ο Calculator για τον υπολογισμό μισθού είναι θα διαθέσιμος στο playstoreΤύπος Εργαζομένου

μικτά σε καθαρά για ημερομίσθιο (εργατοτεχνίτη) πλήρης απασχόλησης είναι 6 εργάσιμες μέρες την εβδομάδας ανερξάρτητα αν δουλεύει 5 ή 6 μέρες την εβδομάδα. Για άλλες επιλογές ασφάλισης μπορείτε να επιλέξετε τα ποσοστά που ισχύουν στην εκάστοτε σύμβαση εργασίας αλλαγή ποσοστών ασφάλισης και να βάλετε τα κατάλληλα ποσοστά.

Tίτλος κτήσης

Η επιχείρηση όταν απασχολεί ευκαιρικά ιδιωτή, ο ίδιος χρειάζεται να απογραφεί στο ΕΦΚΑ με την ιδιότητα Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών με έγγραφή σύμβαση ή προφορική συμφωνία (υπέυθυνη δήλωση). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στην καθαρή αξια του παραστατικού, αφού έχει αφαιρεθεί 20% φόρος κ' 3,6% χαρτόσημο. Αρθ 55 Ν.4509/2017, με τροπ. Αρθρ.21 Ν.4578/2018, Δ.15/Γ'/67695/1825/28-12-2018, ΕΓΚ 14/2019

Προκαταβολή μισθού

Στη περιπτωση προκαταβολής μισθού όπου οι κρατήσεις για την εξόφληση γίνονται μελλοντικά ανά μήνα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ΟΓΑ 2% ή 3% συν πλεον 20% εισφορά ΟΓΑ διότι θεωρείται ότι υπάρχει δανειακή σχέση.

Διαχείριση Μισθοδοσίας

συνήθως απαιτεί συνήθως την απόκτηση εξειδικευμένουν λογισμικού, αλλά ένα εξειδικευμένος εργαζόμενος μπορεί να τη βγάλει χειρόγραφα αν ξέρει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες αλλαγές. Αυτό χρησιμοποιώτας προγράμματα που δίνονται για τη δημιουργία και αποστολή αρχείων για το ΕΦΚΑ και το ΦΜΥ.

Πρόσληψη Εργαζομένου

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου στο ΕΦΚΑ. Μόλις γίνει η πρόσληψη θα πρέπεί να έχει τα παρακάτω έγγραφα για να του εκδόσουν το δικό του ΑΜ, στη συνέχεια θα πρέπει να το γνωστοποίησει στο λογιστή ώστε να καταχωρηθεί στην ΑΠΔ

  • Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη το αντίγραφο
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA
  • Αποδεικτικό κατοικίας όπως λογαριασμός OTE ΔΕΗ κινητής τηλεφωνίας

Αν εργοδότης προσλαμβάνει πρώτη φορά θα πρέπει να απογραφει ΕΦΚΑ για να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη και αυτο συμπληρώνοντας το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα - εισφέροντα

Υπολογισμός Κόστους Μισθοδοσίας

ο υπολογισμός και η έκδοση μισθοδοσίας είναι ένα μέρος από τις λογιστικές υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε επιχείρηση όταν απασχολεί προσωπικό. Οι εργοδοτικές εισφορες και η απόδοση των φόρων πρέπει να γίνετε πάντα στα χρονικά όρια που ορίζει η νομοθεσία. Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε για την αποστολή απδ λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ του εφκα


Εάν ψάχνετε εργασια Αθηνα ή εξωτερικό ο μισθός που αναγράφεται στις αγγελίες αναφέρεται συνήθως στο μικτό μισθό οποτε για την Ελλάδα μπορείτε ευκολα να υπολογίσετε τα καθαρα χρήματα που θα σας μείνουν απο το μικτο με το δικό μας calculator.

Sep 20, 2020

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.