Καθαρός μισθός είναι : _______

ημερομίσθιο πλήρης απασχόληση αλλαγή ποσοστών

μερική απασχόληση

Πακέτο Κάλυψης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 101
Εργοδoτικές εισφορές 0 €
Μικτός Μισθός 0 €
Ασφαλ. Εισφορά Εργαζομένου. 0 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0 €
Εισφορά αλληλεγγύης 0 €
Καθαρός Μισθός 0 €

Μερική απασχόληση

εάν ο ημερήσιος μισθός ίσος ή μεγαλύτερο από την πρώτη ασφαλιστική κλάση τότε ως ένσημα αναγνωρίζονται οι μέρες πραγματικής εργασίας. Αν είναι ο ημερίσιος μισθός είναι μικρότερος απο την 1ή ασφαλιστική κλάση τότε τα ένσημα είναι ο μικτός μισθός/11.06.

Στη μερική απασχόληση στη περίπτωση για τετράωρη απασχόληση σε πενθήμερη εβδομάδα με χρόνο απασχόλησης 4 ώρες και άνω τότε είναι 25 ένσημα (ΣτΕ 2331/2003). Στη περίπτωση μειωμένης καθημερινής απασχόλησης π.χ 3 ώρες την ημέρα με ημερήσιο μισθό μεγαλύτερο της πρώτης ασφαλιστική κλάσης τότε είναι 21-22 ένσημα για πενθήμερη εβδομάδα και 25 ένσημα για εξαήμερη εβδομάδα. Ενω στη περίπτωση ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερο της 1ης ασφαλ. Κλάσης 11.06 τότε τα ένσημα είναι ο μικτός μισθός/11.06.

Η μέθοδος υπολογισμου που χρησιμοποιείται εδώ είναι το ωρομίσθιο βάση ασφαλιστικών ημερών εναλλακτικά υπάρχει και μέθοδος αναλογία πληρους μισθού. Στο Μηνιαίος Μικτός Μισθός Yπαλλήλου βάλτε το μισθό που θα έπαιρνε εάν δούλευε κανονικά πλήρες ωράριο. υπόδειγμα ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου

O Calculator είναι διαθέσιμος αν πάσα στιγμή και μέσω του

Εκ περιτροπής απασχόληση

Ο υπολογισμός μισθού για μισό μήνα μπορεί να θεωρηθεί στο μισθωτό που εργάζεται 3 ήμερες την εβδόμαδα απο 8 ώρες δικαιούται 4 ένσημα την εβδομάδα ενώ αν εργαζόταν 2 μέρες την εβδομάδα θα έπαιρνε 2 ένσημα. υπόδειγμα σύμβασης

Πρόσθετη αποσχόληση σε μερική απασχόληση

Για την περίπτωση της μερικής απασχόλησης το κριτήριο για την ύπαρξη υπερεργασίας είναι εβδομαδιαία απασχόληση για να υπάρχει προσαύξηση, δηλαδή θα πρέπει να έχει περάσει τό όριο 40 ωρών την εβδομαδα δηλαδή το συμβατικό ωράριο. Για την υπερωριακή απασχόληση λαμβάνετε υπόψη το ημερήσιου ορίου που είναι 9 ώρες για πενθήμερο και 8 για εξαήμερο.

Προϋπηρεσία και τριετίες

Έτη Προϋπηρεσίας Βασικός Μισθός Προσαύξηση Σύνολο
0 - 3 650 0 650
3 - 6 650 65 715
6 - 9 650 130 780
> 9 650 195 845

Προκαταβολή μισθού

Στη περιπτωση προκαταβολής μισθού όπου οι κρατήσεις για την εξόφληση γίνονται μελλοντικά ανά μήνα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ΟΓΑ 2% ή 3% συν πλεον 20% εισφορά ΟΓΑ διότι θεωρείται ότι υπάρχει δανειακή σχέση.

Ετήσιος πίνακας προσωπικού

Ο αυτό πινακας (εντυπο Ε4) υποβάλλετε μια φορά το χρόνο μεταξυ 01 οκτωβρίου και 31 οκτωβρίου και περιλαμβάνει πληρφορίες για το προσωπικό που απασχολείτε σε μια επιχείρηση

Διαχείριση Μισθοδοσίας

συνήθως απαιτεί συνήθως την απόκτηση εξειδικευμένουν λογισμικού, αλλά ένα εξειδικευμένος εργαζόμενος μπορεί να τη βγάλει χειρόγραφα αν ξέρει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες αλλαγές. Αυτό χρησιμοποιώτας προγράμματα που δίνονται για τη δημιουργία και αποστολή αρχείων για το ΕΦΚΑ και το ΦΜΥ.

Πρόσληψη Εργαζομένου

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου στο ΕΦΚΑ. Μόλις γίνει η πρόσληψη θα πρέπεί να έχει τα παρακάτω έγγραφα για να του εκδόσουν το δικό του ΑΜ, στη συνέχεια θα πρέπει να το γνωστοποίησει στο λογιστή ώστε να καταχωρηθεί στην ΑΠΔ

  • Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη το αντίγραφο
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA
  • Αποδεικτικό κατοικίας όπως λογαριασμός OTE ΔΕΗ κινητής τηλεφωνίας

Αν εργοδότης προσλαμβάνει πρώτη φορά θα πρέπει να απογραφει ΕΦΚΑ για να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη και αυτο συμπληρώνοντας το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα - εισφέροντα

Υπολογισμός Κόστους Μισθοδοσίας

Είναι υπολογισμός εργοδοτικών εισφορών + μικτές αποδοχές ενός εργαζόμενου, ο υπολογισμός και η έκδοση μισθοδοσίας είναι ένα μέρος από τις λογιστικές υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε επιχείρηση όταν απασχολεί προσωπικό. Οι εργοδοτικές εισφορες και η απόδοση των φόρων πρέπει να γίνετε πάντα στα χρονικά όρια που ορίζει η νομοθεσία. Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε για την αποστολή απδ λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ του εφκα και για το Φ.Μ.Υ μπορείτε να δημιουργήσετε μηναία αρχεία με λογισμικό που θα βρείτε στην εφαρμογή Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

H απόδειξη πληρωμής αποδοχών όπου περιλαμβάνει λεπτομέρειες του μισθού και του μισθού θα πρέπει να υπογράφεται από τον εργαζόμενο. Η μισθοδοτική κατάσταση περιέχει τη συνοπτική εικόνα για κάθε μήνα του προσωπικό της επιχειρησης.

Επιπλέον πρέπει να υποβάλλεται μια φορά το χρόνο ο ετήσιος πίνακας προσωπικού δηλαδή το εντυπο Ε4 στο χρονικό διάστημα 01 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου. Επιπλέον υποχρεούται να υποβάλει και συμπληρωματικο πίνακα προσωπικού για τις περιπτώσεις

  • για την πρόσληψη νέου εργαζομένου
  • για αλλαγές και τροποποιήσεις ωραρίων
  • για αλλαγή εκπροσώπου της επιχείρησης ή μεταβολή αποδοχών
  • σε περίπτωση βαρδιολογίου 2 φορες το χρόνο

Με την απόφαση αριθμ.40331/Δ1.13521/13-09-2019 ΦΕΚ τ.Β΄3520 / 19-9-2019, θεσπίζεται το Έντυπο Ε12 στο Εργάνη Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. Οι εργόδοτες είναι υπόχρεοι στη απογραφή οικοδομικού έργου, σε ΑΠΔ, και καταβολή εισφορών.


Feb 21, 2021

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.