Μηνιαία Πληρωμή:€ 162.56

%

Συνολική Πληρωμή σε
μήνες
€ 5852.14
Συνολικό ποσό από το επιτόκιο € 852.14
Μηνιαία δόση € 162.56Ένα δάνειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσετε ποσά που απο πιστωτικές καρτες με πολύ υψηλό επιτόκιο ή έκτακτες ανάγκες και λογαριασμούς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε του ψιλά γράμματα στους όρους.

Το επόμενο βήμα είναι να βρείτε ποιο είναι το ποσό που μπορείτε να δανειστήτε και τι επίπεδο δόσης μπορείτε να αποπληρώνετε κάθε μήνα. Με αυτό το calculator θα βρείτε το κατάλληλο ποσό δόσης εσάς.

Μελετήστε το επιτόκιο

Κάνοντας μια έρευνα αγορας μπορείτε να βρείτε το χαμηλότερο επιτόκιο, αυτό ειναι κρίσημος παράγοντας δίοτι δρα σωρευτικά στο πέρασμα του χρόνου. Οπότε έχοντας ένα υψηλότερο μισθό στη δήλωση Ε1 ίσως μπορείτε να πετύχετε χαμηλότερο επιτόκιο με ευνοικότερους όρους.

Κατανωλικά δάνεια από τραπεζες

Μπορούν να χρησιμοιηθούν για την αγορά καινούργιο ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, οικιακές εργασίες ή προσωπικές ανάγκες,

Δάνειο από ιδιώτη σε ιδιώτη

Εκτός από το δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα υπάρχει και ο ιδιωτικός όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψουν φορολογικά τεκμήρια και η σύμβαση με τους όρους όπως ο σκοπός του δανείου, το επιτόκιο, οι δόσεις καθορίζονται εγγράφως σε ιδιωτικό συμφωνητικό όπου θα πρέπει να καταχωρηθούν στην κατάσταση ιδιωτικών συμφωνητικών. Επιπλέον για αυτά ισχύει τέλος χαρτοσήμου 3%(+20% υπερ ΟΓΑ).

Επιχειρηματικά δάνεια

Για την εύρεση δανείων για χρηματοδότιση στο κεφαλαίο κίνησης ή επένδυσης μπορείτε να ανατρέξετε στις τράπεζες όπου μέσω της αναπτυξιακής τραπεζας προσφέρονται εγγυήσεις σε ατομική επιχείρηση ή εταιρείες

Ειδικότερα μέρος ενός επενδυτικού δανείου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από επιχερηματική χρηματοδότηση ώστε να λάβει η επιχειρήση ενισχυση υπο μορφή δανείου με μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο για ένα μερος αυτού.

Αν έχετε κάνει άιτηση στο αναπτυξιακό νόμο ή σε επιδοτούμενα προγράμματα εσπα που απαιτούν μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου να υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση, για το μέρος αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα δάνεια της αναπτυξιακής τράπεζας όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ακόμα σε υπό σύσταστη επιχειρήσης

´Ενα βασικός ορισμός είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήχησης που είναι η παρούσα αξία (ΠΑ) της ενίσχυσης κατά το χρόνο επιχορήγησης, πάραδειγμα λαμβάνετε ένα δάνειο όπου 50% του κεφαλαίου έχει επιτόκιο π.χ 4% απο την τράπεζα και το άλλο 50% έχει μικρότερο ποσοστο επιτοκίου λόγο επιδότηση τόκων. Τότε η ΠΑ = (50%*Κεφαλαίου)/(1+επιτόκιο τράπεζας)έτη + (50%*Κεφαλάίου)/(1+μειωμένο επιτόκιο λόγω επιδότησης)έτη


Disclaimer This calculator is designed to be informational tool only, and when used alone, do not constitute advice. We strongly recommend that you seek the advice of a a professional accountant. Website vontikakis.com and its affiliates are not responsible for the consequences of any decisions or actions taken in reliance upon or as a result of the information provided by these tools. Website vontikakis.com is not responsible for any human or mechanical errors or omissions.