Καθαρός μισθός είναι : _______

μηνιαίος μερική απασχόληση αλλαγή ποσοστών

Πακέτο Κάλυψης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 101
Ασφα. Εισφορά. Εργοδ. 0 €
Μικτός Μισθός 0 €
Ασφαλ. Εισφορές. Εργαζ. 0 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0 €
Εισφορά αλληλεγγύης 0 €
Καθαρός Μισθός 0 €
Μπορεί να σας ενδιαφέρει:
Εφαρμογή στο Google Play


Τύπος Εργαζομένου

ο υπολογισμός γίνεται για έμμισθο (υπάλληλο) που δουλεύει 40 ώρες την εβδομάδα 8 ώρες κάθε μέρα.


για το ιδιωτικό τομέα επιλέξτε 14 μήνες και όχι 12 μήνες

Υπολογισμός μισθοδοσίας

για να υπολογίσετε το κόστος της μισθοδοσίας σε έναν εργαζόμενο πλήρους απασχολήσης προσθέστε τον ακαθαράριστο μισθο συν (+) τις εργοδοτικές εισφορές και πολλάπλασιάστε επι 14 μήνες στην περίπτωση που είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα.

Υπερεργασία

Οι ώρες υπερεργασίας είναι μέχρι πέντε ώρες για αυτούς που δουλεύουν 40 ώρες πενθήμερο, νόμιμο ωράριο είναι 45 ώρες. Οχτώ ώρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο 40 ώρες, δηλαδή 48 ώρες νόμιμο ώράριο. Η προσαύξηση πέρα του συμβατικού ωραρίου είναι 20% του ωρομισθίου για τις ώρες υπερεργασίας.

Υπερωρία

Οι ώρες υπερωρίας ξεκινούν απο τη 46η ώρα και μετά για αυτούς που δουλεύουν 40 ώρες πενθήμερο, η 9ώρα είναι υπεργασία και η 10η μετα υπερωρία. Για τους εργαζόμενους με εξαήμερο 40 ώρες είναι 49ή ώρα και μετά. Η προσαύξηση πέρα του νόμιμου ωραρίου είναι 40% του ωρομισθίου για ώρες υπερωρίας.

Η δήλωση υπεργασίας και υπερωρίας ειναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει με το εντύπου E8, ο εργοδότης μπορεί τη δηλώσει και με αποστολή sms.

Μέρες Αργίας

Οι μέρες αργίας είναι οι Κυριακές και οι υποχρεωτικές αργίες που είναι η μέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκ, 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα και 15 Αυγούστου και η πρωτομαγιά με αποφαση του υπουργού εργασίας κάθε χρόνο.

Μερική απασχόληση

εάν ο ημερήσιος μισθός ίσος ή μεγαλύτερο από την πρώτη ασφαλιστική κλάση τότε ως ένσημα αναγνωρίζονται οι μέρες πραγματικής εργασίας. Αν είναι ο ημερίσιος μισθός είναι μικρότερος απο την 1ή ασφαλιστική κλάση τότε τα ένσημα είναι ο μικτός μισθός/11.06.

Στη μερική απασχόληση στη περίπτωση για τετράωρη απασχόληση σε πενθήμερη εβδομάδα με χρόνο απασχόλησης 4 ώρες και άνω τότε είναι 25 ένσημα (ΣτΕ 2331/2003). Στη περίπτωση μειωμένης καθημερινής απασχόλησης π.χ 3 ώρες την ημέρα με ημερήσιο μισθό μεγαλύτερο της πρώτης ασφαλιστική κλάσης τότε είναι 21-22 ένσημα για πενθήμερη εβδομάδα και 25 ένσημα για εξαήμερη εβδομάδα. Ενω στη περίπτωση ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερο της 1ης ασφαλ. Κλάσης 11.06 τότε τα ένσημα είναι ο μικτός μισθός/11.06.

Η μέθοδος υπολογισμου που χρησιμοποιείται εδώ είναι το ωρομίσθιο βάση ασφαλιστικών ημερών εναλλακτικά υπάρχει και μέθοδος αναλογία πληρους μισθού. Στο Μηνιαίος Μικτός Μισθός Yπαλλήλου βάλτε το μισθό που θα έπαιρνε εάν δούλευε κανονικά πλήρες ωράριο.

Εκ περιτροπής απασχόληση

Για μισθωτό που εργάζεται 3 ήμερες την εβδόμαδα απο 8 ώρες δικαιούται 4 ένσημα την εβδομάδα ενώ αν εργαζόταν 2 μέρες την εβδομάδα θα έπαιρνε 2 ένσημα.

Άδεια Ασθενείας

H άδεια ασθενείας που βρίσκετε σε αυτόν το calculator ο υπολογισμός είναι μόνο για τη πέρίπτωση που είναι άδεια σε αναμονή μέχρι 3 ημέρες και μείωση του ημερομισθίου κατά 50%.

Υπολογισμός δώρου Xριστουγέννων

είναι ένας μηνιαίος μισθός ή 25 μέρες για τους ημερομίσθιους και εργάστηκαν συνεχώς από 1 Mαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Έαν το διάστημα εργασίας ήταν μικρότερο τότε καταβάλονται 2/25 μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές μέρες εργασίας. Αφαιρούνται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας, επιδοτούμενης ασθενείας ή ανευ αποδοχών και προσθέτονται προσαυξήσεις από αργίες σαν μέσος όρος κτλ. Επίσης μπορεί να υπολογίζεται και προσαύξηση επιδόματος αδείας με το συντελεστή 0,04166 .Καταβάλλται το αργότερο μέχρι την 21 Δεκεμβρίου και υπόκειται σε εισφορές.

Για το υπολογισμό δώρου χριστουγγένων πατήστε στο υπολογισμός δώρου χριστουγεννων εισάγετε των αριθμό ημερών που εργαστήκατε με βάση μικτό μισθό από 1/5 εως 31/12

Υπολογισμός δώρου Πάσχα

Το δώρο πάσχα είναι ένας μισός μηνιαίος μισθός ή 15 μέρες για τους ημερομίσθιους και εργάστηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Έαν το διάστημα εργασίας ήταν μικρότερο τότε καταβάλονται 1/15 μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθια για κάθε 8 ημερολογιακές μέρες εργασίας. Αφαιρούνται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας, επιδοτούμενης ασθένειας ή άδεια ανευ αποδοχών και συνυπολογίζονται προσαυξήσης μισθού από αργίες σας μέσος όρος κτλ. Επίσης μπορεί να υπολογίζεται και προασύξηση επιδόματος αδείας με το συντελεστή 0,04166. Το επίδομα καταβάλλεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη και υπόκειται σε εισφορές. Πατήστε στο υπολογισμός δώρου πάσχα και εισάγετε τον αριθμο ημερών εργασίας από 1/1 εώς 30/04.

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ

η πρακτική άσκηση απο φοιτητή ΤΕΙ παίρνει το 80% το κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω 25 χρονών) όπως ισχύει κάθε φορά στην ΣΣΕ. Ασφαλιστικές εισφορές είναι 1% για τον εργοδότη και του εργαζομένου είναι 0%. Ασφαλίζετε στο πακέτο 210 του ΙΚΑ και υπαρχει και επιδότηση, και δεν υπολογίζενται τα δώρα και τα επιδόματα.

Μαθητεία ΟΑΕΔ

παίρνει το 75% το κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω 25 χρονών) όπως ισχύει κάθε φορά στην ΣΣΕ. Ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο μισό (1/2) των πραγματικων μικτών αποδοχών. Επιπλέον υπάρχει επιδότηση 11Ε (14Ε για άνω του 25χρονών). Επιπλέον υπολογίζονται επιδόματα εορτών και άδειας.

Εργασία με Εργόσημο

Είναι μια ειδική περίπτωση απασχόλησης προσωπικού που παρέχει εξαρτημένη εργασία σε συχνά και μικρά διαστήματα και καλύπτει περιπτώσεις όπως κηπουρικές εργασίες ή υπηρεσίες οικιακή φροντίδας ή promotion σε supermarket. Εκδίδεται απο τράπεζες ή το ταχυδρομικό ταμιευτηριο και έχει ονομαστική αξία όπου είναι το καθαρό ποσό αμοιβής συν της ασφαλιστικές εισφορές ο calculator εδώ δεν καλύπτει αυτή την περίπτωση.

Εργασία με μπλοκάκι

είναι ένας τρόπος εργασίας μισθωτών όπου εργαζόμενος έχει κάνει έναρξη ως ατομικη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, απασχολείτε σε έναν έαν ως τρεις εργοδότες με έγγραφη σύμβαση, που έχει καταχωρηθεί στη κατάσταση συμφωνητικών. Τότε να φορολογηθούν ως μισθωτοί η περίπτωση αυτοί δεν καλύπτετε σε αυτον calculator. Νόμος παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013

Tίτλος κτήσης

Η επιχείρηση όταν απασχολεί ευκαιρικά ιδιωτή, ο ίδιος χρειάζεται να απογραφεί στο ΕΦΚΑ με την ιδιότητα Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών με έγγραφή σύμβαση ή προφορική συμφωνία (υπέυθυνη δήλωση). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στην καθαρή αξια του παραστατικού, αφού έχει αφαιρεθεί 20% φόρος κ' 3,6% χαρτόσημο. Αρθ 55 Ν.4509/2017, με τροπ. Αρθρ.21 Ν.4578/2018, Δ.15/Γ'/67695/1825/28-12-2018, ΕΓΚ 14/2019

Προκαταβολή μισθού

Στη περιπτωση προκαταβολής μισθού όπου οι κρατήσεις για την εξόφληση γίνονται μελλοντικά ανά μήνα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ΟΓΑ 2% ή 3% συν πλεον 20% εισφορά ΟΓΑ διότι θεωρείται ότι υπάρχει δανειακή σχέση.

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

αποτελεί μέρος της φορολογίας μισθωτών και γίνεται η παρακράτηση στη πηγή, βάση παρ. 1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ. Με βάση το άρθρου 6 του ν 4646/2019 τροποποιείται το άρθρο 15 ν. 4172/2013 για το φορολογικό συντελεστή.

Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου
10.000 9% 900
20.000 22% 2.200,00
30.000 28% 2.800,00
40.000 36% 3.600,00
> 40.000 44%

Σύμφωνα παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 4172/2013 όπως αυτό ισχύει με τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του Ν 4387/2016, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15, ως άνω, μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά

777 ευρώ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
810 ευρώ για ένα εξαρτώμενο τέκνο
900 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα
1120 ευρώ για τρία εξαρτώμενα τέκνα
1340 ευρώ για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα


Επιπλέον για πάνω απο 20.000 ευρώ υπάρχει μείωση της έκπτωσης για κάθε 10.000 μείωση της έκτπωσης κατά 10

Εισφορά Αλληλεγγύης

Εισόδημα Εισφορ. Αλληλ.
0 - 12.000 0%
12.001 - 20.000 2,2%
20.001 - 30.000 5%
30.001 - 40.000 6.5%
40.001 - 65.000 7.5%
65.001-220.00 9%
> 220.000 10%

Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας

O κατωτατος μισθος 2019 01 Φεβ αυξάνεται κατά 10.9% στα 650Ε και καταργείται η υποκατώτατος μιθσός για κάτω των 25 ετων καταργείται

Νόμο 4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012
Ημερομίσθιος - Εργατοτεχνίτης
Ηλικιά Χρόνια Πρόϋπηρεσίας Μικτό Ημερομίσθιο Επίδομα Τριετίας Επίδομα Γάμου Σύνολο Αγάμων Σύνολο Εγγαμων
>18 Year 0-3 29.04 0 2.9 29.04 31.94
> 25 Ετών 0-3 26,18 0 2,62 26,18 28,18
< 25 Ετών 0-3 22,83 0 2,28 22,83 25,118


Έμμισθος- Υπάλληλος
Ηλικιά Χρόνια Πρόϋπηρεσίας Μικτό Μηναιός Επίδομα Τριετίας Επίδομα Γάμου Σύνολο Αγάμων Σύνολο Εγγαμων
> 18Ετών 0-3 650 0 65 650 715
> 24 Ετών 0-3 586,08 0 58,61 586,08 644,69
< 25 Ετών 0-3 510,95 0 51,1 510,95 562,05

αναλυτικές πληροφορίες για συμβάσεις εργασίας μπορούν να βρεθούν στο site του ΟΜΕΔ (omed.gr)

Διαχείριση Μισθοδοσίας

συνήθως απαιτεί συνήθως την απόκτηση εξειδικευμένουν λογισμικού, αλλά ένα εξειδικευμένος εργαζόμενος μπορεί να τη βγάλει χειρόγραφα αν ξέρει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες αλλαγές. Αυτό χρησιμοποιώτας προγράμματα που δίνονται για τη δημιουργία και αποστολή αρχείων για το ΕΦΚΑ και το ΦΜΥ.

Πρόσληψη Εργαζομένου

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου στο ΕΦΚΑ. Μόλις γίνει η πρόσληψη θα πρέπεί να έχει τα παρακάτω έγγραφα για να του εκδόσουν το δικό του ΑΜ, στη συνέχεια θα πρέπει να το γνωστοποίησει στο λογιστή ώστε να καταχωρηθεί στην ΑΠΔ

  • Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη το αντίγραφο
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA
  • Αποδεικτικό κατοικίας όπως λογαριασμός OTE ΔΕΗ κινητής τηλεφωνίας

Νέος Εργοδότης

Αν εργοδότης προσλαμβάνει πρώτη φορά θα πρέπει να απογραφει ΕΦΚΑ για να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη και αυτο συμπληρώνοντας το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα - εισφέροντα

Υπολογισμός Κόστους Μισθοδοσίας

ο υπολογισμός και η έκδοση μισθοδοσίας είναι ένα μέρος από τις λογιστικές υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε επιχείρηση όταν απασχολεί προσωπικό. Οι εργοδοτικες εισφορες ικα υπολογισμος και η απόδοση των φόρων πρέπει να γίνετε πάντα στα χρονικά όρια που ορίζει η νομοθεσία.


Εάν ψάχνετε εργασια Αθηνα ή εξωτερικό ο μισθός που αναγράφεται στις αγγελίες αναφέρεται συνήθως στο μικτό μισθό οποτε για την Ελλάδα μπορείτε ευκολα να υπολογίσετε τα καθαρα χρήματα που θα σας μείνουν απο το μικτο με το δικό μας calculator.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.