ο Calculator για τον υπολογισμό μισθού είναι θα διαθέσιμος στο playstore

Πακέτο Κάλυψης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 101
Εργοδoτικές εισφορές 158,14 €
Μικτός Μισθός 650 €
Ασφαλ. Εισφορά Εργαζομένου. 99,64 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0 €
Εισφορά αλληλεγγύης 0 €
Καθαρός Μισθός 550,36 €


Μικτός Μισθός

Είναι το ποσό που περιλαμβάνει το καθαρό εισόδημα ανά μήνα συν τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου πλέον τους λοιπούς φόρους. Αυτό μπορεί να προσαυξάνεται το μήνα αν υπάρχουν υπερωρίες, βραδινά και αργίες. Τα κατώτα όρια του μισθού στην απασχόληση εξαρτάται από συνθήκες όπως είναι η προϋπηρεσία ή παραμέτρους που ορίζονται από μια σύμβαση εργασίας τύπος επιχειρησιακής, ομοιοεπαγγελματικής, κλαδική κτλ.

Υπάρχουν δύο τύποι εργαζομένων ο πρώτος είναι ο υπάλληλος ο οποίος μπορεί εργάζεται σε πλήρη απασχόληση 40 ώρες την εβδομάδα και 8 ώρες την ημέρα σε πενθήμερο ή 6 μέρες την εβδομάδα με 6 ώρες και 40 λεπτά. O δεύτερος τύπος είναι το ημερομίσθιο για εργατοτεχνίτες όπου το εισόδημα εξαρτάται από τον αριθμό ημερών εργασίας κάθε μήνα.

Ένα επιπλέον βασικός διαχωρισμός μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι οι περίοδοι απασχόλησης για το ιδιωτικό τομέα 14 μήνες και όχι 12 μήνες

Mικτα καθαρα παράμετροι

Επιπλέον είναι απαραίτητο βρείτε τα αντιστοιχα ποσοστά ασφάλισης, ενδεικτικά έχουμε βάλει ικα, τσμεδε αλλά μπορείτε να βρείτε και να δείτε δείτε αναλυτικά τους κωδικούς πακέτων κάλυψης (ΚΠΚ) και να του εισάγετε στα ποσοστά ασφάλισης. Εάν υπάρχει προϋπηρεσία ή προκύπτουν λοιπά επιδόματα μπορείτε να κάνετε τη προσαύξηση με βάση αυτά που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση κάθε συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μερικές περιπτώσεις η κλαδική σύμβαση π.χ. εμπορικών επιχείρησεων, η ΣΣΕ επισιτιστικών καταστημάτων, ξενοδοχοϋπαλλήλων, ή τοπική ομοιοεπαγγελματική.

Υπερεργασία

Οι ώρες που αποτελούν υπερεργασία είναι μέχρι 5 πέντε ώρες για όσους έχουν συμβατικό ωράριο 40 ώρες πενθήμερης εργασίας (8 ώρες / ημέρα), δηλαδή το νόμιμο τους ωράριο είναι 45 ώρες εβδομαδιαίως και η 9η ώρα έχει την έννοια υπερεργασίας.

Για τη περίπτωση του 6ημέρου το νόμιμο ωράριο είναι 48 ώρες, δηλαδή ώρες που μπορουν να μπουν στην έννοιας της υπερεργασίας είναι μέχρι 8 οκτώ ωρες με ανώτατο όριο 2 ώρες ανά ημέρα.

Η προσαύξηση πέρα του συμβατικού ωραρίου περιέχει προσαύξηση 20% του ωρομισθίου για τις ώρες υπερεργασίας.

Υπερωρίες

Οι ώρες υπερωρίας αποτελούν αυτές που ξεπερνούν το νόμιμο ωράριο δηλαδή αυτό που περιλαμβάνει το συμβατικό συν τις ώρες υπερεργασίας. Συγκεκριμένα για την περίπτωση του της πληρης πενθήμερης εργασίας η υπερωρία ξεκινά την 46η ώρα και μετά και λογαριάζεται η 10ή ώρα και μετά εργασία σε μια ημέρα.

Για τους απασχολούμε με 6ήμερο οι υπερωρίες ξεκινούν από τη 49η ώρα και μετά. Η προσαύξηση πέρα του νομίμου ωραρίου είναι 40% του ωρομισθίου για κάθε υπερωρία.

H δήλωση υπερεργασίας και υπερωρίας είναι υποχρεωτική και συμπληρώνεται στο εντύπο E8, ο εργοδότης μπορεί τη δηλώσει και με αποστολή sms.

Παροχής σε είδος

Οι εργαζόμενοι εκτός από τα καθαρά χρήματα μπόρουν ως μισθό μπορει να χαρακτηριστεί και η παροχής σε είδος απο την εταιρεία όπου μπορεί να είναι οχήματα, η παραχώρηση κατοικίας ,δάνειο, δικαιώματα προαίρεσης στην απόκτηση μετοχών της επιχείρησης. Η προκαταβολή μισθού δεν είναι παροχής σε ίδιος (αρ.13ν.4172/2013)

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

Στη φορολογία εισοδήματος ο ΦΜΥ ακολουθεί έχει προοδευτική αύξηση, αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο το εισόδημα τόσο μεγαλύτερος και φόρος. Τα ποσοστά είναι οριακή εφαρμογή δηλαδή σε κάθε επίπεδο εισοδήματος εφαρμόζεται το ανάλογο ποσοστό. Ο χρόνος εφαρμογής είναι ότι γίνεται η παρακράτηση γίνεται στη πηγή.

Φορολογητέο εισόδημα Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου
10.000 9% 900
20.000 22% 2.200,00
30.000 28% 2.800,00
40.000 36% 3.600,00
> 40.000 44%

βάση παρ. 1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ. Με βάση το άρθρου 6 του ν 4646/2019 τροποποιείται το άρθρο 15 ν. 4172/2013 για το φορολογικό συντελεστή. Επιπλέον για πάνω 12.000 υπάρχουν κάποιο επιπλέον κανόνες για τον υπολογισμός του φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Σύμφωνα παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 4172/2013 όπως αυτό ισχύει με τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του Ν 4387/2016, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15, ως άνω, μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά

  • 777 ευρώ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
  • 810 ευρώ για 1 εξαρτώμενο τέκνο
  • 900 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα
  • 1120 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα
  • 1340 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα


Επιπλέον για πάνω απο 20.000 ευρώ υπάρχει μείωση της έκπτωσης για κάθε 10.000 μείωση της έκτπωσης κατά 10

Το εργατικό κόστος μισθοδοσίας υπολογίζετε αν προσθέστε τον μεικτό μισθό συν (+) τις εργοδοτικές εισφορές και πολλάπλασιάστε επι 14 μήνες στην περίπτωση που είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Η προσμέτρηση προϋπηρεσίας για εργαζόμενο άνω των 25 για κάθε τριετία υπάρχει προσαύξηση 10% επι του μικτού για κάθε τριετία

Μέρες Αργίας

Οι μέρες αργίας είναι οι Κυριακές και οι υποχρεωτικές αργίες που είναι η μέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκ, 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα και 15 Αυγούστου και η πρωτομαγιά με αποφαση του υπουργού εργασίας κάθε χρόνο.

Άδεια Ασθενείας

H άδεια ασθενείας που βρίσκετε σε αυτόν το calculator ο υπολογισμός είναι μόνο για τη πέρίπτωση που είναι άδεια σε αναμονή μέχρι 3 ημέρες και μείωση του ημερομισθίου κατά 50%.

Υπολογισμός δώρου Xριστουγέννων

είναι ένας μηνιαίος μισθός ή 25 μέρες για τους ημερομίσθιους και εργάστηκαν συνεχώς από 1 Mαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Έαν το διάστημα εργασίας ήταν μικρότερο τότε καταβάλονται 2/25 μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές μέρες εργασίας. Αφαιρούνται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας, επιδοτούμενης ασθενείας ή ανευ αποδοχών και προσθέτονται προσαυξήσεις από αργίες σαν μέσος όρος κτλ. Επίσης μπορεί να υπολογίζεται και προσαύξηση επιδόματος αδείας με το συντελεστή 0,04166 .Καταβάλλται το αργότερο μέχρι την 21 Δεκεμβρίου και υπόκειται σε εισφορές.

Για το υπολογισμό δώρου χριστουγγένων πατήστε στο υπολογισμός δώρου χριστουγεννων εισάγετε των αριθμό ημερών που εργαστήκατε με βάση μικτό μισθό από 1/5 εως 31/12

Υπολογισμός δώρου Πάσχα

Το δώρο πάσχα είναι ένας μισός μηνιαίος μισθός ή 15 μέρες για τους ημερομίσθιους και εργάστηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Έαν το διάστημα εργασίας ήταν μικρότερο τότε καταβάλονται 1/15 μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθια για κάθε 8 ημερολογιακές μέρες εργασίας. Αφαιρούνται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας, επιδοτούμενης ασθένειας ή άδεια ανευ αποδοχών και συνυπολογίζονται προσαυξήσης μισθού από αργίες σας μέσος όρος κτλ. Επίσης μπορεί να υπολογίζεται και προασύξηση επιδόματος αδείας με το συντελεστή 0,04166. Το επίδομα καταβάλλεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη και υπόκειται σε εισφορές. Πατήστε στο υπολογισμός δώρου πάσχα και εισάγετε τον αριθμο ημερών εργασίας από 1/1 εώς 30/04.

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ

η πρακτική άσκηση απο φοιτητή ΤΕΙ παίρνει το 80% το κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω 25 χρονών) όπως ισχύει κάθε φορά στην ΣΣΕ. Ασφαλιστικές εισφορές είναι 1% για τον εργοδότη και του εργαζομένου είναι 0%. Ασφαλίζετε στο πακέτο 210 του ΙΚΑ και υπαρχει και επιδότηση, και δεν υπολογίζενται τα δώρα και τα επιδόματα.

Μαθητεία ΟΑΕΔ

παίρνει το 75% το κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω 25 χρονών) όπως ισχύει κάθε φορά στην ΣΣΕ. Ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο μισό (1/2) των πραγματικων μικτών αποδοχών. Επιπλέον υπάρχει επιδότηση 11Ε (14Ε για άνω του 25χρονών). Επιπλέον υπολογίζονται επιδόματα εορτών και άδειας.

Εργασία με Εργόσημο

Είναι μια ειδική περίπτωση απασχόλησης προσωπικού που παρέχει εξαρτημένη εργασία σε συχνά και μικρά διαστήματα και καλύπτει περιπτώσεις όπως κηπουρικές εργασίες ή υπηρεσίες οικιακή φροντίδας ή promotion σε supermarket. Εκδίδεται απο τράπεζες ή το ταχυδρομικό ταμιευτηριο και έχει ονομαστική αξία όπου είναι το καθαρό ποσό αμοιβής συν της ασφαλιστικές εισφορές ο calculator εδώ δεν καλύπτει αυτή την περίπτωση.

Εισφορά Αλληλεγγύης

Εισόδημα Εισφορ. Αλληλ.
0 - 12.000 0%
12.001 - 20.000 2,2%
20.001 - 30.000 5%
30.001 - 40.000 6.5%
40.001 - 65.000 7.5%
65.001-220.00 9%
> 220.000 10%

Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας

O κατωτατος μισθος 2019 01 Φεβ αυξάνεται κατά 10.9% στα 650Ε και καταργείται η υποκατώτατος μιθσός για κάτω των 25 ετων καταργείται

Νόμο 4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012


Έμμισθος- Υπάλληλος
Ηλικιά Χρόνια Πρόϋπηρεσίας Μικτό Μηναιός Επίδομα Τριετίας Επίδομα Γάμου Σύνολο Αγάμων Σύνολο Εγγαμων
> 18Ετών 0-3 650 0 65 650 715
> 24 Ετών 0-3 586,08 0 58,61 586,08 644,69
< 25 Ετών 0-3 510,95 0 51,1 510,95 562,05

αναλυτικές πληροφορίες για συμβάσεις εργασίας μπορούν να βρεθούν στο site του ΟΜΕΔ (omed.gr)

Προϋπηρεσία και τριετίες

Έτη Προϋπηρεσίας Βασικός Μισθός Προσαύξηση Σύνολο
0 - 3 650 0 650
3 - 6 650 65 715
6 - 9 650 130 780
> 9 650 195 845

Προκαταβολή μισθού

Στη περιπτωση προκαταβολής μισθού όπου οι κρατήσεις για την εξόφληση γίνονται μελλοντικά ανά μήνα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ΟΓΑ 2% ή 3% συν πλεον 20% εισφορά ΟΓΑ διότι θεωρείται ότι υπάρχει δανειακή σχέση.

Ετήσιος πίνακας προσωπικού

Ο αυτό πινακας (εντυπο Ε4) υποβάλλετε μια φορά το χρόνο μεταξυ 01 οκτωβρίου και 31 οκτωβρίου και περιλαμβάνει πληρφορίες για το προσωπικό που απασχολείτε σε μια επιχείρηση

Διαχείριση Μισθοδοσίας

συνήθως απαιτεί συνήθως την απόκτηση εξειδικευμένουν λογισμικού, αλλά ένα εξειδικευμένος εργαζόμενος μπορεί να τη βγάλει χειρόγραφα αν ξέρει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες αλλαγές. Αυτό χρησιμοποιώτας προγράμματα που δίνονται για τη δημιουργία και αποστολή αρχείων για το ΕΦΚΑ και το ΦΜΥ.

Πρόσληψη Εργαζομένου

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου στο ΕΦΚΑ. Μόλις γίνει η πρόσληψη θα πρέπεί να έχει τα παρακάτω έγγραφα για να του εκδόσουν το δικό του ΑΜ, στη συνέχεια θα πρέπει να το γνωστοποίησει στο λογιστή ώστε να καταχωρηθεί στην ΑΠΔ

  • Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη το αντίγραφο
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA
  • Αποδεικτικό κατοικίας όπως λογαριασμός OTE ΔΕΗ κινητής τηλεφωνίας

Αν εργοδότης προσλαμβάνει πρώτη φορά θα πρέπει να απογραφει ΕΦΚΑ για να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη και αυτο συμπληρώνοντας το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα - εισφέροντα

Υπολογισμός Κόστους Μισθοδοσίας

Είναι υπολογισμός εργοδοτικών εισφορών + μικτές αποδοχές ενός εργαζόμενου, ο υπολογισμός και η έκδοση μισθοδοσίας είναι ένα μέρος από τις λογιστικές υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε επιχείρηση όταν απασχολεί προσωπικό. Οι εργοδοτικές εισφορες και η απόδοση των φόρων πρέπει να γίνετε πάντα στα χρονικά όρια που ορίζει η νομοθεσία. Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε για την αποστολή απδ λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ του εφκα


Oct 09, 2020

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.