Το καθαρό εισοδημα είναι : _______Ασφαλιστικές Εισφορές 0,00 €
Κέρδη προ Φόρων 0,00 €
Φόρος 0,00 €
Τέλος Επιτηδεύματος 0,00 €
Κέρδη μετά Φόρων 0,00 €
Συμψηφισμός προπλ. φόρου 0,00 €
Εισόδημα που έμεινε 0,00 €
Remaining Income
1st Year2nd Year

Πόσα έσοδα πρέπει να έχω για να έχω ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους

Παρόλο που το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα είναι πολύπλοκο είτε φτιάχνετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή έχετε ήδη μια επιχείρηση είναι σημαντικό να γνωρίζετε το ύψος εσόδων πρέπει να πετύχετε για να μην έχετε ζημίες ή πόσα θα βγάλετε στο τέλος της χρονιά.

Κέρδη προ φόρων του προηγούμενου έτους

είναι η διαφορά έσοδα - εξοδα του προηγούμενου έτους πριν τοn υπολογισμό των φόρων, άν εχετε κάνει έναρξη πρώτη φορά βάλτε το 0. Aυτό το πεδιο συγκεκρίμενα καθορίζει οι ασφαλιστικες εισφορές που θα πληρώσετε. Προσοχή για το 2018 στις ασφαλιστικές δαπάνες προστιθενται αντι αφαιρούνται, και μόνο για το έτος 2018 υπάρχει έκτπωση 15% στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

  • 2017 στο Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = Εσοδα 2016 - Εξοδα 2016 - Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2016
  • 2018 στο Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = (Εσοδα 2017 - Εξοδα 2017 + Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2017)*0,85
  • 2019 Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = Έσοδα 2018 - Εξοδα 2018 + Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2018
Πηγή: Αριθ. 25599/1453/2017 Τροποποίηση της 61502/3399/30.12.2016 [ 07-06-2017 ]

Οι ασφαλιστικές εισφορές

Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 περί «Ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και Ψηφιακού μετασχηματισμού του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», μεταξύ άλλων, θεσπίζεται νέο πλαίσιο εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών.

Με τις πιο πάνω σχετικές διατάξεις αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 36, 39, 40 και 41 του Ν.4387/2016, όπως ίσχυαν, με τις οποίες ως βάση υπολογισμού εισφορών είχε καθοριστεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση ασφαλιστέας δραστηριότητας και εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους, όπου μπορείτε να βρείτε στο ΕΦΚΑ μη μισθωτών.

υπολογίζονται με βάση τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς, οπότε θα πρέπει να βάλετε τα κέρδη προ φόρων του προηγούμενου έτους για να υπολογίσετε τις ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσετε τη φετινή χρονία. Έαν έχετε μηδενικά κέρδη ή ζημία τη προηγούμενη χρονιά ως βάση υπολογισμού των εισφορών της φετινής χρονιάς είναι ο κατώτατος μισθός του άγαμου μισθωτού που είναι 650 €. Επιπλέον πέρα του ποσού που υπολογίζεται για τις ασφαλιστικές εισφορές προστίθενται και ένα σταθερό ποσό 10€ κάθε μήνα υπέρ ΟΑΕΔ, προκύπτει το χρονο μια επιβάρυνση των 120 ευρώ επιπλέον υπερ ΟΑΕΔ.

Πηγή: Αριθμ. οικ. 61502/3399 (ΦΕΚ Β' 4330/30-12-2016) (11-01-2017)

Απο τις 2019 και μετά οι ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξιοδοτικό μειώνεται απο το 20% στο 13,33%. Για τους νέους επαγγελματίες μέχρι τα πρώτα 5 ετη ως κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται το 70% το κατώτατο ημερομισθίου.

Προκαταβολή φόρου

σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να προπληρώνεται και το φόρο κερδών του επόμενου έτους με βάση τα φετινά σας έσοδα, εάν το επόμενο έτος υπάρχει διαφορα θα γίνεται ένα συμψιφισμός. Για παράδειγμα εάν είστε καινούργια επιχείρηση το πρωτο χρόνο λειτουργίας η φορολογία στα κέρδη σας είναι 3000 € τότε η προκαταβολή φόρου που είναι 100% θα είναι αλλα 3000 €. Την επόμενη χρονιά έαν τα κέρδη σας μειώθηκαν και η φορολογία τους είναι 2000 € συν άλλα 2000 η προκαταβολή, αλλά θα έχετε επιστροφή 3000 € οπότε το συνολο του φόρου στα κέρδη θα είναι 1000 €.

Επιπλέον για όσους κάνουν δήλωση απο επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά η προκαταβολή φόρου ειναι 55% για το 2021

Απαλλαγή ΦΠΑ

Η απαλλαγή φπα με βάση το αρθ 39 μπορεί να γινει σε μια ατομική επιχείρηση που έχει ετήσιο σύνολο εσόδων μέχρι 10.000€

Ελεύθερος Επαγγελματίας

συμφωνα με το ελληνικό φορολογικό σύστημα ελευθέρια επαγγέλματα ανήκουν τα παρακάτω ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα Πηγή: άρθρο 48 παρ. 1 (Ν.2238/1994)

Επιπλέον για αυτή τη περίπτωση ισχύει παρακράτηση φόρου αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών του οποίου γίνεται παρακρατηση στην πηγή.

Αποσβέσεις Παγίων

Οι αποσβέσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακα στοιχεία αναγνωρίζονται ως μέρος στα έξοδα ατομικής επιχείρησης. Στο τέλος της χρονιάς πρέπει να αφαιρεθούν από τα έσοδα για το προσδιορισμό του κέρδους. Έχοντας τους σχετικούς συντελεστές αποσβέσεων που προκύπτουν απο τους σχετικούς νόμους και με το calculator για υπολογισμό απόσβεσης μπορείτε να τις υπολογίσετε εύκολα.

Ιδιωτικό συμφωνητικό

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά θα πρέπει να συντάσσονται όταν υπάρχει ανεξάρτητη παροχή υπηρεσιων μεταξύ επιχειρήσεων σε συνεχή επαναλαμβανώμενη και στη περίπτωση εργασίας δηλαδή τα μπλοκάκια. Αυτά τα συμφωνητικά κατατήθονται στη με τα μπλοκάκια. Αυτα τα ιδιωτικά θα πρέπει να υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην εφαρμογή κατάσταση συμφωνητικών παρ16άρθρ8Ν.1882/1990

Εμπορική ιδιότητα

Αυτή την ιδιότητα την έχουν όσοι προβαίνουν σε εμπορικές πράξεις και σύνηθες επάγγελμα τους είναι η εμπορία. Όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να εγγραφουν στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το παρ.1.άρθ.1.3419/2005.

Τέλος Επιτυδεύματος

επιβάλλετε σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις όταν λειτουργούν πάνω από 5 χρονια. Ειναι 650€ και εναι υποχρεωτικός να πληρωθεί παρά το γεγονος εάν εχετε μηδενικά έσοδα ή ζημίες. Αν κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης για τα πρώτα 5 χρόνια έχετε απαλλαγή από το τέλος επιτυδεύματος

Tίτλος κτήσης

Η επιχείρηση όταν απασχολεί ευκαιριακά ιδιωτή, ο ίδιος χρειάζεται να απογραφεί στο ΕΦΚΑ με την ιδιότητα Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών με έγγραφή σύμβαση ή προφορική συμφωνία (υπέυθυνη δήλωση). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στην καθαρή αξια του παραστατικού, αφού έχει αφαιρεθεί 20% φόρος κ' 3,6% χαρτόσημο. Αρθ 55 Ν.4509/2017, με τροπ. Αρθρ.21 Ν.4578/2018, Δ.15/Γ'/67695/1825/28-12-2018, ΕΓΚ 14/2019

Εργασία με μπλοκάκι

Παρόλο μπου μπορείτε να έχετε ατομική επιχείρηση μπορείτε να φορολογηθείτε ως μισθωτός με όλα τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και να έχετε το αφορολόγητο που ισχύει για όλους του μισθωτούς.

Αρκεί να ισχύουν και τρεις παρακάτω περιπτώσεις

  • απασχολείστε σε έναν έαν ως τρεις εργοδότες με έγγραφη σύμβαση που έχει καταχωρηθεί στη κατάσταση συμφωνητικών
  • δεν έχετε την εμπορικη ιδιoτητα
  • η έδρα είναι η οικίας σας

Ενα βασικό σημείου αυτής της περίπτωση είναι ότι δεν μπορείτε να εκπεσετε τα έξοδα

Μορφές Εταιρειών

Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο απλή μορφή επιχείρησης, άλλά όταν συνεργάζονται δύο ή περισσότερα άτομα μπορείτε να προχωρήσετε σε ίδρυση εταιρείας όπου κάθε μορφή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειωνεκτήματα σας συμφέρει περισσότερο με βοήθεια από κάποιο λογιστικό γραφείο

Επιχειρηματικο σχεδιο

To επιχειρηματικό σχέδιο είναί ένα κείμενο το οποίο περιγράφει τη φύση της επιχείρησης, τη στρατηγική πωλήσεων και marketing κ.α. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το calculator για να σχεδιάσετε το χρηματοοικονομικό μέρος του επιχειρηματικού σας σχεδίου στη περίπτωση που κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης καθώς και τoν calculator μισθολογικού κόστους.

Έχοντας κάνει βασικούς υπολογισμούς μπορείτε να βρείτε τα επιπεδα κεφαλαίων που χρειάζεστε ώστε να βρείτε τις πηγές χρηματοδότησης όπως είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα. H εναρξη ατομικής επιχείρησης και οι αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις θα αναλυθουν στο επόμενο χρονικό διάστημα αλλά προς το παρόν παρακολουθήστε τις δύο επόμενες βασικές έννοιες

Λογιστική Βάση

Είναι η αναγνώριση των γεγονότων συναλλαγής στον χρόνο που προκύπτουν χρονολογικά και όχι στο χρόνο ταμειακής είσπραξης ή πληρωμής και η αξία συμπεριλαμβάνεται στις χρηματοικονομικές καταστάσεις.

Φορολογική Βάση

Η αξία που αναγνωρίζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.

Οι διαφόρες μεταξύ λογιστική και φορολογικής που προκυπτουν είναιοι προσωρινές διαφορές για ένα στοιχείο όπου η διαφορά αναστρέφεται στο μέλλον και εγγράφονται στον πίνακας Κ' του Ε3. Οι μόνιμες είναι οι διαφορές που δεν αναστρέφονται και εγγράφονται στον πίνακα Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Για πάράδειγμα έξοδα όπως το τέλος επιτηδεύματος, δαπάνες ψυχαγωγίας που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, πρόστιμα και προσαυξήσεις, τιμολόγια άνω των 500Ε που δεν εξοφλήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος αλλά με μετρητά συμπεριλαμβάνονται εως δαπάνες στη λογιστική βάση. Στη φορολογική βάση δεν συμμετέχουν ως δαπάνες και επιπλέον αποτελούν μόνιμες διαφορές.

H ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί έσοδο στη φορολογική βάση αλλά όχι στη λογιστική.

Ενω οι ασφαλιστικές εισφορές ακόμα και αν δεν πληρώθουν εξολοκλήρου για ένα έτος υπολογίζονται στη λογιστική βάση ενώ στη φορολογική μετράει μόνο το ποσό που πληρώθηκέ, αν στο επόμενο χρόνο πληρωθούν αναγνωρίζονται τότε.

υπολογισμού φόρου εισοδήματος

Φορολογητέο Εισόδημα = Λογιστικό κέρδος προ φόρου + (Διαφορά λογιστικής – Φορολογικής βάσης)

Αποτελέσματα μετά από τον φόρο = Φορολογητέο Εισόδημα - φόρου εισοδήματος

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης

I + Κύκλος εργασιών
Ι - Κόστος πωλήσεων
Ι = Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλεύσεως
I + άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
I - Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
I - Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Ι = Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Ι + εσοδα χρεωγραφων I + πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
I + χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
I = Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
II + Εκτατα κ' ανόργανα έσοδα, έκτατα κέρδη, εκτατα έσοδα προηγούμενων χρήσεων
II - Εκτατα κ' ανόργανα έξοδα, έκτατες ζημιέςς, εκτατα έξοδα προηγούμενων χρήσεων,
II = οργανικά και έκτατα αποτελέσματα
ΙΙ - Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχείων
ΙΙ - αποσβέσεις ενσωματεμένς στο λειτουργικό κόστος
= Kαθαρά αποτελέσματα χρήσεως


Κατάσταση φορολογική αναμόρφωσης συμπληρώνεται από τους νόμους
άρθρων 22, 22Α, 23, 24 και 26 του ν.4172/2013 (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες) κτλ
δαπάνες των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων κ κινητή τηλεφωνία (άρθρο 31 ν.2238/1994
.

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.