Μηνιαία Πληρωμή:€ 162.56

%

Συνολική Πληρωμή μετά από μήνες € 5852.14
Συνολικό ποσό από το επιτόκιο € 852.14
Μηνιαία δόση € 162.56Ένα δάνειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσετε ποσά που έρχονται από κάρτες που έχουν υψηλό επιτόκιο ή έκτακτες ανάγκες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε του όρους και τα ψιλά γράμματα. Το επόμενο βήμα είναι να βρείτε ποιο είναι το ποσό που μπορείτε να δανειστήτε και τι επίπεδο δόσης μπορείτε να αποπληρώνετε κάθε μήνα. Αυτός εδω calculator θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το κατάλληλο επίπεδο δόσης είναι εφικτό για εσάς.

Μελετήστε το επιτόκιο

Κάνοντας μια έρευνα αγορας μπορείτε να βρείτε το χαμηλότερο επιτόκιο, αυτό ειναι σημαντικό δίοτι δρα σωρευτικά στο πέρασμα του χρόνου. Οπότε έχοντας ένα υψηλότερο εισόδημα στη δήλωση Ε1 ίσως μπορείτε να πετύχετε χαμηλότερο επιτόκιο με ευνοικότερους όρους.

Δάνειο από ιδιώτη σε ιδιώτη ή επιχειρηματία

Μπορεί να χρησιμοποιήθεί για να καλύψουν φορολογικά τεκμήρια και η σύμβαση με τους όρους όπως ο σκοπός του δανείου, το επιτόκιο, οι δόσεις καθορίζονται εγγράφως σε ιδιωτικό συμφωνητικό όπου θα πρέπει να καταχωρηθούν στην κατάσταση ιδιωτικών συμφωνητικών. Επιπλέον για αυτά ισχύει τέλος χαρτοσήμου 3%(+20% υπερ ΟΓΑ).

Επιχειρηματικά δάνεια

Για την εύρεση δανείων για τη χρηματοδότιση κεφαλαίου κίνησης μπορείτε να ανατρέξετε στις τράπεζες όπου μέσω του ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων της αναπτυξιακής τραπεζας προσφέρονται εγγυήσεις κεφάλαιο κίνησης ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας.

Επιπλέον για την περίπτωση που ενδιαφέρεστε για επιδοτούμενα προγράμματα, εσπα, αναπτυξιακός νόμος, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως συμπληρωματικό εργαλείο του προϋπολογισμού στο επιχειρηματικό σχέδιο.


Disclaimer This calculator is designed to be informational tool only, and when used alone, do not constitute advice. We strongly recommend that you seek the advice of a a professional accountant. Website vontikakis.com and its affiliates are not responsible for the consequences of any decisions or actions taken in reliance upon or as a result of the information provided by these tools. Website vontikakis.com is not responsible for any human or mechanical errors or omissions.