Για ακριβή υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών το 2018 Κερδη προ φόρων προηγ. έτους εισάγετε:
(Έσοδα '17-Έξοδα '17+Ασφαλιστικές Εισφορές 2017)*0.85

Αποτελέσματα
Ασφαλιστικές Εισφορές 0 €
Κέρδη προ Φόρων 0 €
Φόρος 0 €
Εισφορά αλληλεγγύης 0 €
Τέλος Επιτηδεύματος 0 €
Κέρδη μετά Φόρων 0 €
Συμψηφισμός προπλ. φόρου 0 €
Εισόδημα που έμεινε 0 €

get your online store

Σημείωση στα ακαθάριστα ετήσια έσοδα εισάγετε τα έσοδα της επιχείρησης σας αφού έχετε πρώτα αφαιρέσει τον φπα γιατί δεν αποτελεί μέρος των εσόδων σας.
Κέρδη προ φόρων του προηγουμενους έτους είναι η διαφορά έσοδα - εξοδα του προηγούμενου έτους πριν το υπολογισμό των φόρων, άν εχετε κάνει έναρξη πρώτη φορά βάλτε το 0. Aυτό το πεδιο συγκεκρίμενα καθορίζει τις ασφαλιστικες εισφορές που θα πληρώσετε. Προσοχή για το 2018 στις ασφαλιστικές δαπάνες προστιθενται αντι αφαιρούνται, και μόνο για το έτος 2018 υπάρχει έκτπωση 15% στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

  • 2017 στο Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = Εσοδα 2016 - Εξοδα 2016 - Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2016
  • 2018 στο Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = (Εσοδα 2017 - Εξοδα 2017 + Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2017)*0,85
  • 2019 Κέρδη προ φόρων προηγ. έτους = Έσοδα 2018 - Εξοδα 2018 + Δαπάνες Ασφαλιστικών εισφορών 2018
Πηγή: Αριθ. 25599/1453/2017 Τροποποίηση της 61502/3399/30.12.2016 [ 07-06-2017 ]


Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς, οπότε θα πρέπει να βάλετε τα κέρδη προ φόρων του προηγούμενου έτους για γα υπολογίσετε τις ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσετε τη φετινή χρονία. Έαν έχετε μηδενικά κέρδη ή ζημία τη προηγούμενη χρονιά ως βάση υπολογισμού των εισφορών της φετινής χρονιάς είναι ο κατώτατος μισθός του άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών που είναι 586,08< €. Επιπλέον πέρα του ποσού που υπολογίζεται για τις ασφαλιστικές εισφορές προστίθενται και ένα σταθερό ποσό 10€ κάθε μήνα υπέρ ΟΑΕΔ, προκύπτει το χρονο μια επιβάρυνση των 120 ευρώ επιπλέον υπερ ΟΑΕΔ.
Πηγή: Αριθμ. οικ. 61502/3399 (ΦΕΚ Β' 4330/30-12-2016) (11-01-2017)


Προκαταβολή φόρου σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να προπληρώνεται και το φόρο κερδών του επόμενου έτους με βάση τα φετινά σας έσοδα, εάν το επόμενο έτος υπάρχει διαφορα θα γίνεται ένα συμψιφισμός. Για παράδειγμα εάν είστε καινούργια επιχείρηση το πρωτο χρόνο λειτουργίας η φορολογία στα κέρδη σας είναι 3000 € τότε η προκαταβολή φόρου που είναι 100% θα είναι αλλα 3000 €. Την επόμενη χρονιά έαν τα κέρδη σας μειώθηκαν και η φορολογία τους είναι 2000 € συν άλλα 2000 η προκαταβολή, αλλά θα έχετε επιστροφή 3000 € οπότε το συνολο του φόρου στα κέρδη θα είναι 1000 €.


Ελεύθερος Επαγγελματίας συμφωνα με το ελληνικό φορολογικό σύστημα ελευθέρια επαγγέλματα ανήκουν τα παρακάτω ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα.
Πηγή: άρθρο 48 παρ. 1 (Ν.2238/1994)


Τέλος Επιτυδεύματος επιβάλλετε σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις όταν λειτουργούν πάνω από 5 χρονια. Ειναι 650€ και εναι υποχρεωτικός να πληρωθεί παρά το γεγονος εάν εχετε μηδενικά έσοδα ή ζημίες.

λογιστικές υπηρεσίες

Disclaimer This calculator is designed to be informational tool only, and when used alone, do not constitute advice. We strongly recommend that you seek the advice of a a professional accountant. Website vontikakis.com and its affiliates are not responsible for the consequences of any decisions or actions taken in reliance upon or as a result of the information provided by these tools. Website vontikakis.com is not responsible for any human or mechanical errors or omissions.