Ο μηνιαίος Καθαρός μισθός είναι : 754,39 €

μερική απασχόληση υπαλλήλου

Πρόσθετες αμοιβές

Αποτελέσματα μισθοδοσίας
Μεικτός Μισθός 875,88 €
Εργοδoτικές εισφορές Οι ασφαλιστικές κρατήσεις του εργοδότη που υπολογίζονται στη μισθοδοσία
195,23 €
Ασφαλ. Εισφορά Εργαζομένου Οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζομένου από τη διαχείριση της μισθοδοσίας
121,48 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0 €
Καθαρός Μισθός 754,39 €
Μικτό Ωρομίσθιο 5,26 €

Μικτά Καθαρά ημερομίσθιο

Ο εργαζόμενος με ημερομίσθιο (εργατοτεχνίτης) αμοίβεται με βάση τις ημέρες που εργάστηκε το μήνα. Στη πλήρη απασχόληση είναι οι εργάσιμες μέρες για τις οποίες αμοίβεται και ασφαλίζεται είναι έξη (6) ανεξάρτητα αν δουλεύει 5 ή 6 μέρες την εβδομάδα με 40 ώρες.

Επίσης στην ασφάλιση αναγνωρίζονται οι προσμετρόμενες μέρες που μπορεί να είναι 24-27 μέρες σε αντίθεση με το υπάλληλο που είναι πάντα 25 μέρες το μήνα.

Προκαταβολή μισθού

Στη περιπτωση προκαταβολής μισθού όπου οι κρατήσεις για την εξόφληση γίνονται μελλοντικά ανά μήνα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ΟΓΑ 2% ή 3% συν πλεον 20% εισφορά ΟΓΑ διότι θεωρείται ότι υπάρχει δανειακή σχέση.

Ετήσιος πίνακας προσωπικού

Ο αυτό πινακας (εντυπο Ε4) υποβάλλετε μια φορά το χρόνο μεταξυ 01 οκτωβρίου και 31 οκτωβρίου και περιλαμβάνει πληρφορίες για το προσωπικό που απασχολείτε σε μια επιχείρηση

Πρόσληψη Εργαζομένου

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου στο ΕΦΚΑ. Μόλις γίνει η πρόσληψη θα πρέπεί να έχει τα παρακάτω έγγραφα για να του εκδόσουν το δικό του ΑΜ, στη συνέχεια θα πρέπει να το γνωστοποίησει στο λογιστή ώστε να καταχωρηθεί στην ΑΠΔ

  • Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη το αντίγραφο
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA
  • Αποδεικτικό κατοικίας όπως λογαριασμός OTE ΔΕΗ κινητής τηλεφωνίας

Αν εργοδότης προσλαμβάνει πρώτη φορά θα πρέπει να απογραφει ΕΦΚΑ για να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη και αυτο συμπληρώνοντας το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα - εισφέροντα

Υπολογισμός μισθοδοσίας

Για τον εργαζόμενο Θα πρέπει να βρεθεί ο ΚΑΔ, ο ΚΩΔ. ΕΙΔ. και ο Κ.Π.Κ που ανήκει ο εργαζόμενος και όποιος συνδυασμός ισχύει για επικουρικά ταμεία π.χ ταπιδ καθώς και η προύπηρεσία και τα επιδόματα ανάλογα με τη συμβαση εργασίας κατατάσεται ο εργαζόμενος κτλ

Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης

Συνολικό κόστος εργαζομένου

To κόστος είναι είναι το άθροισμα των μικτών αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών κάθε μήνα, επιπλέον για κάθε ημερολογιακό ετός προστίθεται δώρο πάσχα, χριστουγγένων οι αποδοχές άδειας και η αποζημίωση της άδειας αν προκύπτει.

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που απασχόλησε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια ενός έτους μετράται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Ενα παράδειγμα είναι ότι απασχολήθηκαν 2 εργαζόμενοι σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης 40ωρο για ένα για 12 μήνες και ό άλλος 10 μήνες, τότε υπολογισμός είναι (12 μήνες + 10 μήνες)/ 12 μήνες = 1.83 ΕΜΕ


May 12, 2022

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.