Οι ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, αλλά με την υποβολή της αίτησης έντυπο A110 εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Ποιοι είναι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος

  • Οι επιδοτήσεις ειναι μικρότερες του 5000Ε
  • Εάν πραγματοποιήσατε προς οποιοδήποτε πρόσωπο πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας μικρότερης των 15.000€.

Μπορεί να πωλήσει χονδρική προς άλλους επαγγελματίες οι οποίοι θα του εκδόσουν το αντίστοιχο παραστατικό ή λιανική πόρτα-πόρτα με την έκδοση ειδικού στοιχείου

Yποχρεώσεις αγροτών ειδικόυ καθεστώτος

Έχουν υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών δεν χρειάζεται η τήρηση βιβλίων και για τις πωλήσεις των προϊόντων, τιμολόγια. Τα εκδίδουν οι αγοραστές, να εκδώσετε παραστατικά διακίνησης όταν διακινείτε αγροτικά προϊόντα, καθώς δε χρειάζεται να παρακολουθείτε τα αποθέματά σας (διακίνηση, παράδοση, αποστολή).

Δηλώσεις ΦΠΑ

Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, για τα προϊοντα ς οι πωλήσεις των προϊόντων σας και των υπηρεσιών σας δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας.

Παρόλα αυτά δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ για υπηρεσίων ή προϊόντα που λάβατε σχετικά με την παραγωγής σας, με ποσό επιστροφής 6%σε κάποιον που είναι υποκείμενος σε αυτόν.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: α) ύπαρξη πρωτότυπων τιμολογίων / παραστατικών καθώς και β) η παραγωγή προϊόντων ή και η παροχή υπηρεσιών να προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε του ανήκουν κατά κυριότητα είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με αίτηση στο myBusinessSupport

Φορολογική μεταχείριση

Υποχρεούντε να τηρήσει να συμπληρώσει Κατάσταση οικονομικών στοιχείων (Ε3) και να προσδιοριστεί το κέρδος με βάση τα έσοδα μειον έξοδων, όπου την υποβάλει ο λογιστής σας

To τέλος επιτηδεύματος δεν υφίστανται εφόσον είστε αγρότης ειδικού καθεστώτος


επικοινωνήστε για την έναρξη της επιχείρησης σας