Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ή αλλιώς Consumer Price Index, είναι ένας δείκτης του κόστους ζωής σε μία οικονομία, δηλαδή μετράει το γενικό επίπεδο των τιμών της, αθροίζοντας τις τιμές πολλών αγαθών και υπηρεσιών σε ένα μοναδικό αριθμό. Αυτός ο δείκτης παίρνει την τιμή 100 για μια συγκεκριμένη περίοδο που ονομάζεται έτος βάσης, για παράδειγμα αν πάρουμε σαν έτος βάσης το 1996 εκεί παίρνει την τιμή 100, αν τον Αύγουστο του 1998 ο CPI είναι 218,5 σημαίνει ότι σε δύο χρόνια σχεδόν δύο χρόνια οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών έχουν αυξηθεί κατά 118,5 μονάδες. Είναι πού χρήσιμος δείκτης γιατί από αυτόν προκύπτει ο πληθωρισμός χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό του πραγματικού ρυθμού μεταβολής των μισθών (real wage rate).

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat η οποία παίρνει σαν έτος βάσης το 2005 και τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή για όλες της ένωσης (Harmonized Consumer Price Index), η Ελλάδα το Μάρτιο του 2011 είχε CPI 121 μονάδες , ενώ ο μέσος όρος των 27 χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 114, μεγαλύτερο δείκτη από την Ελλάδα έχουν μόνο οι χώρες της Βαλτικής Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία που είναι αδύναμες οικονομίες καθώς και η Ουγγαρία, η Ισλανδία έχει το μεγαλύτερο CPI 156 όπου πριν λίγο καιρό είχε καταρρεύσει το τραπεζικό της σύστημα.