ο Calculator για τον υπολογισμό μισθού είναι θα διαθέσιμος στο playstore

Πακέτο Κάλυψης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 101
Ασφαλ. Εισφορά. Εργοδότη 0 €
Μικτός Μισθός 0 €
Ασφαλ. Εισφορά Εργαζομένου. 0 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0 €
Εισφορά αλληλεγγύης 0 €
Καθαρός Μισθός 0 €


Για να υπολογίσετε τις καθαρές αποδοχές θα πρέπει πρώτα να καθορίσετε τον τύπο της εργασίας. Υπάρχουν δύο τύποι ο πρώτος είναι ο έμμισθος (υπάλληλο) ο οποίος μπορεί να εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα 8 ώρες το πενθήμερο ή 6 μέρες την εβδομάδα με 6 ώρες και 40 λεπτά. O δεύτερος είναι ο ημερομισθιος εργατοτεχνίτης όπου το εισόδημα εξαρτάται από τον αριθμό εργασίας κάθε μήνα.

Η δεύτερη παράμετρος είναι να βρείτε τον τύπο ασφάλισης και τα αντιστοιχα ποσοστά ενδεικτικά έχουμε βάλει ικα, τσμεδε. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αντοίστοιχες συμβασεις όπως είναι των εμποροϋπαλλήλων, ξενοδοχούπαλλήλων αι να επιλέξετε τα ποσοστά ασφάλισης σε κάθε συλλογική σύμβαση. Επιπλέον οι Περίοδοι απασχόλησης για το ιδιωτικό τομέα επιλέξτε 14 μήνες και όχι 12 μήνες

Μερική απασχόληση

εάν ο ημερήσιος μισθός ίσος ή μεγαλύτερο από την πρώτη ασφαλιστική κλάση τότε ως ένσημα αναγνωρίζονται οι μέρες πραγματικής εργασίας. Αν είναι ο ημερίσιος μισθός είναι μικρότερος απο την 1ή ασφαλιστική κλάση τότε τα ένσημα είναι ο μικτός μισθός/11.06.

Στη μερική απασχόληση στη περίπτωση για τετράωρη απασχόληση σε πενθήμερη εβδομάδα με χρόνο απασχόλησης 4 ώρες και άνω τότε είναι 25 ένσημα (ΣτΕ 2331/2003). Στη περίπτωση μειωμένης καθημερινής απασχόλησης π.χ 3 ώρες την ημέρα με ημερήσιο μισθό μεγαλύτερο της πρώτης ασφαλιστική κλάσης τότε είναι 21-22 ένσημα για πενθήμερη εβδομάδα και 25 ένσημα για εξαήμερη εβδομάδα. Ενω στη περίπτωση ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερο της 1ης ασφαλ. Κλάσης 11.06 τότε τα ένσημα είναι ο μικτός μισθός/11.06.

Η μέθοδος υπολογισμου που χρησιμοποιείται εδώ είναι το ωρομίσθιο βάση ασφαλιστικών ημερών εναλλακτικά υπάρχει και μέθοδος αναλογία πληρους μισθού. Στο Μηνιαίος Μικτός Μισθός Yπαλλήλου βάλτε το μισθό που θα έπαιρνε εάν δούλευε κανονικά πλήρες ωράριο. υπόδειγμα ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου

Εκ περιτροπής απασχόληση

Για μισθωτό που εργάζεται 3 ήμερες την εβδόμαδα απο 8 ώρες δικαιούται 4 ένσημα την εβδομάδα ενώ αν εργαζόταν 2 μέρες την εβδομάδα θα έπαιρνε 2 ένσημα. υπόδειγμα σύμβασης

Πρόσθετη αποσχόληση σε μερική απασχόληση

Για την περίπτωση της μερικής απασχόλησης το κριτήριο για την ύπαρξη υπερεργασίας είναι εβδομαδιαία απασχόληση για να υπάρχει προσαύξηση, δηλαδή θα πρέπει να έχει περάσει τό όριο 40 ωρών την εβδομαδα δηλαδή το συμβατικό ωράριο. Για την υπερωριακή απασχόληση λαμβάνετε υπόψη το ημερήσιου ορίου που είναι 9 ώρες για πενθήμερο και 8 για εξαήμερο.

Μέρες Αργίας

Οι μέρες αργίας είναι οι Κυριακές και οι υποχρεωτικές αργίες που είναι η μέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκ, 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα και 15 Αυγούστου και η πρωτομαγιά με αποφαση του υπουργού εργασίας κάθε χρόνο.

Άδεια Ασθενείας

H άδεια ασθενείας που βρίσκετε σε αυτόν το calculator ο υπολογισμός είναι μόνο για τη πέρίπτωση που είναι άδεια σε αναμονή μέχρι 3 ημέρες και μείωση του ημερομισθίου κατά 50%.

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

αποτελεί μέρος της φορολογίας μισθωτών και γίνεται η παρακράτηση στη πηγή, βάση παρ. 1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ. Με βάση το άρθρου 6 του ν 4646/2019 τροποποιείται το άρθρο 15 ν. 4172/2013 για το φορολογικό συντελεστή.

Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου
10.000 9% 900
20.000 22% 2.200,00
30.000 28% 2.800,00
40.000 36% 3.600,00
> 40.000 44%

Σύμφωνα παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 4172/2013 όπως αυτό ισχύει με τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του Ν 4387/2016, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15, ως άνω, μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά

777 ευρώ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
810 ευρώ για ένα εξαρτώμενο τέκνο
900 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα
1120 ευρώ για τρία εξαρτώμενα τέκνα
1340 ευρώ για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα


Επιπλέον για πάνω απο 20.000 ευρώ υπάρχει μείωση της έκπτωσης για κάθε 10.000 μείωση της έκτπωσης κατά 10

Εισφορά Αλληλεγγύης

Εισόδημα Εισφορ. Αλληλ.
0 - 12.000 0%
12.001 - 20.000 2,2%
20.001 - 30.000 5%
30.001 - 40.000 6.5%
40.001 - 65.000 7.5%
65.001-220.00 9%
> 220.000 10%

Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας

O κατωτατος μισθος 2019 01 Φεβ αυξάνεται κατά 10.9% στα 650Ε και καταργείται η υποκατώτατος μιθσός για κάτω των 25 ετων καταργείται

Νόμο 4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012


Έμμισθος- Υπάλληλος
Ηλικιά Χρόνια Πρόϋπηρεσίας Μικτό Μηναιός Επίδομα Τριετίας Επίδομα Γάμου Σύνολο Αγάμων Σύνολο Εγγαμων
> 18Ετών 0-3 650 0 65 650 715
> 24 Ετών 0-3 586,08 0 58,61 586,08 644,69
< 25 Ετών 0-3 510,95 0 51,1 510,95 562,05
αναγγελία γνωστοποίησης όρων
αναλυτικές πληροφορίες για συμβάσεις εργασίας μπορούν να βρεθούν στο site του ΟΜΕΔ (omed.gr)

Διαχείριση Μισθοδοσίας

συνήθως απαιτεί συνήθως την απόκτηση εξειδικευμένουν λογισμικού, αλλά ένα εξειδικευμένος εργαζόμενος μπορεί να τη βγάλει χειρόγραφα αν ξέρει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες αλλαγές. Αυτό χρησιμοποιώτας προγράμματα που δίνονται για τη δημιουργία και αποστολή αρχείων για το ΕΦΚΑ και το ΦΜΥ.

Πρόσληψη Εργαζομένου

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου στο ΕΦΚΑ. Μόλις γίνει η πρόσληψη θα πρέπεί να έχει τα παρακάτω έγγραφα για να του εκδόσουν το δικό του ΑΜ, στη συνέχεια θα πρέπει να το γνωστοποίησει στο λογιστή ώστε να καταχωρηθεί στην ΑΠΔ

  • Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη το αντίγραφο
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA
  • Αποδεικτικό κατοικίας όπως λογαριασμός OTE ΔΕΗ κινητής τηλεφωνίας

Νέος Εργοδότης

Αν εργοδότης προσλαμβάνει πρώτη φορά θα πρέπει να απογραφει ΕΦΚΑ για να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη και αυτο συμπληρώνοντας το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα - εισφέροντα

Υπολογισμός Κόστους Μισθοδοσίας

ο υπολογισμός και η έκδοση μισθοδοσίας είναι ένα μέρος από τις λογιστικές υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε επιχείρηση όταν απασχολεί προσωπικό. Οι εργοδοτικες εισφορες ικα υπολογισμος και η απόδοση των φόρων πρέπει να γίνετε πάντα στα χρονικά όρια που ορίζει η νομοθεσία.

H απόδειξη πληρωμής αποδοχών όπου περιλαμβάνει λεπτομέρειες του μισθού και του μισθού θα πρέπει να υπογράφεται από τον εργαζόμενο. Η μισθοδοτική κατάσταση περιέχει τη συνοπτική εικόνα για κάθε μήνα του προσωπικό της επιχειρησης.

Επιπλέον πρέπει να υποβάλλεται μια φορά το χρόνο ο ετήσιος πίνακας προσωπικού δηλαδή το εντυπο Ε4 στο χρονικό διάστημα 01 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου. Επιπλέον υποχρεούται να υποβάλει και συμπληρωματικο πίνακα προσωπικού για τις περιπτώσεις

  • για την πρόσληψη νέου εργαζομένου
  • για αλλαγές και τροποποιήσεις ωραρίων
  • για αλλαγή εκπροσώπου της επιχείρησης ή μεταβολή αποδοχών
  • σε περίπτωση βαρδιολογίου 2 φορες το χρόνο

Με την απόφαση αριθμ.40331/Δ1.13521/13-09-2019 ΦΕΚ τ.Β΄3520 / 19-9-2019, θεσπίζεται το Έντυπο Ε12 στο Εργάνη Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. Οι εργόδοτες είναι υπόχρεοι στη απογραφή οικοδομικού έργου, σε ΑΠΔ, και καταβολή εισφορών.


Εάν ψάχνετε εργασια Αθηνα ή εξωτερικό ο μισθός που αναγράφεται στις αγγελίες αναφέρεται συνήθως στο μικτό μισθό οποτε για την Ελλάδα μπορείτε ευκολα να υπολογίσετε τα καθαρα χρήματα που θα σας μείνουν απο το μικτο με το δικό μας calculator.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.