Χρηματοικονομικά

Τι είναι οι Χρηματιστηριακές αγορές

Υπολογισμός Επένδυσης

Ελεύθερη Ταμειακή Ροή

Δικαιώματα προαίρεσης

Ενισχύσεις και επιδοτήσεις επιχειρήσεων

Αναπτυξιακός νόμος

Τι είναι ο κανόνας De minimis για το έσπα, ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις μια επιχείρηση στη διάρκεια μιας τριετίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ποσού των 200.000€ ειδικά για τομέα των Για τον τομέα των οδικών μεταφορών εφαρμόζεται ειδικά το ανώτατο όριο των 100.000€.