Οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων με απλογραφικά

Έντυπα Ε3 τελευταίας τριετίας

Βεβαίωση έναρξης εργασιών και κατάσταση ενεργών ΚΑΔ

Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α τρέχοντος έντους και προηγούμενης χρήσης

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

Οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων με διπλογαφικά

Αντίγραφα καταστατικών και τροποποιήσεων (ιδιωτικά ςυμφωνθτικά), αναλόγως της νομικής μορφής, πρακτικά τελευταίασ γενικής συνέλευσης μετόχων ή εταίρεων

Έντυπα Ε3 τελευταίας τριετίας

Ισολογισμό 3 τελευταίων ετών

Οριστικό ισοζήγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών κλεισμένης χρήσης

Ισοζήγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών τελευταίου μήνα

Οικονομικά στοιχεία φορέων / εγγυητών

Έντυπα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων τελευταίας τριετίας

Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης Ε9 τελευταίου έτους