Ανακοινώθηκε  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για όλη τη χώρα ένα υποέργο που αφορά επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία αφορούν νέα τουριστικά προϊόντα και συνδέουν την πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με τον τριτογενή.

Τι είναι ο τριτογενής τομέας; Εννοούμε τον οικονομικό τομέα όπου ανήκουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, υπηρεσίες, διοίκηση

Η δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Επιλέξιμοι δικαιούχοι όλα τα νομικά πρόσωπα και μεγέθη επιχειρήσεων. Δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι και υπό σύσταση εταιρίες στο Ηράκλειο, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν από την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δεν είναι επιλέξιμα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Στόχοι της πρόσκλησης αυτής είναι:

 1. Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών  τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
 3. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 4. Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να  αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους και υποχρεωτικά τον στόχο της περίπτωσης 2.

Ποια είναι τα βασικά σημεία για την έγκριση

Απαιτείται πλάνο βιωματικού αγροτουρισμού όπου να περιλαμβάνονται τεκμηριωμένα δράσεις γαστρονόμιας και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι απαιτείται προσκόμιση πλάνου συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες από την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά:

 • Ο ρόλος τους στο πλάνο υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού τουρισμού.
 • Ο βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος μέσα από την προτεινόμενη συνεργασία.
 • Η οικονομική συμμετοχή των επιλεγμένων οντοτήτων (η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το παρόν επενδυτικό σχέδιο) στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας.
 • Η δέσμευση υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού για χρονικό διάστημα που ορίζεται στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις.
 • Τα προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει περισσότερες της μιας αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Το άθροισμα του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, όμως, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ανώτατα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν βασικά:

 1. Κατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακινήτων.
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 3. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές α΄ υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας.
 4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων
 5. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων κ.λπ.).
 6. Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 7. Αϋλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.λπ.Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.).
 8. Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 9. Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 10. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας και ο αιτούμενος προϋπολογισμός για  κάθε αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι :

Από 500.000 ευρώ έως 7.500.000 ευρώ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Από 500.000 ευρώ έως 12.500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, που θα χορηγείται είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν;

Οι τουριστικές δραστηριότητες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ως εξής:

α) Καταλύματα

β) Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

γ) Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

δ) Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

ε) Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

στ)  Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Σημαντικά σημεία επιλεξιμότητας του νέου καθεστώτος του Πράσινου Αγροτουρισμού είναι:

1 Βαθμολογείται η ιδία συμμετοχή ή/και χρηματοδότηση μέσω δανεισμού.

2  Νομική υπόσταση

3  Πράσινη μετάβαση - εξοικονώμιση ενέργειας (Κτιριακές εγκατάστασεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, οχήματα με μειωμένους ρύπους, επενδύσεις ΑΠΕ και εξοικονόμηση ύδατος)

4  Βιωματικός αγροτουρισμός

5  Βιωσιμότητα επιχειρηματικού σχεδίου

6 Η έναρξη της επένδυσης θα πρέπει να γίνει άμεσα μετά την έγκριση (εντός 3 μηνών και με υλοποίηση τουλάχιστον του 10% του φυσικού αντικειμένου).

7 Δεν είναι απαραίτητα κατά την υποβολή :

 • Εγκεκριμένα Αρχιτεκτονικά Σχέδια
 • Απόδειξη ιδιοκτησία ή της μίσθωσης γης.
 • Εκ των προτέρων (κατά την αίτηση) η ύπαρξη εταιρείας.

Υποβολή αιτήσεων από 30-5-2033 εως 30-9-2022

τηλ. 6977460137 σταθερό 2810254605 Ηράκλειο Κρήτη.