αλλαγή σε ημερομίσθιο

Αποτελέσματα
Ημέρες Συντελ.
Δώρο Πάσχα 456,5 € 120 0.5
Δώρο Χριστουγγένων 0 € 0 0
Επίδομα άδειας 292,16 € 7

Υπολογισμός δώρου Πάσχα

Το δώρο πάσχα είναι μισός μηνιαίος μισθός ή 15 μέρες για τους ημερομίσθιους και εργάστηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Εάν το διάστημα εργασίας ήταν μικρότερο τότε καταβάλονται 1/15 μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθια για κάθε 8 ημερολογιακές μέρες εργασίας στις συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ο υπολογισμός είναι 2 ημερομίσθια ανά 13 ημέρες ανεξάρτητα αν είναι υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης, αυτός calculator είναι σχεδιασμένος μονο του αορίστου χρόνου

Αφαιρούνται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας ή άδεια ανευ αποδοχών, επιδοτούμενης ασθένειας ή άδεια ανευ αποδοχών και συνυπολογίζονται προσαύξηση μισθού από αργίες σας μέσος όρος κτλ. Επίσης μπορεί να υπολογίζεται και προσαύξηση επιδόματος αδείας με το συντελεστή 0,04166.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα

Το επίδομα καταβάλλεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη και υπόκειται σε εισφορές. Πατήστε στο υπολογισμός δώρου πάσχα και εισάγετε τον αριθμο ημερών εργασίας από 1/1 εώς 30/04.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.