Καθαρός μισθός είναι : _______

ημερομίσθιο μερική απασχόληση αλλαγή ποσοστών

Πακέτο Κάλυψης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 101
Ασφα. Εισφορά. Εργοδ. 0,00 €
Μικτός Μισθός 0,00 €
Ασφαλ. Εισφορές. Εργαζ. 0,00 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0,00 €
Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 €
Καθαρός Μισθός 0,00 €
share on mobile


Τύπος Εργαζομένου ο υπολογισμός γίνεται για έμμισθο (υπάλληλο) που δουλεύει 40 ώρες την εβδομάδα 8 ώρες κάθε μέρα.


Υπερεργασία Οι ώρες υπερεργασίας είναι μέχρι πέντε ώρες για αυτούς που δουλεύουν 40 ώρες πενθήμερο, νόμιμο ωράριο είναι 45 ώρες. Οχτώ ώρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο 40 ώρες, δηλαδή 48 ώρες νόμιμο ώράριο. Η προσαύξηση πέρα του συμβατικού ωραρίου είναι 20% του ωρομισθίου για τις ώρες υπερεργασίας.


Υπερωρία Οι ώρες υπερωρίας ξεκινούν απο τη 46η ώρα και μετά για αυτούς που δουλεύουν 40 ώρες πενθήμερο, η 9ώρα είναι υπεργασία και η 10η μετα υπερωρία. Για τους εργαζόμενους με εξαήμερο 40 ώρες είναι 49ή ώρα και μετά. Η προσαύξηση πέρα του νόμιμου ωραρίου είναι 40% του ωρομισθίου για ώρες υπερωρίας.


Μέρες Αργίας Οι μέρες αργίας είναι οι Κυριακές και οι υποχρεωτικές αργίες που είναι η μέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκ, 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα και 15 Αυγούστου και η πρωτομαγιά με αποφαση του υπουργού εργασίας κάθε χρόνο.


Μερική απασχόληση εάν ο ημερήσιος μισθός ίσος ή μεγαλύτερο από την πρώτη ασφαλιστική κλάση τότε ως ένσημα αναγνωρίζονται οι μέρες πραγματικής εργασίας. Αν είναι μικρότερος απο την 1ή ασφαλιστική κλάση τότε τα ένσημα είναι ο μικτός μισθός/11.06 . Για τετράωρη απασχόληση πενθήμερο ο αριθμός των ενσήμων είναι 22. Η μέθοδος υπολογισμου που χρησιμοποιείται εδώ είναι το ωρομίσθιο βάση ασφαλιστικών ημερών εναλλακτικά υπάρχει και μέθοδος αναλογία πληρους μισθού. Στο Μηνιαίος Μικτός Μισθός Yπαλλήλου βάλτε το μισθό που θα έπαιρνε εάν δούλευε κανονικά πλήρες ωράριο.


Εκ περιτροπής απασχόληση Για μισθωτό που εργάζεται 3 ήμερες την εβδόμαδα απο 8 ώρες δικαιούται 4 ένσημα την εβδομάδα ενώ αν εργαζόταν 2 μέρες την εβδομάδα θα έπαιρνε 2 ένσημα.


Άδεια Ασθενείας H άδεια ασθενείας που βρίσκετε σε αυτόν το calculator ο υπολογισμός είναι μόνο για τη πέρίπτωση που είναι άδεια σε αναμονή μέχρι 3 ημέρες και μείωση του ημερομισθίου κατά 50%.


Δώρο Χριστουγέννων είναι ένας μηνιαίος μισθός ή 25 μέρες για τους ημερομίσθιους και εργάστηκαν συνεχώς από 1 Mαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Έαν το διάστημα εργασίας ήταν μικρότερο τότε καταβάλονται 2/25 μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές μέρες εργασίας. Αφαιρούνται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας, επιδοτούμενης ασθενείας ή ανευ αποδοχών και προσθέτονται προσαυξήσεις από αργίες σαν μέσος όρος κτλ. Επίσης μπορεί να υπολογίζεται και προσαύξηση επιδόματος αδείας με το συντελεστή 0,04166 .Καταβάλλται το αργότερο μέχρι την 21 Δεκεμβρίου και υπόκειται σε εισφορές.


Δώρο Πάσχα είναι ένας μισός μηνιαίος μισθός ή 15 μέρες για τους ημερομίσθιους και εργάστηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Έαν το διάστημα εργασίας ήταν μικρότερο τότε καταβάλονται 1/15 μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθια για κάθε 8 ημερολογιακές μέρες εργασίας. Αφαιρούνται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας, επιδοτούμενης ασθένειας ή άδεια ανευ αποδοχών και συνυπολογίζονται προσαυξήσης μισθού από αργίες σας μέσος όρος κτλ. Επίσης μπορεί να υπολογίζεται και προασύξηση επιδόματος αδείας με το συντελεστή 0,04166. Το επίδομα καταβάλλεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη και υπόκειται σε εισφορές.


Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ η πρακτική άσκηση απο φοιτητή ΤΕΙ παίρνει το 80% το κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω 25 χρονών) όπως ισχύει κάθε φορά στην ΣΣΕ. Ασφαλιστικές εισφορές είναι 1% για τον εργοδότη και του εργαζομένου είναι 0%. Ασφαλίζετε στο πακέτο 210 του ΙΚΑ και υπαρχει και επιδότηση, και δεν υπολογίζενται τα δώρα και τα επιδόματα.


Μαθητεία ΟΑΕΔ παίρνει το 75% το κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω 25 χρονών) όπως ισχύει κάθε φορά στην ΣΣΕ. Ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο μισό (1/2) των πραγματικων μικτών αποδοχών. Επιπλέον υπάρχει επιδότηση 11Ε (14Ε για άνω του 25χρονών). Επιπλέον υπολογίζονται επιδόματα εορτών και άδειας.


Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών η παρακράτηση γίνεται με βάση παρ. 1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ

Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου
20.000 22% 4.400,00
30.000 29% 2.900,00
40.000 37% 3.700,00
> 40.000 45%

Σύμφωνα παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 4172/2013 όπως αυτό ισχύει με τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του Ν 4387/2016, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15, ως άνω, μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά

1.900 ευρώ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
1.950 ευρώ για ένα εξαρτώμενο τέκνο
2.000 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα
2.100 ευρώ για τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω


Επιπλέον για πάνω απο 20.000 ευρώ υπάρχει μείωση της έκπτωσης για κάθε 10.000 μείωση της έκτπωσης κατά 10
Εισφορά Αλληλεγγύης
Εισόδημα Εισφορ. Αλληλ.
0 - 12.000 0%
12.001 - 20.000 2,2%
20.001 - 30.000 5%
30.001 - 40.000 6.5%
40.001 - 65.000 7.5%
65.001-220.00 9%
> 220.000 10%


Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας Νόμο 4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012
Ημερομίσθιος - Εργατοτεχνίτης
Ηλικιά Χρόνια Πρόϋπηρεσίας Μικτό Ημερομίσθιο Επίδομα Τριετίας Επίδομα Γάμου Σύνολο Αγάμων Σύνολο Εγγαμων
> 25 Ετών 0-3 26,18 0 2,62 26,18 28,18
< 25 Ετών 0-3 22,83 0 2,28 22,83 25,118


Έμμισθος- Υπάλληλος
Ηλικιά Χρόνια Πρόϋπηρεσίας Μικτό Ημερομίσθιο Επίδομα Τριετίας Επίδομα Γάμου Σύνολο Αγάμων Σύνολο Εγγαμων
> 25 Ετών 0-3 586,08 0 58,61 586,08 644,69
< 25 Ετών 0-3 510,95 0 51,1 510,95 562,05
αναλυτικές πληροφορίες για συμβάσεις εργασίας μπορούν να βρεθούν στο site του ΟΜΕΔ (omed.gr)


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.