Πρόσληψη προσωπικού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
ΟΝΟΜΑ*
ΕΠΩΝΥΜΟ*
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΣ
ΦΥΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑ*
EMAIL*
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
ΑΜΚΑ
ΚΙΝΗΤΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΗ - ΝΟΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ 1993
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ
ΜΗΝΥΜΑ*