Συμφωνία με ecommerce πλατφόρμα vontikakis.com

1.        Ορισμοί

1.1        Στην παρούσα Συμφωνία, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά:

"Λογαριασμός" σημαίνει έναν λογαριασμό που επιτρέπει σε ένα άτομο να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες [, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών διαχειριστή και των λογαριασμών χρήστη] ·

"Συμφωνία" σημαίνει αυτή τη συμφωνία συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Προγραμμάτων και τυχόν τροποποιήσεων αυτής της Συμφωνίας κατά καιρούς

"Εμπιστευτικές Πληροφορίες Πελατών" εννοείται:

α) οποιεσδήποτε πληροφορίες που αποκαλύπτονται από ή για λογαριασμό του         Πελάτη στον Πάροχο κατά τη διάρκεια του Όρου Ή οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας(είτε αποκαλύπτονται γραπτώς, προφορικά ή με άλλο τρόπο) που κατά τη στιγμή της αποκάλυψης: :

(1)        επισημάνθηκε [ή περιγράφηκε] ως "εμπιστευτικό". ή

(2)        θα έπρεπε εύλογα να γίνει κατανοητό από τον Πάροχο ως εμπιστευτικό. και

(β)        Τα δεδομένα του πελάτη

"Δεδομένα Του Πελάτη" εννοείτει όλα τα δεδομένα, τα έργα και το υλικό: μεταφορτώνονται ή αποθηκεύονται στην πλατφόρμα από τον Πελάτη · μεταδίδεται από την Πλατφόρμα με προτροπή του Πελάτη · παρέχεται από τον Πελάτη στον Πάροχο για μεταφόρτωση, μετάδοση από ή αποθήκευση στην Πλατφόρμα. ή δημιουργήθηκε από την Πλατφόρμα ως αποτέλεσμα της χρήσης των Φιλοξενούμενων Υπηρεσιών από τον Πελάτη αλλά εξαιρούνται τα δεδομένα αναλυτικών στοιχείων που σχετίζονται με τη χρήση των αρχείων καταγραφής Πλατφόρμας και διακομιστή

"Τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη" είναι οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Πάροχο για λογαριασμό του Πελάτη σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, αλλά εξαιρούνται δεδομένα για τα οποία ο Πάροχος είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων;

"Νόμος Προστασίας Δεδομένων"σημαίνει όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου, ενώ είναι σε ισχύ και ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)]

"Τεκμηρίωση" είναι η τεκμηρίωση για τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες που παράγονται από τον Πάροχο και παραδίδονται ή διατίθενται από τον Πάροχο στον Πελάτη ;

“Ημερομηνία ισχύος" σημαίνει ημερομηνία εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας

"Εκδήλωση Force Majeure" σημαίνει ένα συμβάν ή μια σειρά σχετικών συμβάντων, που δεν εμπίπτει στον εύλογο έλεγχο του εμπλεκόμενου μέρους (συμπεριλαμβανομένων αστοχιών του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, επιθέσεις χάκερ, επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας, ιός ή άλλες κακόβουλες επιθέσεις ή λοιμώξεις λογισμικού) , διακοπή ρεύματος, βιομηχανικές διαφορές που επηρεάζουν οποιοδήποτε τρίτο μέρος, αλλαγές στο νόμο, καταστροφές, εκρήξεις, πυρκαγιές, πλημμύρες, ταραχές, τρομοκρατικές επιθέσεις και πολέμους) ·

"Υπηρεσίες Φιλοξενίας" σημαίνει τη όνομα φιλοξενούμενων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή υπηρεσιών ιστοφιλοξενία που θα διατεθεί από τον Πάροχο στον Πελάτη ως υπηρεσία μέσω του Διαδικτύου σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

"Ελάττωμα στη υπηρεσία ιστοφιλοξενίας”  σημαίνει ελάττωμα, σφάλμα ή σφάλμα στην Πλατφόρμα που έχει δυσμενές αποτέλεσμα Ή ουσιώδες αρνητικό αποτέλεσμα στην εμφάνιση, λειτουργία, λειτουργικότητα ή απόδοση των Φιλοξενούμενων Υπηρεσιών , αλλά αποκλείοντας οποιοδήποτε ελάττωμα σφάλμα ή σφάλμα που προκαλείται από ή προκύπτει ως αποτέλεσμα του

(α)        οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Πελάτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα ή τις Φιλοξενούμενες Υπηρεσίες]

(β)        οποιαδήποτε χρήση της Πλατφόρμας ή των Φιλοξενούμενων Υπηρεσιών σε αντίθεση με την Τεκμηρίωση, είτε από τον Πελάτη είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη.

(γ)        αδυναμία του Πελάτη να εκτελέσει ή να τηρήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του στην παρούσα Συμφωνία] · και / ή

(δ)        ασυμβατότητα μεταξύ της πλατφόρμας ή των φιλοξενούμενων υπηρεσιών και οποιουδήποτε άλλου συστήματος, δικτύου, εφαρμογής, προγράμματος, υλικού ή λογισμικού που δεν καθορίζεται ως συμβατό στις προδιαγραφές φιλοξενούμενων υπηρεσιών

"Προδιαγραφές φιλοξενούμενων υπηρεσιών"περιλαμβάνει την προδιαγραφή για την Πλατφόρμα και τις Φιλοξενούμενες Υπηρεσίες που αναφέρονται στο [Μέρος 1 του Προγράμματος 1 Στοιχεία Φιλοξενούμενων Υπηρεσιών και στην Τεκμηρίωση.

"Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας" σημαίνει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οπουδήποτε στον κόσμο, είτε είναι καταχωρίσιμα είτε μη καταχωρίσιμα, καταχωρημένα ή μη καταχωρισμένα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αίτησης ή δικαιώματος αίτησης για τέτοια δικαιώματα (και αυτά τα «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα και συγγενικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων, εμπιστευτικές πληροφορίες, εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, επωνυμίες, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, δικαιώματα μεταβίβασης, δικαιώματα αθέμιτου ανταγωνισμού, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μοντέλα χρησιμότητας, δικαιώματα τοπογραφίας ημιαγωγών και δικαιώματα σε σχέδια.

"Υπηρεσίες συντήρησης" σημαίνει τη γενική συντήρηση της πλατφόρμας και των φιλοξενούμενων υπηρεσιών και την εφαρμογή ενημερώσεων και αναβαθμίσεων

"Προσωπικά δεδομένα" έχει την έννοια που τους δίνεται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων ισχύουν στην Ελλάδα·

"Πλατφόρμα” σημαίνει την πλατφόρμα που διαχειρίζεται ο Πάροχος και χρησιμοποιείται από τον Πάροχο για την παροχή των Φιλοξενούμενων Υπηρεσιών,  συμπεριλαμβανομένου το λογισμικό εφαρμογής και βάσης δεδομένων για τις Φιλοξενούμενες Υπηρεσίες, το λογισμικό συστήματος και διακομιστή που χρησιμοποιείται για την παροχή των Φιλοξενούμενων Υπηρεσιών και το υλικό του υπολογιστή το οποίο έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή, η βάση δεδομένων, το σύστημα και το λογισμικό διακομιστή;

"Υπηρεσίες" σημαίνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχει ο Παροχέας στον Πελάτη ή έχει υποχρέωση να παρέχει στον Πελάτη, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

"Υπηρεσίες Υποστήριξης" σημαίνει υποστήριξη σε σχέση με τη χρήση και τον εντοπισμό και την επίλυση σφαλμάτων στις Φιλοξενούμενες Υπηρεσίες, αλλά δεν θα περιλαμβάνει την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

"Ενημέρωση" σημαίνει επείγουσα επιδιόρθωση, ενημέρωση κώδικα ή δευτερεύουσα έκδοση σε οποιοδήποτε λογισμικό πλατφόρμας. και

"Αναβάθμιση" σημαίνει μια σημαντική αναβάθμιση έκδοσης οποιουδήποτε λογισμικού πλατφόρμας.

Κανόνες επικοινωνίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με τα στοιχεία που έχουν δώθει σε email, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, μέσω web notifications για να δημιουργηθεί ένα λογαριασμός στη πλταφόρμας για διαφημιστικούς σκοπούς, ενημέρωσης καινούργιων χαρακτηριστικών της πλατφόρμας ή υποστήριξη

Γενικοί κανόνες χρήσης

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί, ή μπορεί να προκαλέσει, ζημιά στις Υπηρεσίες ή εξασθένιση της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας των Υπηρεσιών.

                                   

Παράνομο περιεχόμενο

Το περιεχόμενο δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου και δεν πρέπει να μπορεί να οδηγήσει σε νομική αγωγή εναντίον οποιουδήποτε προσώπου (σε κάθε περίπτωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Γραφικό υλικό

Το περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση ή ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω Περιεχόμενο [, και ιδίως για παιδιά [άνω των 12 ετών]].

Μάρκετινγκ και spam

1.  Το περιεχόμενο δεν πρέπει να αποτελεί ή να περιέχει ανεπιθύμητο περιεχόμενο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για την αποθήκευση ή τη μετάδοση ανεπιθύμητων μηνυμάτων - το οποίο για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνει [όλες τις παράνομες ανακοινώσεις μάρκετινγκ και τις ανεπιθύμητες εμπορικές επικοινωνίες].

2. Δεν πρέπει να στέλνετε ανεπιθύμητα μηνύματα [ή άλλες επικοινωνίες μάρκετινγκ] σε οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διεύθυνση email [ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας] που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών ή που βρίσκετε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες.

3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να προωθήσετε, να φιλοξενήσετε ή να χειριστείτε αλυσίδες, σχήματα Ponzi, σχήματα πυραμίδων, προγράμματα μήτρας, προγράμματα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, σχήματα "πλούσια γρήγορα" ή παρόμοια γράμματα, σχήματα ή προγράμματα.

4.Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να οδηγήσει στη μαύρη λίστα οποιωνδήποτε από τις διευθύνσεις IP μας.