Για ακριβή υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών το 2018 Κερδη προ φόρων προηγ. έτους εισάγετε:
(Έσοδα '18-Έξοδα '18+Ασφαλιστικές Εισφορές 2018)

Αποτελέσματα
Ασφαλιστικές Εισφορές 0,00 €
Κέρδη προ Φόρων 0,00 €
Φόρος 0,00 €
Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 €
Τέλος Επιτηδεύματος 0,00 €
Κέρδη μετά Φόρων 0,00 €
Συμψηφισμός προπλ. φόρου 0,00 €
Εισόδημα που έμεινε 0,00 €
share on mobile
Σημείωση στα ακαθάριστα ετήσια έσοδα εισάγετε τα έσοδα της επιχείρησης σας αφού έχετε πρώτα αφαιρέσει τον φπα γιατί δεν αποτελεί μέρος των εσόδων σας.

Πόσα έσοδα πρέπει να έχω για να έχω ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους

Παρόλο που το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα είναι πολύπλοκο είτε φτιάχνετε το δικός ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή έχετε ήδη μια επιχείρηση είναι πολύ βασικό να γνωρίζετε, πόσα έσοδα πρέπει να κάνεις για να μην έχεις ζημίες ή να υπολογίσεις επακριβώς τα χρήματα που θα που θα σας μείνουν στο τέλος.

Κέρδη προ φόρων του προηγούμενου έτους

είναι η διαφορά έσοδα - εξοδα του προηγούμενου έτους πριν τοn υπολογισμό των φόρων, άν εχετε κάνει έναρξη πρώτη φορά βάλτε το 0. Aυτό το πεδιο συγκεκρίμενα καθορίζει οι ασφαλιστικες εισφορές που θα πληρώσετε. Προσοχή για το 2018 στις ασφαλιστικές δαπάνες προστιθενται αντι αφαιρούνται, και μόνο για το έτος 2018 υπάρχει έκτπωση 15% στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

  • 2017 στο Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = Εσοδα 2016 - Εξοδα 2016 - Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2016
  • 2018 στο Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = (Εσοδα 2017 - Εξοδα 2017 + Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2017)*0,85
  • 2019 Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = Έσοδα 2018 - Εξοδα 2018 + Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2018
Πηγή: Αριθ. 25599/1453/2017 Τροποποίηση της 61502/3399/30.12.2016 [ 07-06-2017 ]

Οι ασφαλιστικές εισφορές

υπολογίζονται με βάση τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς, οπότε θα πρέπει να βάλετε τα κέρδη προ φόρων του προηγούμενου έτους για να υπολογίσετε τις ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσετε τη φετινή χρονία. Έαν έχετε μηδενικά κέρδη ή ζημία τη προηγούμενη χρονιά ως βάση υπολογισμού των εισφορών της φετινής χρονιάς είναι ο κατώτατος μισθός του άγαμου μισθωτού που είναι 650 €. Επιπλέον πέρα του ποσού που υπολογίζεται για τις ασφαλιστικές εισφορές προστίθενται και ένα σταθερό ποσό 10€ κάθε μήνα υπέρ ΟΑΕΔ, προκύπτει το χρονο μια επιβάρυνση των 120 ευρώ επιπλέον υπερ ΟΑΕΔ.

Πηγή: Αριθμ. οικ. 61502/3399 (ΦΕΚ Β' 4330/30-12-2016) (11-01-2017)

Απο τις 2019 και μετά οι ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξιοδοτικό μειώνεται απο το 20% στο 13,33%. Για τους νέους επαγγελματίες μέχρι τα πρώτα 5 ετη ως κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται το 70% το κατώτατο ημερομισθίου.

Προκαταβολή φόρου

σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να προπληρώνεται και το φόρο κερδών του επόμενου έτους με βάση τα φετινά σας έσοδα, εάν το επόμενο έτος υπάρχει διαφορα θα γίνεται ένα συμψιφισμός. Για παράδειγμα εάν είστε καινούργια επιχείρηση το πρωτο χρόνο λειτουργίας η φορολογία στα κέρδη σας είναι 3000 € τότε η προκαταβολή φόρου που είναι 100% θα είναι αλλα 3000 €. Την επόμενη χρονιά έαν τα κέρδη σας μειώθηκαν και η φορολογία τους είναι 2000 € συν άλλα 2000 η προκαταβολή, αλλά θα έχετε επιστροφή 3000 € οπότε το συνολο του φόρου στα κέρδη θα είναι 1000 €.

Επιπλέον για όσους κάνουν δήλωση απο επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά η προκαταβολή φόρου ειναι 50%

Ελεύθερος Επαγγελματίας

συμφωνα με το ελληνικό φορολογικό σύστημα ελευθέρια επαγγέλματα ανήκουν τα παρακάτω ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα.

Πηγή: άρθρο 48 παρ. 1 (Ν.2238/1994)

Εμπορική ιδιότητα

Αυτή την ιδιότητα την έχουν όσοι προβαίνουν σε εμπορικές πράξεις και σύνυθες επάγγελμα τους είναι ή εμπορία. Όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να εγγραφουν στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το παρ.1.άρθ.1.3419/2005.

Τέλος Επιτυδεύματος

επιβάλλετε σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις όταν λειτουργούν πάνω από 5 χρονια. Ειναι 650€ και εναι υποχρεωτικός να πληρωθεί παρά το γεγονος εάν εχετε μηδενικά έσοδα ή ζημίες.

Μορφές Εταιρειών

Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο απλή μορφή επιχείρησης, άλλά όταν συνεργάζονται δύο ή περισσότερα άτομα μπορείται να προχωρήσετε στην ίδρυση εταιρείας όπου κάθε μορφή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειωνεκτήματα σας συμφέρει περισσότερο με βοήθεια από κάποιο λογιστικό γραφείο

Λογιστική Βάση

Είναι η αναγνώριση των γεγονότων συναλλαγής στον χρόνο που προκύπτουν χρονολογικά και όχι στο χρόνο ταμειακής είσπραξης ή πληρωμής και η αξία συμπεριλαμβάνεται στις χρηματοικονομικές καταστάσεις.

Φορολογική Βάση

Η αξία που αναγνωρίζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.

Οι διαφόρες μεταξύ λογιστική και φορολογικής που προκυπτουν είναιοι προσωρινές διαφορές για ένα στοιχείο όπου η διαφορά αναστρέφεται στο μέλλον και εγγράφονται στον πίνακας Κ' του Ε3. Οι μόνιμες είναι οι διαφορές που δεν αναστρέφονται και εγγράφονται στον πίνακα Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Για πάράδειγμα έξοδα όπως το τέλος επιτηδεύματος, δαπάνες ψυχαγωγίας που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, πρόστιμα και προσαυξήσεις, τιμολόγια άνω των 500Ε που δεν εξοφλήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος αλλά με μετρητά συμπεριλαμβάνονται εως δαπάνες στη λογιστική βάση. Στη φορολογική βάση δεν συμμετέχουν ως δαπάνες και επιπλέον αποτελούν μόνιμες διαφορές.

H ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί έσοδο στη φορολογική βάση αλλά όχι στη λογιστική.

Ενω οι ασφαλιστικές εισφορές ακόμα και αν δεν πληρώθουν εξολοκλήρου για ένα έτος υπολογίζονται στη λογιστική βάση ενώ στη φορολογική μετράει μόνο το ποσό που πληρώθηκέ, αν στο επόμενο χρόνο πληρωθούν αναγνωρίζονται τότε.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης

I + Κύκλος εργασιών
Ι - Κόστος πωλήσεων
Ι = Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλεύσεως
I + άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
I - Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
I - Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Ι = Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Ι + εσοδα χρεωγραφων I + πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
I + χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
I = Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
II + Εκτατα κ' ανόργανα έσοδα, έκτατα κέρδη, εκτατα έσοδα προηγούμενων χρήσεων
II - Εκτατα κ' ανόργανα έξοδα, έκτατες ζημιέςς, εκτατα έξοδα προηγούμενων χρήσεων,
II = οργανικά και έκτατα αποτελέσματα
ΙΙ - Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχείων
ΙΙ - αποσβέσεις ενσωματεμένς στο λειτουργικό κόστος
= Kαθαρά αποτελέσματα χρήσεως


Κατάσταση φορολογική αναμόρφωσης συμπληρώνεται από τους νόμους
άρθρων 22, 22Α, 23, 24 και 26 του ν.4172/2013 (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες) κτλ
δαπάνες των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων κ κινητή τηλεφωνία (άρθρο 31 ν.2238/1994
.

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.