Υπολογισμός μισθού μερικής απασχόλησης 5ωρο

μισθοδοσία αρχική
Ο μηνιαίος Καθαρός μισθός είναι : 444,62 €

μερική απασχόληση

Αποτελέσματα μισθοδοσίας
Μικτός Μισθός 518,75 €
Εργοδoτικές εισφορές Οι ασφαλιστικές κρατήσεις του εργοδότη που υπολογίζονται στη μισθοδοσία
118,12 €
Ασφαλ. Εισφορά Εργαζομένου Οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζομένου από τη διαχείριση της μισθοδοσίας
74,13 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0 €
Καθαρός Μισθός
Η καθαρή πληρωμή το μήνα που θα λάβετε στο τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας
444,62 €
Μικτό Ωρομίσθιο 4,98 €

Μερική απασχόληση

εάν ο ημερήσιος μισθός ίσος ή μεγαλύτερο από την πρώτη ασφαλιστική κλάση τότε ως ένσημα αναγνωρίζονται οι μέρες πραγματικής εργασίας. Αν είναι ο ημερίσιος μισθός είναι μικρότερος απο την 1ή ασφαλιστική κλάση τότε τα ένσημα είναι ο μικτός μισθός/11.06.

Στη μερική απασχόληση στη περίπτωση για τετράωρη απασχόληση σε πενθήμερη εβδομάδα με χρόνο απασχόλησης 4 ώρες και άνω τότε είναι 25 ένσημα (ΣτΕ 2331/2003). Στη περίπτωση μειωμένης καθημερινής απασχόλησης π.χ 3 ώρες την ημέρα με ημερήσιο μισθό μεγαλύτερο της πρώτης ασφαλιστική κλάσης τότε είναι 21-22 ένσημα για πενθήμερη εβδομάδα και 25 ένσημα για εξαήμερη εβδομάδα. Ενω στη περίπτωση ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερο της 1ης ασφαλ. Κλάσης 11.06 τότε τα ένσημα είναι ο μικτός μισθός/11.06.

Η μέθοδος υπολογισμου που χρησιμοποιείται εδώ είναι το ωρομίσθιο βάση ασφαλιστικών ημερών εναλλακτικά υπάρχει και μέθοδος αναλογία πληρους μισθού. Στο Μηνιαίος Μικτός Μισθός Yπαλλήλου βάλτε το μισθό που θα έπαιρνε εάν δούλευε κανονικά πλήρες ωράριο. υπόδειγμα ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου

Εκ περιτροπής απασχόληση

Ο υπολογισμός μισθού για μισό μήνα μπορεί να θεωρηθεί στο μισθωτό που εργάζεται 3 ήμερες την εβδόμαδα απο 8 ώρες δικαιούται 4 ένσημα την εβδομάδα ενώ αν εργαζόταν 2 μέρες την εβδομάδα θα έπαιρνε 2 ένσημα. υπόδειγμα σύμβασης

Πρόσθετη αποσχόληση σε μερική απασχόληση

Για την περίπτωση της μερικής απασχόλησης το κριτήριο για την ύπαρξη υπερεργασίας είναι εβδομαδιαία απασχόληση για να υπάρχει προσαύξηση, δηλαδή θα πρέπει να έχει περάσει τό όριο 40 ωρών την εβδομαδα δηλαδή το συμβατικό ωράριο. Για την υπερωριακή απασχόληση λαμβάνετε υπόψη το ημερήσιου ορίου που είναι 9 ώρες για πενθήμερο και 8 για εξαήμερο.

Eφόσον συμφωνούν εγαζόμενα και εργοδότης για εργασία πέρα από τη συμφωνημένη και σε ώρες που δεν είναι συνεχόμενες με το ωράριό τους, με προσαύξηση 12% επί της αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα.

Προϋπηρεσία και τριετίες

Έτη Προϋπηρεσίας Βασικός Μισθός Προσαύξηση Σύνολο
0 - 3 780 0 780
3 - 6 780 78 858
6 - 9 780 156 936
> 9 780 234 1014

Η προϋπηρεσία εργαζομένου καθορίζει τη τη μισθολογική κλίμακα της κάθε σύμβασης εργασίας με βάση το ν.1876/1990, και αποδεικτύεται ηλεκτρονικά με ένσημα, με βεβαίωση εργοδότη κτλ. όταν ασκούνταν συναφή και ομότιμα καθήκοντα. Η προϋπηρεσία αφορά εργαζόμενους μόνο με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Οι τριετίες μπορεί να διαφορετική προσαύξηση με βάση τη ΣΣΕ πχ Αμειβόμενοι κατόπιν συμφωνίας σερβιτόροι με βάση τον ισχύοντα νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό, ο σερβιτόρος αμειβόμενος με μηνιαίο μισθό, έγγαμος, με τρία έτη συμπληρωμένα μέχρι 14/2/2012 και πτυχίο τουριστικής σχολής, οι μηνιαίες αποδοχές ορίζονται σε 962,91€ (780,00€ + επίδομα τριετίας 5%: 43,55* + επίδομα γάμου 10%: 87,10€ + επίδομα σχολής 6%: 52,26€). * 43,55€= 34,84€ x 25 x 5%

Από Σ.Σ.Ε. 12/6/2023, ο ελάχιστος συνολικός μηνιαίος μισθός σερβιτόρου βάσει Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 990,00

Προκαταβολή μισθού

Στη περιπτωση προκαταβολής μισθού όπου οι κρατήσεις για την εξόφληση γίνονται μελλοντικά ανά μήνα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ΟΓΑ 2% ή 3% συν πλεον 20% εισφορά ΟΓΑ διότι θεωρείται ότι υπάρχει δανειακή σχέση.

Ετήσιος πίνακας προσωπικού

Ο αυτός ο πίνακας δηλαδή το έντυπο Ε4 στο εργάνη υποβάλλετε μια φορά το χρόνο μεταξυ 01 Οκτωβρίου και 31 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει πληροφορίες για το προσωπικό που απασχολείτε σε μια επιχείρηση μόνιμο και εποχικός

Όταν η επιχείρηση προχωρήσει σε πρόσληψη νέου εργαζομένου πρέπει να υποβάλει E4 - Ετήσιος Συμπληρωματικός, σχετικά με το έντυπο Ε4 υπάρχει ο τροποιητικός Ε4 αποδοχών και ωραρίου, σημπληρωματικό πρόσληψης και συμπληρωματικός ωραρίου και ο αρχικός σε περίπτωση νέου παραρτήματος

Ετησια άδεια και επίδομα

Στο έντυπο Ε11 καταχωρούνται εντός του Απριλίου κάθε έτους, τα στοιχεία των εργαζομένων που πήραν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το προηγούμενο έτος, σύμφωνα άρθρο 61 του Ν4808/2021, και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών

Πρόσληψη Εργαζομένου

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου στο ΕΦΚΑ.Μόλις γίνει η πρόσληψη θα πρέπεί να έχει τα παρακάτω έγγραφα για να του εκδόσουν το δικό του ΑΜ, στη συνέχεια θα πρέπει να το γνωστοποίησει στο λογιστή ώστε να καταχωρηθεί στην ΑΠΔ

  • Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη το αντίγραφο
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA
  • Αποδεικτικό κατοικίας όπως λογαριασμός OTE ΔΕΗ κινητής τηλεφωνίας

Συμπληρώνεται το έντυπο Ε3, Αν εργοδότης προσλαμβάνει πρώτη φορά θα πρέπει να απογραφει ΕΦΚΑ για να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη και αυτο συμπληρώνοντας το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα - εισφέροντα

η έκδοση μισθοδοσίας είναι ένα μέρος από τις λογιστικές υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε επιχείρηση όταν απασχολεί προσωπικό. Οι εργοδοτικές εισφορες και η απόδοση των φόρων πρέπει να γίνετε πάντα στα χρονικά όρια που ορίζει η νομοθεσία. Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε για την αποστολή απδ λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ του εφκα και για το Φ.Μ.Υ μπορείτε να δημιουργήσετε τα αρχεία με λογισμικό που θα βρείτε στην εφαρμογή Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

Για τις επιχειρήσεις ένας εξειδικευμένος οικονομικός συμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση του μισθολογικού κόστους με αξιόπιστες υπηρεσίες μισθοδοσίας για την επιχείρηση σας

H απόδειξη πληρωμής αποδοχών όπου περιλαμβάνει λεπτομέρειες του μισθού και του μισθού θα πρέπει να υπογράφεται από τον εργαζόμενο. Η μισθοδοτική κατάσταση περιέχει τη συνοπτική εικόνα για κάθε μήνα του προσωπικό της επιχειρησης.

Επιπλέον πρέπει να υποβάλλεται μια φορά το χρόνο ο ετήσιος πίνακας προσωπικού δηλαδή το εντυπο Ε4 στο χρονικό διάστημα 01 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου. Επιπλέον υποχρεούται να υποβάλει και συμπληρωματικο πίνακα προσωπικού για τις περιπτώσεις

  • για την πρόσληψη νέου εργαζομένου
  • για αλλαγές και τροποποιήσεις ωραρίων
  • για αλλαγή εκπροσώπου της επιχείρησης ή μεταβολή αποδοχών
  • σε περίπτωση βαρδιολογίου 2 φορες το χρόνο

Με την απόφαση αριθμ.40331/Δ1.13521/13-09-2019 ΦΕΚ τ.Β΄3520 / 19-9-2019, θεσπίζεται το Έντυπο Ε12 στο Εργάνη Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. Οι εργόδοτες είναι υπόχρεοι στη απογραφή οικοδομικού έργου, σε ΑΠΔ, και καταβολή εισφορών.


Oct 10, 2022

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.