρείται και θα αµείβεται σαν Α' Μάγειρας.

6.Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού εκκαθαριστικό σηµείωµα ή σε περίπτωση εφαρµογής µηχανογραφικού συστήµατος ανάλυση µισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζεται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις που έγιναν (Ν. 4254/2014).

7.Το διάλειµµα που λαµβάνεται για ανάπαυση και φαγητό θα χορηγείται µέσα στον εργάσιµο χρόνο, λαµβάνοντας όµως υπόψη για τη συγκεκριµένη ώρα πραγµατοποίησης του τις ανάγκες της επιχείρησης.

8.Για τους υπαγόµενους στην παρούσα (περίπτωση I και 11) έχουν εφαρµογή όλες οι θεσµικού χαρακτήρα διατάξεις της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 11.  Διάφορες παροχές κ.λπ. Διατάξεις

.ψ'για το πρ.~ης περίπτωσης 1)


 

1.Σε όλο το προσωπικό της περίπτωσης I παρέχεται, πέραν του µισθού, υποχρεωτικώς τροφή µε άρτο (γεύµα ή δείπνο) από τα σερβιριζόµεvα από τον κατάλογο του καταστήµατος είδη. Αυτή πρέπει να είναι επαρκής και καθαρή, χορηγείται δε δύο φορές κατά τον χρόνο της εργασίας εντός του 24ώρου, εφ' όσον η εργασία αυτών διαρκεί πέραν των οκτώ ωρών, άλλως άπαξ. Σε περίπτωση που κάποια καταστήµατα δεν παρέχουν τροφή στο προσωπικό τους, για οιονδήποτε λόγο, θα καταβάλλουν στο προσωπικό την αξία της ως άνω τροφής, υπολογιζοµέvης εκάστοτε στην τιµή κόστους αγοράς του καταστήµατος.

2.Στους µαγείρους και ψήστες (σκαριέρηδες) χορηγείται µπλούζα, σκούφια και ποδιά, στο δε λοιπό προσωπικό κουζίνας φόρµα. Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.

(για το προσωπικό της περίπτωσης ίί)

1.Απαγορεύεται στους εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα να απασχολούν σερβιτόρους σε εργασίες καθαρίσµατος υαλοπινάκων, αφοδευτηρίων, σαρώµατος και σφουγγαρίσµατος πλατειών και δαπέδων.

2.Σε όλο το προσωπικό χορηγείται µπλούζα και ποδιά, στον δε λαντζέρη χορηγείται επιπλέον ένα ζεύγος γάντια και ένα ζεύγος ελαστικών υποδηµάτων (γαλότσες). Ειδικώς για τους σερβιτόρους, εφ' όσον ο εργοδότης αξιώνει να φορούν στολή διάφορη της συνηθισµένης (άσπρη µπλούζα/πουκάµισο - µαύρο παντελόνι), τότε υποχρεούται να την προµηθεύει αυτός. Όλα τα ανωτέρω είδη ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν.

Άρθρο 6. ΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Τα µέρη συµφωνούν να προβούν από κοινού σε όλες τις ενδεδειγµένες ενέργειες για την κήρυξη της παρούσας κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής, καθόσον η κήρυξη αυτή θα είναι προς όφελος των µελών αµφοτέρων των συµβαλλοµένων µερών.

Άρθρο 7. ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατοµική σύµβαση εργασίας, νόµο, διάταγµα, υ.α., συλλογική ρύθµιση, κανονισµό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται µε την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 8. Διάρκεια Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1 η Μαρτίου 2023 και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2025.


 

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την

Για την

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(W

ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΒΕΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για την

Για την

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

8.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ &

ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝΕΛΛΑΔΟΣ

10