Καθαρός μισθός είναι : _______

μερική απασχόληση υπαλλήλου αλλαγή ποσοστών

Πακέτο Κάλυψης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 101
Εργοδoτικές εισφορές 0 €
Μικτός Μισθός 0 €
Ασφαλ. Εισφορά Εργαζομένου. 0 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0 €
Εισφορά αλληλεγγύης 0 €
Καθαρός Μισθός 0 €


Μικτά Καθαρά ημερομίσθιο

Ο εργαζόμενος με ημερομίσθιο (εργατοτεχνίτης) αμοίβεται με βάση τις ημέρες που εργάστηκε το μήνα. Στη πλήρη απασχόληση είναι οι εργάσιμες μέρες για τις οποίες αμοίβεται και ασφαλίζεται είναι έξη (6) ανεξάρτητα αν δουλεύει 5 ή 6 μέρες την εβδομάδα με 40 ώρες.

Επίσης στην ασφάλιση αναγνωρίζονται οι προσμετρόμενες μέρες που μπορεί να είναι 24-27 μέρες σε αντίθεση με το υπάλληλο που είναι πάντα 25 μέρες το μήνα.

O Calculator είναι διαθέσιμος αν πάσα στιγμή και μέσω του

Προκαταβολή μισθού

Στη περιπτωση προκαταβολής μισθού όπου οι κρατήσεις για την εξόφληση γίνονται μελλοντικά ανά μήνα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ΟΓΑ 2% ή 3% συν πλεον 20% εισφορά ΟΓΑ διότι θεωρείται ότι υπάρχει δανειακή σχέση.

Ετήσιος πίνακας προσωπικού

Ο αυτό πινακας (εντυπο Ε4) υποβάλλετε μια φορά το χρόνο μεταξυ 01 οκτωβρίου και 31 οκτωβρίου και περιλαμβάνει πληρφορίες για το προσωπικό που απασχολείτε σε μια επιχείρηση

Διαχείριση Μισθοδοσίας

συνήθως απαιτεί συνήθως την απόκτηση εξειδικευμένουν λογισμικού, αλλά ένα εξειδικευμένος εργαζόμενος μπορεί να τη βγάλει χειρόγραφα αν ξέρει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες αλλαγές. Αυτό χρησιμοποιώτας προγράμματα που δίνονται για τη δημιουργία και αποστολή αρχείων για το ΕΦΚΑ και το ΦΜΥ.

Πρόσληψη Εργαζομένου

Η πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου στο ΕΦΚΑ. Μόλις γίνει η πρόσληψη θα πρέπεί να έχει τα παρακάτω έγγραφα για να του εκδόσουν το δικό του ΑΜ, στη συνέχεια θα πρέπει να το γνωστοποίησει στο λογιστή ώστε να καταχωρηθεί στην ΑΠΔ

  • Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη το αντίγραφο
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA
  • Αποδεικτικό κατοικίας όπως λογαριασμός OTE ΔΕΗ κινητής τηλεφωνίας

Αν εργοδότης προσλαμβάνει πρώτη φορά θα πρέπει να απογραφει ΕΦΚΑ για να λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη και αυτο συμπληρώνοντας το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα - εισφέροντα

Υπολογισμός Κόστους Μισθοδοσίας

Είναι υπολογισμός εργοδοτικών εισφορών + μικτές αποδοχές ενός εργαζόμενου, ο υπολογισμός και η έκδοση μισθοδοσίας είναι ένα μέρος από τις λογιστικές υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε επιχείρηση όταν απασχολεί προσωπικό. Οι εργοδοτικές εισφορες και η απόδοση των φόρων πρέπει να γίνετε πάντα στα χρονικά όρια που ορίζει η νομοθεσία. Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε για την αποστολή απδ λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ του εφκα και για το Φ.Μ.Υ μπορείτε να δημιουργήσετε μηναία αρχεία με λογισμικό που θα βρείτε στην εφαρμογή Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις


Feb 21, 2021

Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.