Τα Web Services είναι ένα τύπος επικοινωνίας component σε εφαρμογες web και όχι μόνο, όπου τα δεδομένα μεταφέρονται ως αρχεία JSON ή XML format μέσα από την τεχνολογία του ΗΤΤP μεταξύ ενος client - server.

Οπότε μία εφαρμογή που βρίσκεται σε ένα κόμβο στο internet και η οποία κατασκευασμένη σε μια γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να επικοινωνήσει με μια δεύτερη εφαρμογή στην ίδια σε διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού και η οποία βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστή ή κόμβο ή IOT device ανταλλάζοντας δεδομένα .

Αυτό χρησιμοποιώντας της μεθόδους του HTTP όπου είναι

  • GET όπου αναζητεί δεδομένα από μια πηγή
  • POST στέλνει δεδομένα στο server δημιουργήσει δεδομένα
  • PUT ενημερώνει τα δεδομένα της πηγής
  • DELETE διαγράφει δεδομένα
  • HEAD μοιάζει με το GET αλλά χρησιμοποιείται για ελεχθεί της επιστρέψει το GET
  • OPTIONS Περιγραφεί της μεθόδους που είναι διαθεσιμες σε μια πηγή

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω πραγματοποιείται  επικοινωνία, και είναι τα βασικά που πρέπει να γνωρίζει ένα web developer για να χρησιμοποιεί APIs (consuming) όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχε βιβλιοθήκες για αυτά.

Machine To Machine Communication

Έστω ότι η δεύτερη εφαρμογή έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις λειτουργίες της πρώτης, το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι εφαρμογές είναι γραμμένες σε διαφορετικές γλώσσες και χρειάζεται να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να επικοινωνήσει η δεύτερη εφαρμογή με την πρώτη.

Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των εφαρμογών προέρχεται από τις τεχνολογίες των Web Services. Συγκεκριμένα είναι ένα web service τρέχει σε έναν server ο οποίος ακούει request σε ένα συγκεκριμένο port και ανταποκρίνεται στέλντος δεδομένα σε μορφή XML, JSON ή html.

REST SOAP XML-RPC

Οι τρεις κυριότερες τεχνολογίες των Web Services είναι το REST (Representational State Transfer), η XML-RPC (Remote Procedure Call) και το SOAP ( Simple Object Access Protocol). Στο REST διαθέτουμε ήδη όλα τα μέσα για να κάνουμε τις δύο εφαρμογές να επικοινωνήσουν, και αυτό γίνεται μέσα από HTTP όπου οι υπηρεσίες παρέχονται με URIs (resources) που χρησιμοποιούν τη μέθοδο HTTP GET.

Η δεύτερη τεχνολογία η XML-RPC χρησιμοποιεί απομακρυσμένες διαδικασίες κλήσεις πάνω στο HTTP χρησιμοποιώντας encoding XML, δηλαδή μπορούμε να καλέσουμε μια συγκεκριμένη λειτουργία μιας εφαρμογής η οποία βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους παραμέτρους σε αντίθεση με το REST που χρησιμοποιούνται δεδομένα.

Ο τρίτος τύπος το SOAP είναι παρόμοιος με την XML-RPC και με τη διαφορά ότι υποστηρίζει περισσότερους τύπου δεδομένων και υποστηρίζεται από μεγάλες εταιρίες. Όλες οι γνωστές εταιρείες που παρέχουν cloud υπηρεσίες  παρέχουν πρόσβαση σε αυτές μέσω αυτή της τεχνολογίες και είναι τα Αmazon Web Services ή Google Cloud Compute Products.

Συμπέρασμα

Με την χρήση αυτή μπορείτε να ανοίξετε την επιχειρήσης, το ERP, το e-shop και να τα συνδέσετε με υπηρεσίες και εργαλεία που μπορούν να παρέχουν αυξημένές δυνατότητα και εμπλουτισμό δεδομένων με αυτό που λέμε API economy.