Υπολογισμός καθαρού ημερομίσθιου

μισθοδοσία αρχική
Ο μηνιαίος Καθαρός μισθός είναι : 771,46 €

Αποτελέσματα μισθοδοσίας
Μικτός Μισθός 927,5 €
Εργοδoτικές εισφορές Οι ασφαλιστικές κρατήσεις του εργοδότη που υπολογίζονται στη μισθοδοσία
206,74 €
Ασφαλ. Εισφορά Εργαζομένου Οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζομένου από τη διαχείριση της μισθοδοσίας
128,64 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 27,39 €
Καθαρός Μισθός
Η καθαρή πληρωμή το μήνα που θα λάβετε στο τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας
771,46 €
Μικτό Ωρομίσθιο 5,57 €

Μικτά Καθαρά ημερομίσθιο

Ο εργαζόμενος με ημερομίσθιο (εργατοτεχνίτης) αμοίβεται με βάση τις ημέρες που εργάστηκε το μήνα. Στη πλήρη απασχόληση είναι οι εργάσιμες μέρες για τις οποίες αμοίβεται και ασφαλίζεται είναι έξη (6) ανεξάρτητα αν δουλεύει 5 ή 6 μέρες την εβδομάδα με 40 ώρες.

Επίσης στην ασφάλιση αναγνωρίζονται οι προσμετρόμενες μέρες που μπορεί να είναι 24-27 μέρες σε αντίθεση με το υπάλληλο που είναι πάντα 25 μέρες το μήνα.

O κατώτατος μισθός στα οικοδομοτεχνικά έργα

Με βάση ΣΣΕ (247203/26.5.2022) εργατοτεχνιτών οικοδόμων

Άγαμοι Ημερομίσθιου Έγγαμοι
τεχνίτες 41 45,10
Βοηθοί τεχνιτών 38,01 41,80
Ανειδίκευτοι 35 38,50

Υπολογισμός μισθοδοσίας

Για τον εργαζόμενο Θα πρέπει να βρεθεί ο ΚΑΔ, ο ΚΩΔ. ΕΙΔ. και ο Κ.Π.Κ που ανήκει ο εργαζόμενος και όποιος συνδυασμός ισχύει για επικουρικά ταμεία π.χ ταπιδ καθώς και η προύπηρεσία και τα επιδόματα ανάλογα με τη συμβαση εργασίας κατατάσεται ο εργαζόμενος κτλ

Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης

Συνολικό κόστος εργαζομένου

To κόστος είναι είναι το άθροισμα των μικτών αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών κάθε μήνα, επιπλέον για κάθε ημερολογιακό ετός προστίθεται δώρο πάσχα, χριστουγγένων οι αποδοχές άδειας και η αποζημίωση της άδειας αν προκύπτει.

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που απασχόλησε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια ενός έτους μετράται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Ενα παράδειγμα είναι ότι απασχολήθηκαν 2 εργαζόμενοι σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης 40ωρο για ένα για 12 μήνες και ό άλλος 10 μήνες, τότε υπολογισμός είναι (12 μήνες + 10 μήνες)/ 12 μήνες = 1.83 ΕΜΕ


Oct 10, 2022

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.