αλλαγή σε ημερομίσθιο

Αποτελέσματα
Ημ. Πάσχα: Αρ. ημερολ. Ημ. 120
Συντελ. Πινακα 0.5
Δ. Πάσχα: 371,35 €  (μέρες * (μικτά.μηνα/2) * 1.04166)/120
371,35 €  (συντ.πάσχα * μικτά.μηνα)* 1.041666
371,35 €  ((1/15) * (μικτά.μηνα / 2) * (μέρες / 8)) * 1.041666
Ημ. Χριστ: Αρ. ημερολ. Ημ. 244
Συντελ. Πίνακα 1
Δ. Χρ/νων: 764,55 €  μέρες * μικτά.μηνα * 1.04166)/238
742,71 €    (συντ.χρ * μικτά.μηνα) * 1.041666
766,16 €  ((2/25) * (μέρες/19) μικτά.μηνα)) * 1.041666
Ημ. Δώρου: Μήνες Αδ. 12.13
Συντ. Αδ. 1.66
Μέρες. Αδ. 20.14 : 20
Στρογγυλ 0.5 ψηφίο
πάνω ή κάτω
Αποδοχές αδείας 371,35 €  
Δώρο Πάσχα; 371,35 €
Δώρο Χριστουγέννων: 742,71 €
Αποδοχές Άδειας: 371,35 €
Ημέρες άδειας   20

Ανεξάρτητα με την εργασιακή σχέσης πάντα αντιστοιχούν δώρα απασχόλησης ανάλογα στο χρονικό διάστημα που εργάζεστε. Οπότε ανάλογα με τις αποδοχές υπάρχουν δώρα που αντιστοιχούν επι του μισθού όπως είναι το ΔΠ και ΔΧ.

Αυτός ο calculator υποστήριζει τον υπολογισμό δώρων μόνο για αορίστου χρόνου, όπου λαμβάνονται υπόψη οι ημερολογιακές ημέρες, για τη περίπτωση ορισμένου χρόνου χρησιμοποιούνται οι ασφαλιστικές ημέρες και δεν υποστήριζεται αυτή η περίπτωση εδώ.

Ετήσια άδεια Εργασίας

Οι ημέρες άδειας καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο αδειών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία πρόσληψης, ημερομηνία γέννησης, το συνολικός αριθμός ημερών άδειας που δικαιούται, ληφθήσες άδειες, καταβαλλόμενες αποδοχές, η ημερ. χορήγησης άδειας, η ημερ. λήξης άδειας, οι αποδοχές άδειας. Ειδικά για τη περίπτωση άδειας ανευ αποδοχών εκτυπώνεται ειδική βεβαίωση. Επιπλέον συμπληρώνετε το Ε11 - Ετήσιες άδειες τον Ιανουάριο το επόμενου έτους από τότε που εκχωρήθηκαν οι άδειες.

Ο αριθμός σε ημέρες άδειες εξαρτάται από από την πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία και αν εργαζομένος υπαλληλος ή εργατοτεχνίτης σε συνδυασμό από τα έτης προύπηρεσίας.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.