Τα πράγματα είναι απλά και ακομα και ένας και ένας πρωτοετής φοιτητής οικονομικού τμήματος μπορεί να καταλάβει τι γίνεται σήμερα στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ένα από πιο κλασικά μοντέλα για την ανάλυση μακροοικονομικής πολιτικής είναι το IS-LM και ο κεϋνσιανός σταυρός. Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα αριστερά έχουμε δύο καμπύλες, η πρώτη είναι η IS απεικονίζει την ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή την πραγματική οικονομία (non-financial) η δεύτερη είναι η LM που απεικονίζει την ισορροπία στην αγορά χρήματος.

Στη δικής μας περίπτωση της Ελλάδα λόγω την νομισματική ένωσης δεν μπορούμε να κόψουμε νόμισμα (γενικά να επηρεάσουμε) άρα θα είναι πάντα σταθερή εκτός εάν η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα αποφασίσει να αυξήσει ή να μείωση τη προσφορά χρήματος. Άρα η Ελληνική κυβέρνηση μπορεί να επηρεάσει την IS με δύο τρόπους, ο πρώτος αυξάνοντας ή μειώνοντας του φόρους και ο δεύτερος αυξάνοντας ή μειώνοντας της δημόσιες επενδύσεις.

Αν κυβέρνηση αποφασίσει να μειώσει το έλλειμμα , αυτό θα σημαίνει δύο πράγματα ή αύξηση των φόρων ή μείωση τον δημόσιων επενδύσεων (π.χ. δημόσια έργα) τότε η καμπύλη IS θα μετακινηθεί προς τα αριστερά και βλέπουμε ότι θα γίνει μία μείωση του επιτοκίου αλλά και μία μείωση του GDP η αλλιώς του πραγματικού εισοδήματος της οικονομίας, χωρίς το εργαλείο της νομισματικής πολιτικής το οποίο θα μετακινήσει την καμπύλη LM για να αντισταθμίσει εν μέρει το αποτέλεσμα της ελλειμματικής πολιτικής έχουμε αυτό αποτέλεσμα της σταδιακής συρρίκνωσης της οικονομίας και με τις ιδιωτικής επενδύσεις αλλά και τις προσδοκίες σε πολύ χαμηλό επίπεδο όλα επιδεινώνουν το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.